بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amir Rashidlamir


موارد یافت شده: 183

1 - Effects of aerobic training on asprosin levels in adipose tissue of obese rats (چکیده)
2 - اثر هشت هفته تمرین ترکیبی هوازی و مقاومتی بر سطح mir-93، اجزای RCT و لپتین در بیماران پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر (چکیده)
3 - The effect of high-intensity interval, aerobic, resistance and spirulina supplement consumption on levels of UCP-1, TRPV1 and HOMA-IR in the white adipose tissue of diabetic rats (چکیده)
4 - Effects of MSTN silencing on abdominal fat and leg muscle relative weights in male Wistar rats (چکیده)
5 - Higher Education during the Pandemic: The Predictive Factors of Learning Effectiveness in COVID-19 Online Learning (چکیده)
6 - Interactive effect of exercise training and growth hormone administration on histopathological and functional assessment of the liver in male Wistar rats (چکیده)
7 - Effects of 8-week high-intensity interval training and continuous aerobic training on asprosin secretion and fibrillin-1 gene expression levels in diabetic male rats (چکیده)
8 - Effects of Icelandic yogurt consumption and resistance training in healthy untrained older males (چکیده)
9 - بررسی تغییرات بیان ژن miR-122 در بافت کبد و سطوح سرمی آنزیم های ALT و AST پس از تمرین مقاومتی و تزریق بولدنون در موش های صحرایی نر (چکیده)
10 - Effect of Arginine Supplementation and High Intensity Training on Appetite Hormones and Body Composition of Obese Boys (چکیده)
11 - The Effect of 4 Weeks of Strength Training and Beta-Alanine Supplementation on Anaerobic Power and Carnosine Level in Boxer Players (چکیده)
12 - The effects of saffron (Crocus sativus L.) in conjunction with concurrent training on body composition, glycaemic status, and inflammatory markers in obese men with type 2 diabetes mellitus: A randomized double‐blind clinical trial (چکیده)
13 - "The Effects of Concurrent Training during Cardiac Rehabilitation on Plasma MMP-9 and TIMP-1 Levels in Myocardial Ischemic Patients" (چکیده)
14 - مقایسه تثیر تمرینات تناوبی شدید و مقاومتی متوسط بر فولیستاتین و میوستاتین سرمی، توان بی‌هوازی و شاخص خستگی دختران فعال (چکیده)
15 - Auto-regulatory progressive training compared to linear programming on muscular strength, endurance, and body composition in recreationally active males (چکیده)
16 - The Effect of Eight Weeks of Aquatic Aerobic Training on ABCA1 and ABCG1 Genes Expression in the Blood Mononuclear Cells in Women After Coronary Artery Bypass Grafting (چکیده)
17 - Spirulina supplementation during gradual weight loss in competitive wrestlers (چکیده)
18 - The effects of plyometric training and β-alanine supplementation on anaerobic power and serum level of carnosine in handball players (چکیده)
19 - Comparison of the Effects of Aerobic and Resistance Exercises on Arterial Stiffness, Endothelial Function, Carotid Intima-Media Thickness, and Inflammatory Biomarkers in Obese Sedentary Females. (چکیده)
20 - The effects of short term growth hormone administration and resistance training on the histopathology and mutation of the BRAF gene (T1799A) in thyroid tissue of the brown rat (Rattus norvegicus) (چکیده)
21 - Effects of hydrotherapy with massage on serum nerve growth factor concentrations and balance in middle aged diabetic neuropathy patients (چکیده)
22 - تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سختی جدار عروق و اینترلوکین 6 و 10 سرم زنان چاق (چکیده)
23 - تاثیر تمرین تناوبی هوازی بر بیان Twist، Vimentin و نسبت حجم تومور در موش ‌های مبتلا به سرطان پستان (چکیده)
