راهبرد فرهنگ , دوره (13), شماره (50), سال (2020-8) , صفحات (199-225)

عنوان : ( معرفی و ارزیابی نظریه مطالعات فرافرهنگی هافستد )

نویسندگان: یعقوب مهارتی , مهدی دادخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات فرافرهنگی هافستد به عنوان یکی از پرکاربردترین نظریه ها و مطالعات در زمینه فرهنگ ملی شناخته شده است و تاکنون مقالات و پژوهش های متعددی براساس آن شکل گرفته اند. هافستد به واسطه نظریه مطالعات فرافرهنگی خود به یکی از چهره های شناخته شده در زمینه فرهنگ تبدیل گردید و امروزه در اکثر پژوهش های مرتبط با فرهنگ ملی، صحبت از آثار او در میان است. نکته لازم توجه در اکثر پژوهش هایی که از نظریه هافستد استفاده می نمایند، این مهم است که اکثر آنها بدون شناخت کافی از ابعاد، زمینه و انتقادات وارده به این نظریه، آن را مورد استفاده قرار می دهند. به طور کلی چنین می توان بیان داشت که هر نظریه ممکن است نقص ها، زمینه و شرایط به کارگیری خاص خود را داشته باشد و استفاده از یک نظریه نیازمند شناخت کافی از این نقص ها و شرایط است که اصولا از طریق نقد نظریه حاصل می گردد. در این مقاله ابتدا به مرور نظریه هافستد در مورد مطالعات فرافرهنگی پرداخته خواهد شد، سپس این نظریه با مطالعة گلاب که یکی از تحقیقات شناخته شده در حوزة فرهنگ ملی است مقایسه می گردد. نهایتا با استفاده از ادبیات موجود، انتقادات وارد به نظریه هافستد مورد بحث قرار می-گیرد. سپس این نظریه به صورت ساختیافته تر براساس معیارهای کلی، تفصیلی و مطلوبیت نظریه واکاوی می-شود.روش شناسی مورد استفاده در این مقاله، مطالعات کتابخانه ای و بررسی منابع موجود مرتبط با پژوهش هافستد می باشد.. نتایج حاصل از مطالعات کتابخانه ای بیانگر این مهم است که به این نظریه انتقاداتی از جمله عدم تعمیم-پذیری، غفلت از ابعاد مختلف فرهنگی، نادیده گرفتن خرده فرهنگ ها و مواردی از این قبیل وارد است.این مقاله برای افرادی که تمایل به آشنایی و یا استفاده از نظریه هافستد ضمن توجه به انتقادات وارده به آن را دارند، مناسب می باشد.

کلمات کلیدی

, مطالعات فرافرهنگی هافستد, نظریه فرافرهنگی هافستد, نقد نظریه هافستد, فرهنگ ملی, مطالعات فرهنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075431,
author = {مهارتی, یعقوب and دادخواه, مهدی},
title = {معرفی و ارزیابی نظریه مطالعات فرافرهنگی هافستد},
journal = {راهبرد فرهنگ },
year = {2020},
volume = {13},
number = {50},
month = {August},
issn = {2008-3696},
pages = {199--225},
numpages = {26},
keywords = {مطالعات فرافرهنگی هافستد، نظریه فرافرهنگی هافستد، نقد نظریه هافستد، فرهنگ ملی، مطالعات فرهنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی و ارزیابی نظریه مطالعات فرافرهنگی هافستد
%A مهارتی, یعقوب
%A دادخواه, مهدی
%J راهبرد فرهنگ
%@ 2008-3696
%D 2020

[Download]