شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2019-08-27

عنوان : ( بررسی تاثیر چهار نوع کلات کننده آلی بر فراهمی روی در خاک و جذب آن توسط ذرت در یک خاک آلوده )

نویسندگان: امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فلزات سنگین از آلایندههای مهم زیست محیطی هستند که باعث آسیب به کیفیت خاک، سلامت و بهرهوری گیاهان میشوند. این آزمایش بهمنظور بررسی کارایی کلاتهای آلی در استخراج روی از یک خاک آلوده شده ) با غلظت 400 میلیگرم روی بر کیلوگرم خاک( توسط گیاه ذرت ( Zea mays L. ( رقم سینگل کراس 704 انجام شد. این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل شاهد )بدون کاربرد کلات آلی( و چهار نوع کلات آلی )اسید اگزالیک، اسید سیتریک، اسید مالیک و اسید تارتاریک( بود. در پایان آزمایش غلظت فراهم عنصر روی در خاک و همچنین غلظت این عنصر در اندام هوایی گیاه اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که کلات های آلی به جز اسید اگزالیک باعث افزایش غلظت روی فراهم در خاک شدند و بیشترین مقدار در تیمار اسید تارتاریک ( 02 / 52 میلیگرم در کیلوگرم( بود. چهار نوع کلات آلی مورد استفاده باعث افزایش غلظت عنصر روی در اندام هوایی گیاه ذرت شدند و بیشترین مقدار نیز در تیمار اسید مالیک ) 53 / 529 میلیگرم در کیلوگرم( مشاهده شد. بهطور کلی کاربرد کلات‌کننده‌های آلی در این پژوهش تاثیر مثبتی بر فراهمی روی و غلظت آن در گیاه ذرت داشتند.

کلمات کلیدی

, گیاهپالایی, آلودگی خاک, جذب, فراهمی, روی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075604,
author = {فتوت, امیر},
title = {بررسی تاثیر چهار نوع کلات کننده آلی بر فراهمی روی در خاک و جذب آن توسط ذرت در یک خاک آلوده},
booktitle = {شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2019},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {گیاهپالایی، آلودگی خاک، جذب، فراهمی، روی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر چهار نوع کلات کننده آلی بر فراهمی روی در خاک و جذب آن توسط ذرت در یک خاک آلوده
%A فتوت, امیر
%J شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2019

[Download]