24 - Effects of green tea extract supplementation and endurance training on irisin, pro-inflammatory cytokines, and adiponectin concentrations in overweight middle-aged men (چکیده)
25 - The effects of massage and aqua training on Interleukin-6 levels of multiple sclerosis patients (چکیده)
26 - Influence of stanozolol administration together with resistance training on thyroid and some steroid hormones in male rats (چکیده)
27 - Does green tea extract enhance the anti‐inflammatory effects of exercise on fat loss? (چکیده)
28 - تأثیر یک دوره تمرین تناوبی بر بیان ژن TGF-β سایتوکاین القاکننده فرایند گذر از اپی‌تلیال به مزانشیمی، حجم تومور و کاشکسی در موش‌های مبتلا به سرطان پستان (یک مطالعه تجربی) (چکیده)
29 - Investigation and compare the effects of two weight loss protocols on lactic acid in wrestlers (چکیده)
30 - The effects of interval aerobic training on mesenchymal biomarker gene expression, the rate of tumor volume, and cachexia in mice with breast cancer (چکیده)
31 - Effects of exercise training on serum preptin, undercarboxylated osteocalcin and high molecular weight adiponectin in adults with metabolic syndrome (چکیده)
32 - Effects of stanozolol injection in endurance-trained rats on some circulating biochemical, hormonal and oxidative status indices (چکیده)
33 - Effects of upper-body, lower-body, or combined resistance training on the ratio of follistatin and myostatin in middle-aged men (چکیده)
34 - Synergism Effects of Ursolic Acid Supplementation on the Levels of Irisin, C-reactive Protein, IL-6, and TNF-α During High-intensity Resistance Training in Low Activity Men (چکیده)
35 - تأثیر یک دوره تمرین تناوبی بر بیان بیومارکر مزانشیمی Vimentin و حجم تومور در موش‌های مبتلا به سرطان پستان (چکیده)
36 - تاثیر هشت هفته تزریق IGF-۱ و تمرین مقاومتی بر بیان ژن هایCOX-۲ و p۵۳ کولورکتال موش های صحرایی ویستار نر (چکیده)
37 - The Eff ect of resistance training and growth hormone injection on circulating IGF-1 and IGFBP-3 levels in a rat model (چکیده)
38 - تعیین ارتباط سطوح سرمی (BDNF) و ولع مصرف مواد در بیماران مرد در حال ترک اعتیاد پس از 20 جلسه تمرین هوازی (چکیده)
39 - تاثیر تمرین هوازی بر سطوح سرمی BDNF و تغییرات VO2max، توده چربی و ضربان قلب بیماران معتاد در دوره شش ماهه دوم بعد از شروع ترک اعتیاد (چکیده)
40 - تأثیر تمرینات پیلاتس بر شدت درد و شاخص های تعادلی زنان مبتلا به آرتروز زانو (چکیده)
41 - Effect of Aerobic Exercise with and without Green Coffee Supplementation on Serum Apolipoprotein B and Atherogenic Indices of Overweight Men (چکیده)
42 - اثر هشت هفته تمرین ایروبیک همراه با مصرف قهوه سبز بر بیان ژن ABCG8، سطح سرمی لپتین و HDL زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
43 - اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت بالا بر سطوح آیریزین، IL-15، IL-6 و TNF-α پلاسمایی زنان جوان کم تحرک (چکیده)
44 - The Risk of Developing Obesity, Insulin Resistance, and Metabolic Syndrome in Former Power‑sports Athletes ‑ Does Sports Career Termination Increase the Risk (چکیده)
45 - تأثیر هشت هفته تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرایی نر (چکیده)
46 - effect of Resistance Training with Blood Flow Restriction onfollistatin to myostatin Ratio, Body Composition and Anaerobic Power of Trained-Volleyball Players (چکیده)
47 - مقادیر پلاسمایی و بیان ژن نوروتروفین -3 در بیماران مالتیپل اسکلروزیس متعاقب هشت هفته تمرین در آب و تمرین مقاومتی (چکیده)
48 - The Effect of Eight Weeks Aerobic Exercise on the Atherogenic Ratio and ABCG8 Gene Expression in PBMC Globules of Overweight Women (چکیده)
