هفتمین کنگره بین المللی سالیانه سرطان های زنان ایران , 2016-04-27

Title : ( Increased efficacy of cisplatin activity in colon carcinoma cells by 7-geranyloxycoumarin )

Authors: seyed mahdi moussavi , Farhang Haddad , Fatemeh Behnam Rassouli ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075081,
author = {Moussavi, Seyed Mahdi and Haddad, Farhang and Behnam Rassouli, Fatemeh},
title = {Increased efficacy of cisplatin activity in colon carcinoma cells by 7-geranyloxycoumarin},
booktitle = {هفتمین کنگره بین المللی سالیانه سرطان های زنان ایران},
year = {2016},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Increased efficacy of cisplatin activity in colon carcinoma cells by 7-geranyloxycoumarin
%A Moussavi, Seyed Mahdi
%A Haddad, Farhang
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%J هفتمین کنگره بین المللی سالیانه سرطان های زنان ایران
%D 2016

[Download]