علوم و فناوری غذایی, دوره (15), شماره (85), سال (2019-3) , صفحات (393-405)

عنوان : ( بررسی اثر ضد میکروبی اسانس مرزه -.L hortensis Satureja -بر تعدادی از میکروارگانیسم های بیماریزا و عامل فساد )

نویسندگان: مینا فراهانی , فخری شهیدی , فریده طباطبائی یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی ترکیبات شیمیایی و اثر ضد میکروبی اسانس گیـاه مـرزه -L .hortensis Satureja -بـر اشریـشیا - کلـی 25922 ATCC ، سودوموناس فلورسنس OS8 ،آلترناریا آلترناتا 5224 PTCC و استافیلوکوکوس اورئوس 2592 ATCC در شرایط آزمایشگاهی اسـ ت. درایـن مطال عـه، اسانس مرزه از شرکت داروسازی باریج اسانس -ایران- کاشـان - خریـداری شـد . آنـالیز شـیمیایی اسـانس بـا اسـتفاده از دسـتگا ه کرومـاتوگرافی گـازی و اسپکترومتری جرمی انجام شد. عملکرد ضد میکروبی اسانس با روش انتشار در آگـار -دیـسک و چاهـک - و میکرودایلوشـن بـرا ث طبـق اسـتاندار د CLSI تعیین گردید . نتایج نشان داد که ترکیبات اصلی در این اسانس ایزوپروپیل میریستات -14/59 -%و کارواکرول -83/37 -%بودند. اسانس بر همه ی سـویه هـا ی مورد آزمایش موثر بود . حداقل غلظت بازدارندگ ی -MIC -اسانس مرزه بر اشریـشیا کلـی ، سـودوموناس فلورسـنس ، اسـتافیلوکوکوس اورئـوس و آلترناریـا آلترناتا به ترتیب 2،1 ،5/0و 1 میلی گرم بر میلی لیتر بود. نتایج حاصل از بررسی اثر ضد میکروبی اسانس مرزه در روش انتشار در آگـار نـشان داد بـا کـاهش غلظت اسانس ، اثر بازدارندگی آن در همه ی سویه های مورد بررسی به طور موثری کاهش می یابد. لذا؛ می توان از اسانس مرزه در صنایع غذایی و دارویـ ی به عنوان یک ما ده ی طبیعی ضد میکروبی استفاده نمود. با توجه به نتایج حاصل و افـزایش روز افـزو ن مقاومـت بـاکتری هـا نـسبت بـه آنتـی بیوتیـک هـای شیمیایی، پیشنهاد می گردد با مطالعات بیشتر روی ترکیبات ضد میکروبی این گیاه، امکان استفاده از آن ها برای درمان برخی از عفونت ها استفاده گردد.

کلمات کلیدی

, مرزه -hortensis Satureja , -اسانس, اثر ضد میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074096,
author = {فراهانی, مینا and شهیدی, فخری and طباطبائی یزدی, فریده},
title = {بررسی اثر ضد میکروبی اسانس مرزه -.L hortensis Satureja -بر تعدادی از میکروارگانیسم های بیماریزا و عامل فساد},
journal = {علوم و فناوری غذایی},
year = {2019},
volume = {15},
number = {85},
month = {March},
issn = {6785-5643},
pages = {393--405},
numpages = {12},
keywords = {مرزه -hortensis Satureja ،-اسانس، اثر ضد میکروبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر ضد میکروبی اسانس مرزه -.L hortensis Satureja -بر تعدادی از میکروارگانیسم های بیماریزا و عامل فساد
%A فراهانی, مینا
%A شهیدی, فخری
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J علوم و فناوری غذایی
%@ 6785-5643
%D 2019

[Download]