چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2019-07-16

عنوان : ( ارزیابی رابطه برخی خصوصیات خاک و شدت فرسایش کنارهای در بخشهایی از رودخانه کشف رود )

نویسندگان: وجیهه عرفانی پورقاسمی , محمدتقی دستورانی , محبوبه حاجی بیگلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین اشکال فرسایش خاک ، فرسایش کنار رودخانهای است که سالانه بخش قابل توجهی از اراضی مجاور رودخانه را نابود میسازد. در تحقیق حاضر وضعیت فرسایش کنارهای در بازه ای به طول حدود 11 کیلومتر از رودخانه کشف رود مورد بررسی قرار گرفت که هدف از آن نیز شناسایی تاثیر برخی خصوصیات خاک در فرسایش کنارهای رودخانه بود. طی بازدیدهای میدانی، ضمن برداشت نمونه خاک از هر مقطع، طبقهبندی فرسایش کنارهای نیز مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات نمونههای خاک ازجمله PH و EC و کربن آلی و میزان رس و سیلت و شن در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که که در بین خصوصیات بررسی شده وضعیت شوری خاک ارتیاط بیشتری با فرسایش کنارهای داشته و بقیه پارامترهای بررسی شده خاک تأتیر چندانی در فرسایش کناری نداشته است. علاوه بر آن وضعیت پوشش گیاهی کف و کنارهها عامل دیگری است که در فرسایش کناری تاثیر داشته است.

کلمات کلیدی

, فرسایش کناری, خصوصیات خاک, رودخانه کشف رود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075390,
author = {عرفانی پورقاسمی, وجیهه and دستورانی, محمدتقی and محبوبه حاجی بیگلو},
title = {ارزیابی رابطه برخی خصوصیات خاک و شدت فرسایش کنارهای در بخشهایی از رودخانه کشف رود},
booktitle = {چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران},
year = {2019},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {فرسایش کناری، خصوصیات خاک، رودخانه کشف رود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی رابطه برخی خصوصیات خاک و شدت فرسایش کنارهای در بخشهایی از رودخانه کشف رود
%A عرفانی پورقاسمی, وجیهه
%A دستورانی, محمدتقی
%A محبوبه حاجی بیگلو
%J چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
%D 2019

[Download]