مطالعات رفتار سازمانی, دوره (31), شماره (3), سال (2019-12) , صفحات (75-112)

عنوان : ( تاثیر هدف گرایی و ادراک شخصی از قابلیت استخدام بر عملکرد کارکنان بیمارستان ها با نقش واسط اشتیاق شغلی )

نویسندگان: الهه صابری , یعقوب مهارتی , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه بین هدف گرایی و ادراک شخصی از قابلیت استخدام با عملکرد پرستاران بوده است. جامعه آماری این تحقیق مجموعه پرستاران بیمارستان های فارابی و هفده شهریور است، که تعداد آن ها 264 نفر می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده و تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 154 نفر به دست آمد. به منظور واکاوی داده ها، ابتدا اطلاعات حاصل از پرسشنامه استخراج و سپس از طریق نرم افزارهای آماریSPSS19 و SMART PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد رابطه هدف گرایی و اشتیاق شغلی پرستاران مثبت و معنی دار نمی باشد، در حالیکه از میان سه بعد آن که شامل هدف گرایی یادگیری، هدف گرایی عملکرد اثباتی و هدف گرایی عملکرد اجتنابی می باشد، هدف گرایی یادگیری بر اشتیاق شغلی تاثیر مثبت و معنی دار دارد، همچنین نتایج نشان داد هدف گرایی پرستاران بر عملکرد پرستاران تاثیر مثبت و معنی دار دارد. ادراک شخصی از قابلیت استخدام بر عملکرد پرستاران تاثیری مثبت و معنادار ندارد، در حالیکه تاثیر ادراک شخصی از قابلیت استخدام بر اشتیاق شغلی پرستاران تاثیری مثبت و معنی دار است. در این پژوهش ثابت شد اشتیاق شغلی پرستاران بر عملکرد آن ها تاثیر مثبت و معنادار دارد.

کلمات کلیدی

, هدف گرایی؛ ادراک شخصی از قابلیت استخدام, ؛ اشتیاق شغلی؛ عملکردکارکنان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075430,
author = {صابری, الهه and مهارتی, یعقوب and خوراکیان, علیرضا},
title = {تاثیر هدف گرایی و ادراک شخصی از قابلیت استخدام بر عملکرد کارکنان بیمارستان ها با نقش واسط اشتیاق شغلی},
journal = {مطالعات رفتار سازمانی},
year = {2019},
volume = {31},
number = {3},
month = {December},
issn = {2322-1518},
pages = {75--112},
numpages = {37},
keywords = {هدف گرایی؛ ادراک شخصی از قابلیت استخدام،؛ اشتیاق شغلی؛ عملکردکارکنان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هدف گرایی و ادراک شخصی از قابلیت استخدام بر عملکرد کارکنان بیمارستان ها با نقش واسط اشتیاق شغلی
%A صابری, الهه
%A مهارتی, یعقوب
%A خوراکیان, علیرضا
%J مطالعات رفتار سازمانی
%@ 2322-1518
%D 2019

[Download]