49 - The Effect of Aerobic and Resistance Training on Gene Expression and Protein Levels of ANP in Male Wistar Rats (چکیده)
50 - تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر SIRT1، PGC-1α و درصد چربی در مردان چاق (چکیده)
51 - تاثیر تمرین هوازی با شدت بالا و مصرف آرژنین بر تغییرات هورمونی لپتین و پروتئین وابسته به آگوتی پسران نوجوان چاق (چکیده)
52 - Are Heart Muscle Irisin Levels and FNDC5 Gene Expression Regulated by Endurance and Resistance Exercises? (چکیده)
53 - تاثیر تمرین تمرین هوازی با شدت بالا در شرایط ایزوانرژیک و مصرف آرژنین بر PYY3-36 و شاخص های آنتروپومتریک پسران چاق (چکیده)
54 - Effect of Eight Weeks of Cardiac Rehabilitation Training on PPAR-alpha Gene Expression in CABG Patients (چکیده)
55 - بررسی اثر مهار آنزیم لیزیلاکسیداز بر ژنهای دخیل در هایپرتروفی متعاقب یک دوره تمرین مقاومتی در رتهای نژاد ویستار (چکیده)
56 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح گرلین پلاسما و بیان ژن گرلین لنفوسیت مردان سالمند (چکیده)
57 - Effects of 8 Weeks of Resistance Training and IGF -1 Injection on Biochemical Markers of Cancer and Colorectal Structures in Rats (چکیده)
58 - The Effect of Eight-Week Aquatic Training and Resistance Training on Plasma Levels and Gene Expression NT-4 in Peripheral Blood Mononuclear Cells in Women with Multiple Sclerosis (چکیده)
59 - تأثیر بازتوانی قلبی پس از CABG بر آدیپونکتین و رزیستین در مردان میانسال مبتلا به آتروسکلروز (چکیده)
60 - تاثیر بازتوانی قلبی در ApoAوApoB درمردان مبتلا به بیمار قلبی کرونری(CAD)پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر(CABG) (چکیده)
61 - Effects of resistance training and testosterone enanthate injections in low and high doses on hematological parameters in male Wistar rats (چکیده)
62 - Profiling and predicting performance of indoor rock climbers (چکیده)
63 - Effects of testosterone enanthate and resistance training on myocardium in Wistar rats; clinical and anatomical pathology (چکیده)
64 - Effect of two-weeks beta-alanine supplementation on plasma carnosine and lactic acid in trained-wrestlers (چکیده)
65 - تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بازتوانی بر بیان ژن ABCA1 گلبول های PBMNC مبتلایان به ایسکمی قلبی (چکیده)
66 - Effects of testosterone enanthate treatment in conjunction with resistance training on thyroid hormones and lipid profile in male Wistar rats (چکیده)
67 - The effect of eight weeks resistance and aerobic training on myostatin and follistatin expression in cardiac muscle of rats (چکیده)
68 - Outcomes of testosterone enanthate on kidney of male Wistar rats subjected to resistance training (چکیده)
69 - تأثیر بازتوانی قلبی بر ApoA1 و ApoB در مردان میانسال (چکیده)
70 - Echocardiographic Evaluation of the Effects of High-Intensity Interval Training on Cardiac Morphology and Function (چکیده)
71 - تاثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید به همراه مکمل دهی بتا‎آلانین بر عملکرد هوازی و بی هوازی و برخی فاکتورهای خونی در بانوان بسکتبالیست (چکیده)
72 - Blood biochemical and oxidant/antioxidant alterations following stanozolol treatment along with resistance training in rats (چکیده)
73 - effects of cardiac Rehabilitation training on ABCA1 expression in lymphocytes of patient who underwent coronary artery biy-pass graftoperatio (چکیده)
74 - تاثیر هشت هفته تمرینات دایره ای بر میزان AGRP جودوکاران مرد تمرین کرده (چکیده)
75 - تاثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید بر عملکرد هوازی و بی هوازی و برخی فاکتورهای خونی دختران بسکتبالیست (چکیده)
