دومین کنفرانس ملی پزشکی مولکولی در تشخیص و درمان بیماری ها , 2016-02-18

Title : ( Increased Cytotoxicity of Doxorubicin in HT20 Colon Cancer Cells by Combination with 7-geranyloxycoumarin )

Authors: seyed mahdi moussavi , Farhang Haddad , Fatemeh Behnam Rassouli ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075085,
author = {Moussavi, Seyed Mahdi and Haddad, Farhang and Behnam Rassouli, Fatemeh},
title = {Increased Cytotoxicity of Doxorubicin in HT20 Colon Cancer Cells by Combination with 7-geranyloxycoumarin},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی پزشکی مولکولی در تشخیص و درمان بیماری ها},
year = {2016},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Increased Cytotoxicity of Doxorubicin in HT20 Colon Cancer Cells by Combination with 7-geranyloxycoumarin
%A Moussavi, Seyed Mahdi
%A Haddad, Farhang
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%J دومین کنفرانس ملی پزشکی مولکولی در تشخیص و درمان بیماری ها
%D 2016

[Download]