مطالعات زبان و ترجمه, دوره (51), شماره (4), سال (2019-2) , صفحات (1-28)

عنوان : ( ساخت و هنجاریابی پرسشنامة افزایش خلاقیت زبان آموزان در آموزش زبان به شیوة کاربردمحور، با روش مدلسازی رش )

نویسندگان: صفورا ناوری فارمد , رضا پیش قدم , آذر حسینی فاطمی , محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اصول زیربنایی و ملاحظات نظریة آموزش زبان انگلیسی کاربردمحور که به آموزش مهارت های زندگی در کنار آموزش تخصصی زبان تأکید دارد و همچنین لزوم بررسی نکات ارائه شده در این نظریة نوپا، ساخت و استفاده عملی از پرسشنامه هایی که به یافتن داده هایی در راستای اهداف این نظریه می پردازند ضروری به نظر می رسد. در راستای اصول نظریة آموزش زبان کاربردمحور،بررسی روش های افزایش مهارت های زندگی مانند خلاقیت، نکتة اصلی پرسشنامة پیشِ روست. این پژوهش به ساخت و هنجاریابی پرسشنامة خلاقیت پرداخته است که میزان تأثیرگذاری کتاب های آموزش زبان در افزایش این مؤلفه را بررسی می کند. پرسشنامة خلاقیت با ٤٥ سؤال بعد از بررسی و مطالعة اصول دیگر مدل های مربوط در روانشناسی طراحی و بر روی ١٦٤ معلم زبان مؤسسات آموزشی آزمایش شد. بررسی نتایج به دست آمده توسط مدلسازی رش، سؤالاتی را که دارای MNSQ بالاتر از 1/40 بودند را فاقد خصوصیت یکبعدی تشخیص داده که لازم است حذف شده یا تغییر یابند. در نتیجه مشخص شد که این پرسشنامه پس از تغییر چند سؤال، به عنوان مدلی تک وجهی هم میزان روایی بالایی داشته و هم دارای طیف لیکرت شش گزینه ای صحیح است. در پایان به کاربرد این پرسشنامه و نتایج حاصل از این پژوهش در دیگر زمینه های آموزش زبان اشاره شده است.

کلمات کلیدی

, آموزش مهارت های زندگی, برنامة درسی زندگی مبنا, خلاقیت, شیوة مدلسازی رش, نظریة آموزش زبان کاربردمحور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075096,
author = {ناوری فارمد, صفورا and پیش قدم, رضا and حسینی فاطمی, آذر and هاشمی, محمدرضا},
title = {ساخت و هنجاریابی پرسشنامة افزایش خلاقیت زبان آموزان در آموزش زبان به شیوة کاربردمحور، با روش مدلسازی رش},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2019},
volume = {51},
number = {4},
month = {February},
issn = {2383-2878},
pages = {1--28},
numpages = {27},
keywords = {آموزش مهارت های زندگی، برنامة درسی زندگی مبنا، خلاقیت، شیوة مدلسازی رش، نظریة آموزش زبان کاربردمحور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت و هنجاریابی پرسشنامة افزایش خلاقیت زبان آموزان در آموزش زبان به شیوة کاربردمحور، با روش مدلسازی رش
%A ناوری فارمد, صفورا
%A پیش قدم, رضا
%A حسینی فاطمی, آذر
%A هاشمی, محمدرضا
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2019

[Download]