شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2019-08-27

عنوان : ( تخمین انرژی جذب سطحی سرب در خاک توسط همدمای دوبینین رادشکویچ )

نویسندگان: امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خاک از مهم ترین بخش های اکوسیستم های موجودات زنده می باشد که توسط عوامل مختلفی از جمله فاضلاب های شهری و صنعتی، مواد دفعیصنعتی و زباله های شیمیایی به دلیل حضور فلزات سنگین خطرناک در آنها می تواند آلوده شود. از انواع فلزات سنگین سمی میتوان به سرب اشاره کرد. سرب یکی از سمی ترین فلزات سنگین میباشد که میتواند وارد چرخه غذایی انسان ها و جانوران شود و از این طریق در زندگی جانداران زنده اختلال ایجاد کند. لذا مطالعه ای با هدف تخمین انرژی جذب سطحی فلز سرب در خاک انجام شد. این مطالعه شامل شش سطح غلظت فلز سنگین سرب ) 0 ، 250 ، 500 ، 750 ، 1000 ، 2000 میلی گرم بر کیلوگرم( بود. سپس داده ها با استفاده از همدمای دوبینین رادشکویچ برازش داده شدند تا انرژی جنبشی جذب فلز سرب را بدست آوریم. نتایج نشان داد که مقدار انرژی جنبشی جذب فلز سرب 14 / 7 کیلو ژول بر مول بوده و لذا نوع جذب سطحی در این مطالعه از نوع جذب فیزیکی میباشد و بطور برگشت پذیر انجام می شود.

کلمات کلیدی

, فلز سنگین, ایزوترم, خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075605,
author = {فتوت, امیر},
title = {تخمین انرژی جذب سطحی سرب در خاک توسط همدمای دوبینین رادشکویچ},
booktitle = {شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2019},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {فلز سنگین، ایزوترم، خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین انرژی جذب سطحی سرب در خاک توسط همدمای دوبینین رادشکویچ
%A فتوت, امیر
%J شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2019

[Download]