پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان, Volume (35), No (1), Year (2019-3) , Pages (23-36)

Title : ( زیست چینه‌نگاری سازند تیرگان در حوضه کپه داق: برش‌های چینه‌شناسی روستای تیرگان و امیرآباد )

Authors: masoumeh gheiasvand , Ali reza Ashouri , Seyed Ali Aghanabati , Morteza Taherpour Khalil-Abad , Abbas Ghaderi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

توالی‌های کرتاسۀ پایینی شمال‌شرق ایران در حوضۀ رسوبی کپه‌داق نتیجۀ پیشروی دریای بریازین - بارمین هستند که پس‌از نخستین چرخۀ فرسایشی ژوراسیک پسین - کرتاسۀ پیشین نهشته شده‌اند. در پژوهش حاضر، دو برش چینه‌شناسی از این توالی‌ها شامل سازند تیرگان با جزئیات دقیق توصیف و مطالعه شدند و چارچوب زیست‌چینه‌نگاری جدیدی برای آنها فراهم شد. یافته‌های دیرینه‌شناختی جدید از سازند تیرگان بر اساس شناسایی روزن‌داران کف‌زی هستند که برخی از آنها نظیر Conorbinella azerbaidjanica،Cuneolina composaurii، Feurtillia gracilis و Orbitolinopsis cf.nikoloviبرای نخستین‌بار گزارش می‌شوند. بر اساس Feurtillia gracilis taxon range zone سن والانژینین برای بخش‌های قاعده‌ای سازند تیرگان تعیین می‌شود. همچنین جنس‌ها و گونه‌های Balkhania balkhanica، Dictyoconus pachymarginalis و Orbitolinopsis cf. nikolovi سن بارمین پسین - آپتین را برای بخش‌های بالایی سازند تأیید می‌کنند. مطالعۀ حاضر نشان می‌دهد شروع توالی‌های سازند تیرگان هم‌زمان نیست؛ به‌طوری‌که در برش روستای تیرگان، نهشته‌های پیش‌رونده با سن والانژینین -یا احتمالاً بریازین- شروع می‌شوند و دربرش امیرآباد، شروع این پیشروی را بارمین پسین نشان می‌دهد.

Keywords

حوضۀ کپه‌داق؛ سازند تیرگان؛ سن والانژینین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074257,
author = {Gheiasvand, Masoumeh and Ashouri, Ali Reza and Seyed Ali Aghanabati and Morteza Taherpour Khalil-Abad and Ghaderi, Abbas},
title = {زیست چینه‌نگاری سازند تیرگان در حوضه کپه داق: برش‌های چینه‌شناسی روستای تیرگان و امیرآباد},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان},
year = {2019},
volume = {35},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-8788},
pages = {23--36},
numpages = {13},
keywords = {حوضۀ کپه‌داق؛ سازند تیرگان؛ سن والانژینین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه‌نگاری سازند تیرگان در حوضه کپه داق: برش‌های چینه‌شناسی روستای تیرگان و امیرآباد
%A Gheiasvand, Masoumeh
%A Ashouri, Ali Reza
%A Seyed Ali Aghanabati
%A Morteza Taherpour Khalil-Abad
%A Ghaderi, Abbas
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان
%@ 2008-8788
%D 2019

[Download]