کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهشهای اخیر , 2019-02-21

عنوان : ( رابطه تاب آوری و فرسودگی شغلی با واسطه گری سلامت روان در معلمان کودکان کم توان ذهنی )

نویسندگان: مرضیه حسینی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نادر باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تاب آوری با فرسودگی شغلی با واسطه گری سلامت روان در معلمان کودکان کم توان ذهنی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل معلمان کودکان کم توان ذهنی شهر مشهد ( 96- 97) بود. تعداد 148 معلم بر اساس جدول مورگان به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارها، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش ، مقیاس تاب آوری کانر و پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ بود. نتایج نشان داد سلامت روان می تواند نقش میانجی گری معناداری را در رابطه بین تاب آوری و فرسودگی شغلی معلمان کودکان توان ذهنی ایفا کند. نتایج حاصل از اجرای رگرسیون نشان داد که از بین مؤلفه های سلامت روان، مؤلفه کارکرد اجتماعی و همچنین از بین مؤلفه های تاب آوری،مؤلفه ی اعتماد به غرایز شخصی و تحمل عواطف منفی نسبت به سایر مؤلفه های دیگر می توانند پیش بین بهتری برای فرسودگی شغلی باشند.

کلمات کلیدی

, تاب آوری, فرسودگی شغلی, سلامت روان, معلمان کودکان کم توان ذهنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075091,
author = {حسینی, مرضیه and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and باقری, نادر},
title = {رابطه تاب آوری و فرسودگی شغلی با واسطه گری سلامت روان در معلمان کودکان کم توان ذهنی},
booktitle = {کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهشهای اخیر},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تاب آوری، فرسودگی شغلی، سلامت روان، معلمان کودکان کم توان ذهنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه تاب آوری و فرسودگی شغلی با واسطه گری سلامت روان در معلمان کودکان کم توان ذهنی
%A حسینی, مرضیه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A باقری, نادر
%J کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهشهای اخیر
%D 2019

[Download]