76 - Digit Ratio, Testosterone/Cortisol Levels and Hand Grip Power of Handedness among Elite Iranian Basketball Players (چکیده)
77 - تاثیر تمرینات مقاومتی بر تعادل ایستا و پویا و قدرت عضلات پایین تنه در زنان دیابتی دارای نوروپاتی محیطی (چکیده)
78 - تاثیر هشت هفته تمرینات دایره ای اختصاصی جودو بر مقادیر AGRP و شاخص های عملکردی مردان جودوکار تمرین کرده (چکیده)
79 - مقایسه اثرات مصرف استروئیدهای 17-آلفا الکیلی و استرهای 17-بتا هیدروکسی بر سطوح آنزیم‌های کبدی و تغییرات هماتولوژیک خون مردان رشته پرورش‌اندام (چکیده)
80 - اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن میوستاتین عضله قلبی موش های نر ویستار سالم (چکیده)
81 - بررسی میزان شیوع مکملهای مجاز و غیر مجاز بین ورزشکاران مرد رشته های پرورش اندام و پاورلیفتینگ (چکیده)
82 - اثرات ناشی از سوء مصرف استروئید های آنابولیک –آندروژنیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران رشته پرورش اندام (چکیده)
83 - تاثیر چهار هفته تمرینات دایره‌ای بر فیبرینوژن و رسیستین پلاسمای کشتی‌گیران تمرین کرده (چکیده)
84 - تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در حوزه ورزش و تربیت بدنی (چکیده)
85 - The effect of massage therapy on depression, anxiety and stress in adolescent wrestlers (چکیده)
86 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر سطح فولیستاتین سرم زنان غیر فعال میانسال (چکیده)
87 - مقایسه اثر دو پروتکل تمرین هوازی و مقاومتی بر تعادل و فاکتور رشد عصب (NGF) مردان مبتلا به بیماری نوروپاتی دیابتی (چکیده)
88 - اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و تزریق تستوسترون انانتات بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرائی نر (چکیده)
89 - بررسی تغییرات بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژی کلیه رتهای نر در اثر تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی (چکیده)
90 - تاثیر تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر عضله اسکلتی و قلب در رتهای نر (چکیده)
91 - رابطه بین نسبت طول انگشتان دست برتر با قدرت دست برتر وسطوح هورمون های، رشد، فاکتور رشد شبه انسولینی یک IGF-I) (، کورتیزول سرم و نسبت IGF-I به کورتیزول در کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
92 - بررسی تغییرات ترکیب بدن و مقادیر سرمی مایوستاتین و فولیستاتین پس از کاهش وزن حاد کشتی‌گیران (چکیده)
93 - The effects of resistance training and testosterone enanthate injections on thyroid function (چکیده)
94 - اثر فعالیت مقاومتی بر شاخص های آسیب اکسایشی در کشتی گیران سالمند تمرین کرده رقابتی (چکیده)
95 - تاثیر تمرین مقاومتی و تزریق تستوسترون انانتات بر بیومارکرهای عضله قلب در رت های نر (چکیده)
96 - اثر فعالیت مقاومتی بر شاخص های آسیب اکسایشی در کشتی گیران سالمند تمرین کرده رقابتی (چکیده)
97 - The effect of rapid and gradual weight loss on some hematological parameters in trained wrestlers (چکیده)
98 - A Comparison of Effects of Rapid and Gradual Weight Loss Methods on Body Composition, Aerobic Capacity, And Anaerobic Power in Trained Wrestlers (چکیده)
99 - The Effect of Rate of Weight Reduction on Serum Myostatin and Follistatin Concentrations in Competitive Wrestlers (چکیده)
100 - اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، بیلی روبین و اسید اوریک در مردان سالمند ورزشکار و غیر ورزشکار (چکیده)
101 - Effect of water and sport beverage intake on biochemical and physiological variables in traioned wrestlers (چکیده)
102 - تأثیر استروئید آنابولیک استانوزول همراه با هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات ساختاری بافت کبد در موش صحرایی نر (چکیده)
103 - The effects of water and land exercise programs in static and dynamic balance among elderly men (چکیده)
