اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب های اجتماعی , 2018-11-13

عنوان : ( نقش میانجی گرانه راهبرد های مقابله ای و ابراز وجود در رابطه بین هیجان خواهی با گرایش به اعتیاد )

نویسندگان: حلیمه صیادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرضیه دین دوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پژوهش حاضر با هدف پیش بینی گرایش به اعتیاد از طریق هیجان خواهی با نقش میانجی گرانه راهبرد های مقابله ای و ابراز وجود انجام شده است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند که 385 نفر(190 دختر و 195 پسر) با روش نمونه گیری سهمیه ای مطالعه شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه گرایش به اعتیاد زرگر، پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن، پرسشنامه راهبردهای مقابله ای موس و بیلینگیز و پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل مسیر و همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام شده است. نتایج نشان داد هیجان خواهی و مولفه های آن، پیش بینی کننده گرایش به اعتیاد هستند. همچنین میان راهبردهای مقابله ای ابراز وجود و گرایش به اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد و هیجان خواهی از طریق متغیرهای میانجی راهبردهای مقابله ای و ابراز وجود پیش بینی کننده های خوب گرایش به اعتیاد هستند. کلیدواژه ها: گرایش به اعتیاد، هیجان خواهی، راهبردهای مقابله ای، ابراز وجود

کلمات کلیدی

, گرایش به اعتیاد, هیجان خواهی, راهبردهای مقابله ای, ابراز وجود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074495,
author = {صیادی, حلیمه and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and دین دوست, مرضیه},
title = {نقش میانجی گرانه راهبرد های مقابله ای و ابراز وجود در رابطه بین هیجان خواهی با گرایش به اعتیاد},
booktitle = {اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب های اجتماعی},
year = {2018},
location = {اسفراین, ايران},
keywords = {گرایش به اعتیاد، هیجان خواهی، راهبردهای مقابله ای، ابراز وجود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش میانجی گرانه راهبرد های مقابله ای و ابراز وجود در رابطه بین هیجان خواهی با گرایش به اعتیاد
%A صیادی, حلیمه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A دین دوست, مرضیه
%J اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب های اجتماعی
%D 2018

[Download]