دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2019-03-07

Title : ( اولین گزارش بایوزوناسیون و شناسایی گونه های شاخص تعیین GSSP قاعده های زمانی کنیاسین و سانتونین در حوضه کپه داغ )

Authors: Meysam Shafie Ardestani , Mohammad Vahidinia ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این مطالعه زیست چینه نگاری سازند آبدراز در برش چینه شناسی شوراب برای اولین بار بر اساا اینوسارامید ها در شار ووهاه رساوبی کداه دا GSSP زیست زون مورد شناسایی قرار گرفت. همچنین دو گونه شاخص تعیین 11 جنس در قالب 7 گونه اینوسرامید متعلق به 20 صورت پذیرفت. تعداد Cremnoceramus deformis erectus قاعدههای زماانی کنیاساین و ساانتونین باه ترتیاب Cladoceramus undulatoplicatus و Meek 1877 برای اولین بار در ایران مورد ثبت و شناسایی قرار گرفت. در نهایت و بر اسا مطالعه اینوسرامیدها سن سازند آبدراز در بارش شاوراب Roemer 1918 تعیین گردیده شد. middle Middle Turonian-Late Santonian

Keywords

, حوضه رسوبی کپه داغ, سازند آبدراز, برش شوراب, زیست چینه نگاری, اینوسرامید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074480,
author = {میثم شفیعی اردستانی and Vahidinia, Mohammad},
title = {اولین گزارش بایوزوناسیون و شناسایی گونه های شاخص تعیین GSSP قاعده های زمانی کنیاسین و سانتونین در حوضه کپه داغ},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {حوضه رسوبی کپه داغ، سازند آبدراز، برش شوراب، زیست چینه نگاری، اینوسرامید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولین گزارش بایوزوناسیون و شناسایی گونه های شاخص تعیین GSSP قاعده های زمانی کنیاسین و سانتونین در حوضه کپه داغ
%A میثم شفیعی اردستانی
%A Vahidinia, Mohammad
%J دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2019

[Download]