جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (17), شماره (33), سال (2020-1) , صفحات (66-100)

عنوان : ( بررسی عوامل ساختاری موثر بر نوآوری در کارآفرینی مناطق روستایی،مطالعه موردی: شهرستان فاروج )

نویسندگان: محمدرضا دربان استانه , حمید شایان , علی اکبر عنابستانی , حمداله سجاسی قیداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: وجود تنگناهای مرتبط با بخش روستایی به ویژه ضعف در ارتقای توان اشتغال زایی ایجاب می کند که تنها راهکار موثر در این زمینه، رونق کارآفرینی از طریق نوآوری باشد. لذا هدف از این پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر نوآوری در کارآفرینی در شهرستان فاروج است تا از این طریق گامی در مسیر توسعه مناطق روستایی برداشته شود. روش: برای رسیدن به هدف تحقیق، از روش تحقیق ترکیبی (توصیفی تحلیلی) استفاده شده است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه کارآفرینان ونوآوران شهرستان که طی 10سال گذشته یعنوان افراد خلاق و نوآور در زمینه کارآفرینی در استان معرفی گردیده اند، که تعداد 63 نفر به صورت تمام شماری می باشند. برای تحلیل کیفی، از دو گروه دیگر شامل 22 نفراساتید خبره دانشگاهی و21 نفرکارشناسان ادارات مرتبط با امور روستایی نیز استفاده شده است. روایی ابزار پژوهش با بهره گیری از نظرات کارشناسان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (898/0=α) تایید شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از نرم‌افزار spss ومتناسب با مقیاس متغیرها از آزمون‌های خی دو، فریدمن، t تک نمونه‌ای و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج: براساس نتایج توصیفی پژوهش مشخص شد که شاخص ویژگی های فردی و خانوادگی با آماره44/3و شاخص آموزش و پژوهش با آماره 37/3 بالاترین میانگین را به عنوان شاخصهای ساختاری نوآوری روستایی دارد. نتایج آزمون فریدمن به‌منظور مقایسه میزان تأثیر و اولویت‌بندی هر یک از شاخص‌های مؤثر در نوآوری در کل جامعه پاسخگو، نشان از معنی‌داری آزمون داشته و درنتیجه ویژگی‌های فردی و خانوادگی بالاترین اولویت دارد؛ همچنین نتایج آزمون t تک نمونه‌ای مشخص کرد که مقدار t در تمام شاخص‌ها و متغیر نوآوری روستایی بالاتر از مقدار متوسط (یعنی 3) است و ویژگی‌های فردی یکی از شاخص‌های مهم در نوآوری روستایی است. در انتها براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس(ANOVA) مشخص شد که تفـاوت عوامل موثر در نوآوری در فرایند کارآفرینی روستایی وجود دارد، از نظر اساتید \\\\\\\\\\\\\\\"عوامل فراملی و خارجی\\\\\\\\\\\\\\\"،کارشناسان \\\\\\\\\\\\\\\"عوامل فراملی و خارجی\\\\\\\\\\\\\\\"و نوآوران \\\\\\\\\\\\\\\"عوامل فردی\\\\\\\\\\\\\\\"بعنوان مهمترین عامل می باشند.

کلمات کلیدی

, عوامل ساختاری, , نوآوری, کارآفرینی روستایی, شهرستان فاروج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074670,
author = {دربان استانه, محمدرضا and شایان, حمید and عنابستانی, علی اکبر and سجاسی قیداری, حمداله},
title = {بررسی عوامل ساختاری موثر بر نوآوری در کارآفرینی مناطق روستایی،مطالعه موردی: شهرستان فاروج},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2020},
volume = {17},
number = {33},
month = {January},
issn = {2383-2487},
pages = {66--100},
numpages = {34},
keywords = {عوامل ساختاری، ، نوآوری، کارآفرینی روستایی، شهرستان فاروج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل ساختاری موثر بر نوآوری در کارآفرینی مناطق روستایی،مطالعه موردی: شهرستان فاروج
%A دربان استانه, محمدرضا
%A شایان, حمید
%A عنابستانی, علی اکبر
%A سجاسی قیداری, حمداله
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2383-2487
%D 2020

[Download]