ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری , 2019-05-08

Title : ( شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS در محیط GIS -مطالعه موردی: رودخانه مارون- )

Authors: Pooria Anvari , Saeed Reza Khodashenas , Kamran Davary , Adel Ahmadi Hosseini ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

-

Keywords

-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074184,
author = {Anvari, Pooria and Khodashenas, Saeed Reza and Davary, Kamran and عادل احمدی حسینی},
title = {شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS در محیط GIS -مطالعه موردی: رودخانه مارون-},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری},
year = {2019},
location = {IRAN},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS در محیط GIS -مطالعه موردی: رودخانه مارون-
%A Anvari, Pooria
%A Khodashenas, Saeed Reza
%A Davary, Kamran
%A عادل احمدی حسینی
%J ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
%D 2019

[Download]