علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (16), شماره (87), سال (2019-5) , صفحات (275-288)

عنوان : ( اثر ضدمیکروبی اسانس بهار نارنج بر تعدادی از ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذایی و تعیین ترکیبات شیمیایی، فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی آن )

نویسندگان: بهروز علیزاده بهبهانی , فرشته فلاح , علیرضا وسیعی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، فعالیت ضد میکروبی اسانس بهار نارنج بر ریزاندامگان بیماری زای باسیلوس سرئوس، لیستریا اینوکوا، استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی، سودوموناس ائروژینوزا، سالمونلا تیفی و کاندیدا آلبیکنس بررسی شد. ترکیبات شیمیایی، فنل، فلاونوئید کل و پتانسیل آنتی اکسیدانی اسانس بهار نارنج نیز تعیین گردید. نتایج آزمون های فیتوشیمیایی Ferric chloride و Shinoda وجود ترکیبات فنلی، فلاونوئید و فلاونی در اسانس بهار نارنج را تایید نمود. براساس نتایج آنالیز کروماتوگرافی گازی 14 ترکیب در اسانس بهار نارنج شناسایی شد. Linalool با 29/21 درصد ترکیب اصلی اسانس بهار نارنج بود. میزان فنل و فلاونوئید کل در اسانس بهار نارنج به ترتیب برابر با 46/0± 35/41 میلی گرم گالیک اسید بر گرم وزن خشک و 50/0± 98/2 میلی گرم کوئرستین بر گرم وزن خشک بود. فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس بهار نارنج با روش کاهش ظرفیت رادیکالی و بتاکاروتن لینوئیک اسید به ترتیب برابر با 60/0± 85/102 میکرو گرم بر میلی لیتر و 60/65% بود. بیشترین و کم ترین هاله عدم رشد در غلظت 45 میلی گرم بر میلی لیتر به ترتیب برای باکتری های لیستریا اینوکوا و سالمونلا تیفی با قطر 66/0± 50/16 و 43/0± 80/9 میلی متر مشاهده شد. رنج غلظت بازدارندگی از رشد اسانس بهار نارنج برای ریزاندامگان بیماری زا 125/3 تا 100 میلی گرم بر میلی لیتر بود. رنج حداقل غلظت کشندگی اسانس بهار نارنج 125/3 تا 200 میلی گرم بر میلی لیتر بود. براساس نتایج این پژوهش مشخص گردید که اسانس بهار نارنج دارای فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی مناسبی در برابر ریزاندامگان بیماری زا بوده، لذا می توان از آن در محصولات غذایی بهره برد.

کلمات کلیدی

, بهار نارنج, ریزاندامگان بیماری زا, میکرودایلوشن براث, آزمون های فیتوشیمیایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073802,
author = {بهروز علیزاده بهبهانی and فلاح, فرشته and وسیعی, علیرضا and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی},
title = {اثر ضدمیکروبی اسانس بهار نارنج بر تعدادی از ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذایی و تعیین ترکیبات شیمیایی، فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی آن},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2019},
volume = {16},
number = {87},
month = {May},
issn = {2008-8787},
pages = {275--288},
numpages = {13},
keywords = {بهار نارنج، ریزاندامگان بیماری زا، میکرودایلوشن براث، آزمون های فیتوشیمیایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ضدمیکروبی اسانس بهار نارنج بر تعدادی از ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذایی و تعیین ترکیبات شیمیایی، فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی آن
%A بهروز علیزاده بهبهانی
%A فلاح, فرشته
%A وسیعی, علیرضا
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2019

[Download]