104 - The Comparison of BMC, BMD, T score, and Z score of the Lumbar Spine and Femur between Professional Swimmers and Non-athletes (چکیده)
105 - The effects of 8 week aerobic exercises on plasma levels of leptin and adiponectin in type 2 diabetic females (چکیده)
106 - The Comparison of Bone Mineral Content (BMC) and Bone Area in Professional Water Polo Players and Non-Athletes (چکیده)
107 - تاثیر تمرین هوازی منظم بر بیان ژن رزیستین لنفوسیت در زنان جوان فعال Effect of Regular Aerobic Training On Resistin Gene Expression In Active Young Females (چکیده)
108 - Regular Aerobic Exercise Decreases Serum Resistin levels In Active Young Females (چکیده)
109 - The Effect of Wrestling Exercise in Morning and Afternoon on Some Hematological Indices (چکیده)
110 - The effect of eight weeks of aerobic training on hsCRP and resistin levels in menopause women (چکیده)
111 - تاثیر دو برنامه کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی AgRP پلاسمای کشتی گیران نخبه.The Effect of Two Weight Loss Protocols on Plasma Concentration of Agouti Related Peptide (AgRP) in Elite Wrestlers (چکیده)
112 - تاثیر تمرین هوازی منظم بر مقادیر رزیستین و آدیپونکتین پلاسمایی زنان جوان فعال (چکیده)
113 - A comparison between the effects of one circuit-resistance and one aerobic exercise session on ghrelin to obestatin ratio in healthy young women (چکیده)
114 - تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی دایره ای برغلظت گرلین و GH پلاسمای زنان جوان (چکیده)
115 - The Relationship between Body Weight, Body Mass Index (BMI) and Bone Mineral Density (BMD) of the Lumbar Spine and Femoral Neck in Professional Cyclists of Iran and Tour-de-France (چکیده)
116 - The Effect of a Single Circuit-Resistance and Aerobic Exercise on Plasma Obestatin Levels in Well-Trained Females (چکیده)
117 - اثر مصرف گلوکز بر مقادیر AGRP ، انسولین و گلوکز پلاسما پس از یک وهله فعالیت دایره ای مقاومتی در کشتی گیران آزادکار جوان (چکیده)
118 - اثر قند خوراکی بر مقادیر AgRP لنفوسیت خون محیطی و گلوکز پلاسما پس از یک جلسه فعالیت دایره ای ویژه مبتنی بر فنون کشتی در کشتی گیران آزاد کار جوان (چکیده)
119 - Comparison of single circuit-resistance and aerobic exercise impact on gene expression of obestatin in lymphocytes among trained young females (چکیده)
120 - Effects of 8 Weeks of Aerobic Exercise on Matrix Metalloproteinase-9 and Tissue Inhibitor Levels in Type II Diabetic Women (چکیده)
121 - رابطه بین قدرت دست و متغیر های آنتروپومتری اختصاصی دست در هند بالیست های دختر تمرین کرده (چکیده)
122 - رابطه بین قدرت دست برتر و طول انگشتان دست و سطح تستوسترون در هندبالیست های دختر تمرین کرده (چکیده)
123 - The Effect of Eight Weeks Swimming Training on Hepatic Enzymes and Hematological Values in Young Female (چکیده)
124 - Effectiveness of an Eight Weeks Aerobic Exercise in Improvement of Body Composition and Modulation of hsCRP, Fibrinogen and Resistin in Middle Aged Men (چکیده)
125 - The effects of 8 weeks aerobic exercise on levels of homocysteine, HS-CRP serum and plasma fibrinogen in type II diabetic women. Life Science Journal. 2013 (ISI) (چکیده)
126 - Effect of Cardiac Rehabilitation on Strength and Balance in Patients after Coronary Artery Bypass Graft (CABG) (چکیده)
127 - تاثیر4 هفته تمرین هوازی به همراه مصرف دارچین برشاخص های لیپوپروتئینی و قندخون زنان دیابتی نوع دو (چکیده)
128 - The Relationship between Media and Sports from the Point of view University Professors and Physical Education Teachers (چکیده)
129 - The Effect of One Exhaustion Exercise Session on Plasma Leptin in Young Males (چکیده)
