هیدرولیک, دوره (14), شماره (1), سال (2019-5) , صفحات (107-121)

عنوان : ( بررسی تأثیر زاویه قرارگیری دو پایه پل نسبت به جهت جریان بر روی عمق تعادل آبشستگی در جلو پایه ها )

نویسندگان: سرگل معمار , محمد ذونعمت کرمانی , مجید رحیم پور , علی اصغر بهشتی , آنتون جی اشلایس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه تأثیر زاویه قرارگیری دو پایه پل نسبت به جهت جریان بر روی عمق تعادل آبشستگی در جلو پایهها تحت شرایط آبشستگی آب زلال بررسی می شود. بدین منظور پایهها با 4 زاویه مختلف نسبت به جهت جریان قرار داده میشوند. افزون بر این جهت حصول عمق تعادل آبشستگی در جلو پایهها، آزمایشها تا رسیدن به زمان تعادل آبشستگی انجام میگردند. نتایج نشان میدهد که افزایش زاویه قرارگیری پایهها، عمق و زمان تعادل آبشستگی در پایهها را افزایش میدهد. کمینه و بیشینه عمق تعادل آبشستگی برای هر دو پایه به ترتیب در زوایای 0 و 60 درجه مشاهده میشود. با توجه به تجزیه و تحلیل نتایج، بیشینه عمق تعادل آبشستگی در جلو پایهها، برای زوایای کوچکتر و مساوی 28 درجه در پایه بالادست حادث میگردد، درحالی که برای زوایای بزرگتر از 28 درجه به پایه پاییندست منتقل میگردد. در ادامه با بکارگیری روش رگرسیون خطی نیمه لگاریتمی و دادههای مشاهداتی روابطی برای تخمین عمق آبشستگی درجلو پایهها ارائه می شوند.

کلمات کلیدی

, آبشستگی, اثر محافظت, الگوی جریان, گرداب نعل اسبی, پایه پل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074605,
author = {سرگل معمار and محمد ذونعمت کرمانی and مجید رحیم پور and بهشتی, علی اصغر and آنتون جی اشلایس},
title = {بررسی تأثیر زاویه قرارگیری دو پایه پل نسبت به جهت جریان بر روی عمق تعادل آبشستگی در جلو پایه ها},
journal = {هیدرولیک},
year = {2019},
volume = {14},
number = {1},
month = {May},
issn = {2345-4237},
pages = {107--121},
numpages = {14},
keywords = {آبشستگی، اثر محافظت، الگوی جریان، گرداب نعل اسبی، پایه پل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر زاویه قرارگیری دو پایه پل نسبت به جهت جریان بر روی عمق تعادل آبشستگی در جلو پایه ها
%A سرگل معمار
%A محمد ذونعمت کرمانی
%A مجید رحیم پور
%A بهشتی, علی اصغر
%A آنتون جی اشلایس
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2019

[Download]