علوم پیراپزشکی و توانبخشی, Volume (8), No (1), Year (2019-3) , Pages (101-108)

Title : ( تأثیر تمرینات پیلاتس بر شدت درد و شاخص های تعادلی زنان مبتلا به آرتروز زانو )

Authors: samira jamali masomi , Nahid KHoshraftar Yazdi , Amir Rashidlamir , زهرا رضایی یزدی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

هدف: استئوارتریت زانو یکی از شایع ترین بیماری ها در زنان می باشد که می­تواند موجب عوارضی از قبیل درد و کاهش تعادل شود. لذا پیدا کردن راهی که بتواند این عوارض را کاهش دهد، از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اثرات مثبت تمرینات پیلاتس، در این تحقیق تأثیر تمرینات پیلاتس بر شدت درد و شاخص های تعادلی زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: تعداد 26 زن مبتلا به استئوآرتریت زانو با میانگین سنی 54/61 سال به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و به طور تصادفی ساده به دو گروه 13 نفری تجربی - قد: 5±158 سانتی متر، وزن: 7/89±70/71 کیلوگرم- و کنترل - قد:6±154 سانتی متر، وزن: 8/30±70/38 کیلوگرم- تقسیم شدند. شاخص­ های تعادلی و شدت درد به ترتیب با دستگاه بایودکس و مقیاس بصری درد، قبل و بعد از 8 هفته تمرینات پیلاتس اندازه گیری و ثبت شد. داده­ها با استفاده از تحلیل آنالیز واریانس اندازه های تکراری در سطح 0/05>p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ­ها: نتایج تغییرات درون­گروهی در گروه تجربی، کاهش معنی دار شدت درد -0/019=p- و افزایش شاخص تعادل 0/002=p- را در آزمودنی ها نشان داد. همچنین یافته ­های تغییرات همزمان درون گروهی و بین­ گروهی -اثر تعاملی- نشان داد که شدت درد -0/001=p- و شاخص تعادل -0/001=p- در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل بهبود معنی­داری یافته است. نتیجه­­­گیری: براساس نتایج تحقیق حاضر، تمرینات پیلاتس اثر مثبتی بر کاهش شدت درد و افزایش شاخص های تعادلی بیماران مبتلا به استئو آرتریت زانو دارد. بنابراین شاید بتوان این تمرینات را برای بهبود علائم بالینی این بیماران پیشنهاد داد.

Keywords

پیلاتس؛ استئوآرتریت زانو؛ شدت درد؛ شاخص های تعادلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074264,
author = {Jamali Masomi, Samira and KHoshraftar Yazdi, Nahid and Rashidlamir, Amir and زهرا رضایی یزدی},
title = {تأثیر تمرینات پیلاتس بر شدت درد و شاخص های تعادلی زنان مبتلا به آرتروز زانو},
journal = {علوم پیراپزشکی و توانبخشی},
year = {2019},
volume = {8},
number = {1},
month = {March},
issn = {2322-5238},
pages = {101--108},
numpages = {7},
keywords = {پیلاتس؛ استئوآرتریت زانو؛ شدت درد؛ شاخص های تعادلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تمرینات پیلاتس بر شدت درد و شاخص های تعادلی زنان مبتلا به آرتروز زانو
%A Jamali Masomi, Samira
%A KHoshraftar Yazdi, Nahid
%A Rashidlamir, Amir
%A زهرا رضایی یزدی
%J علوم پیراپزشکی و توانبخشی
%@ 2322-5238
%D 2019

[Download]