پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (35), شماره (1), سال (2019-3) , صفحات (23-36)

عنوان : ( زیست چینه‌نگاری سازند تیرگان در حوضه کپه داق: برش‌های چینه‌شناسی روستای تیرگان و امیرآباد )

نویسندگان: معصومه غیاثوند , علیرضا عاشوری , سید علی آقانباتی , مرتضی طاهرپور خلیل‌آباد , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توالی‌های کرتاسۀ پایینی شمال‌شرق ایران در حوضۀ رسوبی کپه‌داق نتیجۀ پیشروی دریای بریازین - بارمین هستند که پس‌از نخستین چرخۀ فرسایشی ژوراسیک پسین - کرتاسۀ پیشین نهشته شده‌اند. در پژوهش حاضر، دو برش چینه‌شناسی از این توالی‌ها شامل سازند تیرگان با جزئیات دقیق توصیف و مطالعه شدند و چارچوب زیست‌چینه‌نگاری جدیدی برای آنها فراهم شد. یافته‌های دیرینه‌شناختی جدید از سازند تیرگان بر اساس شناسایی روزن‌داران کف‌زی هستند که برخی از آنها نظیر Conorbinella azerbaidjanica،Cuneolina composaurii، Feurtillia gracilis و Orbitolinopsis cf.nikoloviبرای نخستین‌بار گزارش می‌شوند. بر اساس Feurtillia gracilis taxon range zone سن والانژینین برای بخش‌های قاعده‌ای سازند تیرگان تعیین می‌شود. همچنین جنس‌ها و گونه‌های Balkhania balkhanica، Dictyoconus pachymarginalis و Orbitolinopsis cf. nikolovi سن بارمین پسین - آپتین را برای بخش‌های بالایی سازند تأیید می‌کنند. مطالعۀ حاضر نشان می‌دهد شروع توالی‌های سازند تیرگان هم‌زمان نیست؛ به‌طوری‌که در برش روستای تیرگان، نهشته‌های پیش‌رونده با سن والانژینین -یا احتمالاً بریازین- شروع می‌شوند و دربرش امیرآباد، شروع این پیشروی را بارمین پسین نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

حوضۀ کپه‌داق؛ سازند تیرگان؛ سن والانژینین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074257,
author = {غیاثوند, معصومه and عاشوری, علیرضا and سید علی آقانباتی and مرتضی طاهرپور خلیل‌آباد and قادری, عباس},
title = {زیست چینه‌نگاری سازند تیرگان در حوضه کپه داق: برش‌های چینه‌شناسی روستای تیرگان و امیرآباد},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2019},
volume = {35},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-8788},
pages = {23--36},
numpages = {13},
keywords = {حوضۀ کپه‌داق؛ سازند تیرگان؛ سن والانژینین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه‌نگاری سازند تیرگان در حوضه کپه داق: برش‌های چینه‌شناسی روستای تیرگان و امیرآباد
%A غیاثوند, معصومه
%A عاشوری, علیرضا
%A سید علی آقانباتی
%A مرتضی طاهرپور خلیل‌آباد
%A قادری, عباس
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2019

[Download]