پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2019-6) , صفحات (323-339)

عنوان : ( شناسایی فلور لاکتیکی هویج تخمیری با استفاده از روشهای بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی روابط خویشاوندی به کمک آنالیز فیلوژنتیکی )

نویسندگان: محمدابراهیم گوهرجو , محمدرضا عدالتیان دوم , فخری شهیدی , فریده طباطبائی یزدی , محمدجواد وریدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هویج تخمیری نوعی شوری تهیه شده از هویج و نمک است که سرشار از ویتامین‌ها می‌باشد. هدف از این پژوهش، بررسی تنوع زیستی باکتری‌های اسید لاکتیک فرآورده طی دوره نگهداری و رسیدگی بود. بدین منظور پس از تولید هویج تخمیری، تنوع باکتری‌های اسید لاکتیک موجود در فرآورده در شش تناوب زمانی بررسی گردید. 144 جدایه گرم مثبت و کاتالاز منفی، جداسازی شده که از میان آنها، 48 جدایه گرم مثبت و کاتالاز منفی انتخاب شدند. آزمون‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شامل رشد در دماهای 10 و 45 درجه سانتی گراد، در 5/6 درصد نمک طعام، در 4/4 =pH و 6/9 pH=، وتولید گاز دی‌اکسیدکربن از قند گلوکز انجام پذیرفت. در مرحله بعد، شناسایی بر اساس پروفایل تخمیر کربوهیدرات (ده قند)، منجر به شناسایی جنس‌های پدیوکوکوس (2 مورد)، لویکونوستوک (10 مورد)، لاکتوباسیلوس (33 مورد) و انتروکوکوس (2 مورد) و یک مورد هم شناسایی نگردید و در مجموع 19 گونه مختلف گردید. در پایان، 26 جدایه از مجموع 48 جدایه توسط تعیین توالی ژن 16S rDNA تا سطح جنس و گونه شناسایی شدند. نتایج توالی‌یابی منجر به شناسایی گونه‌های ذیل گردید: Lactobacillus plantarum (34/33%)، Leuconostoc mesenteroides (85/14%) ،Lactobacillus.brevis (63/29%)، Lactobacillus.casei (7/3%)، Lactobacillus.pantheris (7/3%)، Lactobacillus paracasei (7/3%) و سه ایزوله تا مرحله جنس به‌عنوان لاکتوباسیلوس شناسایی شدند. لویکونوستوک مزنترویدس در مراحل اولیه تخمیر با توجه به نتایج توالی‌یابی و مولکولی غالب بوده که به تدریج در مراحل پایانی توسط لاکتوباسیلوس برویس جایگزین گردید. آنالیز فیلوژنتیک وجود سه خوشه را نشان داد، به‌طوریکه خوشه اول شامل دو جنس لوکونستوک و لاکتوباسیلوس، خوشه دوم شامل لاکتوباسیلوس برویس و خوشه سوم شامل لاکتوباسیلوس پلانتاروم بوده است

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, باکتری‌های اسید لاکتیک, هویج, تخمیر, فیلوژنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074610,
author = {گوهرجو, محمدابراهیم and عدالتیان دوم, محمدرضا and شهیدی, فخری and طباطبائی یزدی, فریده and وریدی, محمدجواد},
title = {شناسایی فلور لاکتیکی هویج تخمیری با استفاده از روشهای بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی روابط خویشاوندی به کمک آنالیز فیلوژنتیکی},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2019},
volume = {15},
number = {2},
month = {June},
issn = {1735-4161},
pages = {323--339},
numpages = {16},
keywords = {تنوع زیستی; باکتری‌های اسید لاکتیک; هویج; تخمیر; فیلوژنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی فلور لاکتیکی هویج تخمیری با استفاده از روشهای بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی روابط خویشاوندی به کمک آنالیز فیلوژنتیکی
%A گوهرجو, محمدابراهیم
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A شهیدی, فخری
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A وریدی, محمدجواد
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2019

[Download]