دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران , 2016-05-21

Title : ( Heat-induced cell death enhanced by aurapten in colon carcinoma cells )

Authors: seyed mahdi moussavi , Farhang Haddad , Fatemeh Behnam Rassouli ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075083,
author = {Moussavi, Seyed Mahdi and Haddad, Farhang and Behnam Rassouli, Fatemeh},
title = {Heat-induced cell death enhanced by aurapten in colon carcinoma cells},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران},
year = {2016},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Heat-induced cell death enhanced by aurapten in colon carcinoma cells
%A Moussavi, Seyed Mahdi
%A Haddad, Farhang
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%J دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
%D 2016

[Download]