130 - The Effect of Wrestling Exercise in Morning and Afternoon on Some Leukocytes, Thrombocytes and Erythrocytes Indices (چکیده)
131 - Epidemiology of High Body Mass Index and Its Relationship with Menarche Age in Middle-aged Women with Emphasis on Physical Activity (چکیده)
132 - Effect of 8 Weeks Aerobic Training on Serum Resistin levels and Fat percent in Trained Young Females (چکیده)
133 - تعیین رابطه بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر درکشتی گیران تیم ملی آزاد (چکیده)
134 - تاثیر کاهش وزن حاد وتدریجی بر برخی شاخص های هماتولوژی خون کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
135 - تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت دختران تمرین کرده (چکیده)
136 - مقایسه تاثیر سه روش برگشت به حالت اولیه (شنای ملایم، نشستن و ماساژ) بر ضربان قلب و لاکتات خون شناگران بزرگسال (چکیده)
137 - The effect of eight weeks of aerobic training on the plasma level of adiponectin, leptin, and resistin in healthy middle-aged men (چکیده)
138 - The effect of 4-weeks aerobic training according with the usage of Anethum Graveolens on blood sugar and lipoproteins profile of diabetic women (چکیده)
139 - مقایسه اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای و تمرین هوازی بر بیان ژن گرلین لنفوسیت‌ زنان جوان تمرین کرد (چکیده)
140 - بررسی تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت در دختران تمرین کرده (چکیده)
141 - Is Osteoporosis and Osteopenia a Health Risk in Professional Cyclists of Iran and Tour-de-France (چکیده)
142 - بررسی تاثیر تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCG1 در سلول های PBMN زنان ورزشکار/ Investigation of the Effect of Aerobic and Resistance Exercises on Peripheral Blood Mononuclear Cells ABCG1 Gene Expression in Female Athletes (چکیده)
143 - RESTING PLASMA AgRP LEVELS RESPONSE TO EXERCISE-CONJUGATED DIET AND ONLY DIET IN OVERWEIGHT AND OBESE SEDENTARY FEMALES (چکیده)
144 - English for B. Sc. Students of Physical Education in Iran: A Study of Perception of English Needs and Effectiveness of ESP Textbooks (چکیده)
145 - تاثیر شش هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
146 - تاثیر تمرین حاد قدرتی بر پروتئین واکنشگر سی و فیبرینوژن سرم در مردان میانسال سالم و غیر فعال (چکیده)
147 - تاثیر حاد تمرین قدرتیبر پروتیین واکنشگر سی و فیبرینوژن در مردان میانسال سالم و غیر فعال (چکیده)
148 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر غلظت گرلین و هورمون رشد پلاسمای زنان جوان (چکیده)
149 - اثر 6 هفته تمرینات کشتی و دایره ای مبتنی بر فنون کشتی بر ترکیب بدن، توان هوازی و نیم رخ چربی خون کشتی گیران تمرین کرده خراسانی (چکیده)
150 - The Comparison of Mental Skills Profile of Young Iranian Elite Wrestlers in Various Weight Classes (چکیده)
151 - تاثیر یک جلسه تمرین هوازی بر بیان ژن ابستاتین لنفوسیت در زنان تمرین کرده (چکیده)
152 - Effects of Anaerobic (RAST) and Aerobic (Cooper) Running Training Programs on Plasma AgRP concentrations in Female Students (چکیده)
153 - Effect of eight weeks of Wrestling and Circuit Fitness Training on APO Lipoprotein A-I AND LYMPHOCYTE ABCA1 GENE EXPRESSION IN WELL-TRAINED WRESTLERS (چکیده)
154 - EFFECT OF A 6-WEEK WRESTLING AND WRESTLING –TECHNIQUE BASED CIRCUIT EXERCISE ON PLASMA LIPOPROTEIN PROFILES AND HORMONE LEVELS IN WELL-TRAINED WRESTLERS (چکیده)
155 - تاثیر حاد تمرین قدرتی بر برخی مارکرهای التهابی پیشگوی خطر آتروسکلروز در مردان میان سال غیر فعال (چکیده)
156 - تاثیر دو ماه تمرینات هوازی بر شاخص‌های هموستئاز گلوکز و ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی (چکیده)
157 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر ادیپوکاین‌های پلاسمایی مردان میان‌سال (چکیده)
