علوم باغبانی, دوره (32), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (641-654)

عنوان : ( دستیابی به فیتواستروژن فروتینین موجود در ریشه گیاه کما - Ferula ovina - در شرایط درون شیشهای با تأکید بر حفظ ذخایر ژرم پلاسم )

نویسندگان: هدی زارع میرک آباد , محمد فارسی , سعید ملک زاده شفارودی , Mehrdad Iranshahi , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایران تنها رویشگاه طبیعی گیاه کما - Ferula ovina - است. ریشت هتا ایتگ گیتاه اارا تتروتینیگی یزتی ا ت تتریگ و گتران یمت. تتریگ تیت استروژنهای با پتانسیل ارمان پ کی استخ ان اس. با ت ج ب خ اب عمیق بذر کمای عدم امزان ت لید تروتینیگ بتا رو هتا شتیمیایی و نیتا بت تخریب منابع طبیعی ب الیل وج ا تروتینیگ ار ریش کمای استیابی ب تروتینیگ ار شرایط آ مایشگاهی ضرورتی اجتنابناپذیر اس. لذا پژوهش حاضر با هدف کاهش ریش کنی گیاه ار طبیع. و استیابی ب تروتینیگ ار شرایط ارون شیش ا انجام شد ب منظ ر نگهدار گیاه ار شترایط ارون شیشت ا ی 24 محیط کش. با ایی غیرمستقیم و 11 محیط کش. ریش ایی با استفااه ا طرح کاملاً تصااتی مت را بررستی ترار گرتت. و نتتایو آ مت ن TLC نم ن ها کش. باتتی ار جه. استرسی ب تروتینیگ بدون آسیب رساندن ب ذخایر ژرم پلاسم م را بررسی رار گرت. نتایو مقایست میتانگیگ هتا بتا استفااه ا آ م ن ت کی نشان ااای کال سها سبز تشراه بزرگ ار محیط کش. MS اارا 5 / 1 میلیگرم بر لیتر IAA و 1 میلیگرم بتر لیتتری شتاخ ها بلند و شاااب ار محیط کش. MS با ترکیب 5 / 1 میلیگرم بر لیتر IAA و 1 میلیگرم بر لیتتر kin MS و ریشت ار شترایط ارون شیشت ا ار محیط کش. ½MS با ترکیب 1 میلیگرم بر لیتر IBA با اختلاف معنیاار نسب. ب با سایر محیطها کش.ی ت لید میش ا با ت ج ب نتایو پتژوهش حاضری امزان ت لید و نگهدار ارون شیش ا گیاه کما ا طریق کش. بات. وج ا اارا همچنیگ با تأیید وج ا تروتینیگ ار نم نت هتا کشت. بتاتتیی ت لید انب ه ایگ مااه ا طریق کش. س سپانسی ن سل لی و با استفااه ا بی راکت ر امزانپذیر اس. نگهدار F. ovina ار شرایط ارون شیش ا ی امزان استیابی ب گیاه کما بدون محدوای.ها تصل رشد و رویشگاه و ار نتیج استرسی ب تروتینیگ م ج ا ار ریش آن با حفظ ذخایر ژرم پلاستم گیتاه را تراهم آورا

کلمات کلیدی

حفاظ. ذخایر ژرم پلاسمی تروتینیگی کرومات گراتی لای نا کی کش. بات.ی Ferula ovina
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073920,
author = {زارع میرک آباد, هدی and فارسی, محمد and ملک زاده شفارودی, سعید and Mehrdad Iranshahi and باقری, عبدالرضا and مشتاقی, نسرین},
title = {دستیابی به فیتواستروژن فروتینین موجود در ریشه گیاه کما - Ferula ovina - در شرایط درون شیشهای با تأکید بر حفظ ذخایر ژرم پلاسم},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2019},
volume = {32},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4730},
pages = {641--654},
numpages = {13},
keywords = {حفاظ. ذخایر ژرم پلاسمی تروتینیگی کرومات گراتی لای نا کی کش. بات.ی Ferula ovina},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دستیابی به فیتواستروژن فروتینین موجود در ریشه گیاه کما - Ferula ovina - در شرایط درون شیشهای با تأکید بر حفظ ذخایر ژرم پلاسم
%A زارع میرک آباد, هدی
%A فارسی, محمد
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A Mehrdad Iranshahi
%A باقری, عبدالرضا
%A مشتاقی, نسرین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2019

[Download]