کنگره بین الملی سرطان بیمارستان رضوی , 2016-05-18

Title : ( Comparing cytotoxic effects of anticancer agents vincristine, doxorubicin and auraptene on colon carcinoma cells )

Authors: seyed mahdi moussavi , Farhang Haddad , Fatemeh Behnam Rassouli , Mehrdad Iranshahi , Soleymanifard ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075077,
author = {Moussavi, Seyed Mahdi and Haddad, Farhang and Behnam Rassouli, Fatemeh and مهرداد ایرانشاهی and شکوه الزمان سلیمانی فرد},
title = {Comparing cytotoxic effects of anticancer agents vincristine, doxorubicin and auraptene on colon carcinoma cells},
booktitle = {کنگره بین الملی سرطان بیمارستان رضوی},
year = {2016},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Comparing cytotoxic effects of anticancer agents vincristine, doxorubicin and auraptene on colon carcinoma cells
%A Moussavi, Seyed Mahdi
%A Haddad, Farhang
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%A مهرداد ایرانشاهی
%A شکوه الزمان سلیمانی فرد
%J کنگره بین الملی سرطان بیمارستان رضوی
%D 2016

[Download]