شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2019-08-27

عنوان : ( اثر غلظت کادمیم بر جذب آن توسط بنتونایت و نانوبنتونایت )

نویسندگان: سارا شاهدی , امیر فتوت , رضا خراسانی , اکرم حلاج نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فلزات سنگین به دلیل آثار درازمدت بر روی محیط زیست به عنوان یکی از اصلیترین آلایندههای زیست محیطی شناخته شدهاند. در حال حاضر روشهای متنوعی برای کاهش آلودگی و حذف فلزات سنگین وجود دارد که یکی از آنها، جذب سطحی با استفاده از جاذبهای معدنی میباشد. در این راستا، مطالعه ای به منظور بررسی اثر غلظت اولیه در جذب کادمیم توسط بنتونیت و نانو بنتونیت در قالب یک طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دو جاذب بنتونیت و نانو بنتونیت ) 2 گرم بر لیتر( و شش سطح 40 و 50 میلیگرم بر لیتر( میباشند. نتایج نشان داد که مقادیر کادمیم جذب شده توسط جاذب نانو ،30 ،20 ،10 ، غلظت اولیه کادمیم ) 5 بنتونیت به طور معنی داری بیشتر از جاذب بنتونیت بود. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش غلطت اولیه یون کادمیم، میزان جذب این یون در جاذبهای بنتونیت و نانو بنتونیت افزایش یافت. غلظت تعادلی بهدستآمده در هر دو جاذب نیز 40 میلیگرم بر لیتر کادمیم بود بنابراین، به نظر میرسدکه استفاده از نانو بنتونیت میتواند به عنوان یکی از روش های موثر در جذب کادمیم از محلولهای یونی باشد.

کلمات کلیدی

, جاذب طبیعی, آلودگی, جذب سطحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075603,
author = {شاهدی, سارا and فتوت, امیر and خراسانی, رضا and حلاج نیا, اکرم},
title = {اثر غلظت کادمیم بر جذب آن توسط بنتونایت و نانوبنتونایت},
booktitle = {شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2019},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {جاذب طبیعی، آلودگی، جذب سطحی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر غلظت کادمیم بر جذب آن توسط بنتونایت و نانوبنتونایت
%A شاهدی, سارا
%A فتوت, امیر
%A خراسانی, رضا
%A حلاج نیا, اکرم
%J شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2019

[Download]