علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (16), شماره (86), سال (2019-4) , صفحات (199-211)

عنوان : ( بهینه‌یابی اثر سطوح مختلف استارتر، مخمر و زمان نگهداری بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی نوشیدنی کفیر با استفاده از روش سطح پاسخ )

نویسندگان: سهیلا احمدیان مسک , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , آرش کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کفیر نوشیدنی سنتی است که از طریق تخمیر شیر توسط دانههای کفیر تهیه میشود، دانههای کفیر مخلوط پیچیدهای از باکتریها، مخمرها وپلیساکارید تولید شده به وسیله این میکروفلور میباشند. مقدار اولیه دانه کفیر که برای تولید این نوشیدنی تلقیح شده بر کیفیت نهایی آن-مقدار ،pH ویسکوزیته و مشخصات میکروبی-، اثر میگذارد.در این پژوهشاثرات سطوح مختلف استارتر- 6 ،4و 8درصد، حاوی Streptococcus 3 ،2-Saccharomyces cerevisiae-، مخمرBifidobacterium ،Lactobacillusdelbrueckii subsp. bulgaricus ،thermophilus و 4درصد- و زمان نگهداری - 48 ،24و 72ساعت پس از تلقیح- بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و میکروبی نوشیدنی کفیر با استفاده از طرح مرکب مرکزی رویه سطح پاسخ به منظور تولید محصولی با میزان باکتریهای پروبیوتیک بالاتر نسبت به مخمرها،مورد بررسی قرار گرفت.خصوصیات فیزیکوشیمیایی شامل اسیدیته، ،pHاتانول، گرانروی ظاهری و پارامترهای رفتار جریان، همچنین شمارش جمعیت میکروبی مورد ارزیابی قرار گرفت. مطابق نتایج حاصل از آزمونهای انجام شدهمیزان مخمر،بیشترین اثرگذاری را بر گرانروی ظاهری داشته و با افزایش میزان مخمر و در طی زمان نگهداری مقدار گرانروی ظاهری و ضریب قوام کاهش یافت،علاوه بر این با افزایش درصد استارتر بر میزان گرانروی ظاهریافزوده گردید. در خصوص میزان اتانول نیز با افزایش مقدار مخمر میزان اتانول تولید شده افزایش یافته و در طیزمان نگهداری به علت افزایش مقدار مخمر بر میزان تولید اتانول افزوده شدو در نهایت شمارش میکروبی در زمان نگهداری کاهش یافت. نتایج بهینهیابی نشان داد که نمونه حاوی 2درصد مخمر و 4 درصد استارتر در زمان 38ساعت پس از تلقیح کمترین میزان اتانول را داشته و از لحاظ خواص رئولوژیکی مناسبمیباشد

کلمات کلیدی

, کفیر, استارتر, مخمر, زمان نگهداری, خصوصیات فیزیکوشیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073911,
author = {احمدیان مسک, سهیلا and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and کوچکی, آرش},
title = {بهینه‌یابی اثر سطوح مختلف استارتر، مخمر و زمان نگهداری بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی نوشیدنی کفیر با استفاده از روش سطح پاسخ},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2019},
volume = {16},
number = {86},
month = {April},
issn = {2008-8787},
pages = {199--211},
numpages = {12},
keywords = {کفیر، استارتر، مخمر، زمان نگهداری، خصوصیات فیزیکوشیمیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه‌یابی اثر سطوح مختلف استارتر، مخمر و زمان نگهداری بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی نوشیدنی کفیر با استفاده از روش سطح پاسخ
%A احمدیان مسک, سهیلا
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A کوچکی, آرش
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2019

[Download]