158 - اثر هشت هفته تمرین های دایره ای بر بیان ژن AGRP لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
159 - The Effect of Eight Weeks of Wrestling and Wrestling Technique Based Circuit Trainingon Lymphocyte ABCA1 Gene Expression and Plasma Apolipoprotein A-I (چکیده)
160 - Acute Plasma Glucose and Lipoproteins Responses to a Single Session ofWrestling Techniques-Based Circuit Exercise (WTBCE)in Male Elite Wrestlers (چکیده)
161 - تاثیر تمرین منظم هوازی همراه با کاهش وزن بر سطوح فیبرینوژن و رسیستین مردان میان سال سالم و غیرفعال (چکیده)
162 - 8week Aerobic Exercise Effects on Plasma Concentrations of Ghrelin and GH Young Women (چکیده)
163 - The Effect of Eight Weeks Aerobic Training on Plasma Fibrinogen in Overweight Men (چکیده)
164 - The Effect of One Session circuit Resistance Exercise on Serum Homocysteine Levels of Healthy Men with Overweight (چکیده)
165 - Relationship between anthropometric variables of handedness with strength of handedness and serum testosterone-cortisol ratio (TCR) in well trained wrestlers (چکیده)
166 - Effects of Exercise and Glucose Beverage Consumption on Plasma Concentration of IL-6 in Overweight Females (چکیده)
167 - The Effect of Weeks anaerobic and aerobic exercise training on plasma lipid and lipoprotein profile in female College student (چکیده)
168 - Relationships between finger-length ratios of handedness with handedness strength, serum testosterone, GH,IGF-I, insulin , cortisol hormones , IGF-I- conrtisol ratio and testosterone-cortisol ratio in well trained wrestlers (چکیده)
169 - The Effect of 4 Weeks anaerobic and aerobic exercise training on selected Hematological parameters in female College students (چکیده)
170 - Effect of 8 weeks wrestling techniques-based circuit exercise (wtbce) on plasma lipid andlipoprotein profiles in male elite wrestlers (چکیده)
171 - A comparison of the effects of two weight loss protocols on plasma concentration of IL-6 in female sedentary college students (چکیده)
172 - Compare and investigation of two methods of weight loss protocols onplasma levels of AGRP in accommodated female students (چکیده)
173 - The effects of two weight loss protocol onresting plasma concentration of IL-6 inoverweight and obese health sedentaryfemale of college students (چکیده)
174 - The Effect of One Session Circuit Resistance Exercise on Serum Homocysteine Levels of Inactive Men (چکیده)
175 - تعیین رابطه بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر در شناگران تمرین کرده پسر نابالغ (چکیده)
176 - بررسی و مقایسه دو روش کاهش وزن در کشتی گیران نخبه 20-25ساله خراسانی (چکیده)
177 - The Comparison of Acute and Gradual Weight Loss Methods in Well-Trained Wrestlers (چکیده)
178 - Compare and evaluate the influence of two weight loss protocols on plasma concentration of agouti related peptide (AGRP) in sedentary female collage students (چکیده)
179 - Determination effective factors of lipid metabolism at rest and during exercise (چکیده)
180 - Acute circuit-resistance exercise increases expression of lymphocyte agouti-related protein in young women (چکیده)
181 - اثر شش هفته تمرینات کشتی و تمرین دایره ای مبتنی بر فنون کشتی ، بر گرلین پلاسما و برخی هورمونهای تنظیم کننده قند خون در کشتی گیران تمرین کرده خراسانی (چکیده)
182 - بررسی و مقایسه تاثیر دو نوع پروتکل کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی )AGRP)پلاسمای کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
183 - تاثیر 6 هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)