دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی , 2019-12-19

عنوان : ( بررسی مولفه‌های هویت ایرانی- اسلامی در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مراکز شهر مشهد )

نویسندگان: علیرضا مهدی نژاد , عطیه کامیابی گل , شیما ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی حضور مولفه‌های هویت ایرانی‌- اسلامی در کتاب‌های مراکز آموزش زبان‌فارسی‌ به‌غیر فارسی‌زبانان شهر مشهد انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و با استفاده از تحلیل کمی و کیفی انجام شده و رویکرد آن نیز، کاربردی است. جامعه‌ی آماری پژوهش، کتاب‌های آموزش نوین زبان‌فارسی به‌غیر فارسی زبانان مرکز دانشگاه فردوسی مشهد و کتاب‌های آموزش فارسی به‌فارسی مرکز جامعة المصطفی و مکتب نرجس است. حجم نمونه‌ی پژوهش نیز برابر با همه‌ی کتاب‌ها است. برای گرد آوری داده‌ها از روش چک لیست و مصاحبه‌ی نیمه ساختار یافته با مدرسان « آزفا» و نویسندگان کتاب‌های مورد بررسی استفاده شده است. برای پاسخ به‌فرضیه‌ها از شاخص آمار توصیفی و نتایج مصاحبه‌ها استفاده شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که: از مجموع ۸۰۳ مرتبه توجه به مولفه‌های هویت ایرانی- اسلامی، کتاب‌های جامعة المصطفی با فراوانی ۴۴۴ و کتاب‌های آموزش نوین زبان‌فارسی مرکز دانشگاه فردوسی مشهد با فراوانی۳۵۹، به مولفه‌های مورد بررسی پرداخته‌اند. در کتاب‌های مورد بررسی، مولفه‌ی فرهنگی با فراوانی ۳۱۱، بیشترین و مولفه‌ی زبان‌‌فارسی با فراوانی ۹، کمترین درصد را داشته‌اند.

کلمات کلیدی

, هویت ایرانی-‌ اسلامی, کتاب‌های آموزش زبان‌فارسی, غیر فارسی زبانان. مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075656,
author = {مهدی نژاد, علیرضا and کامیابی گل, عطیه and ابراهیمی, شیما},
title = {بررسی مولفه‌های هویت ایرانی- اسلامی در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مراکز شهر مشهد},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هویت ایرانی-‌ اسلامی، کتاب‌های آموزش زبان‌فارسی، غیر فارسی زبانان. مشهد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مولفه‌های هویت ایرانی- اسلامی در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مراکز شهر مشهد
%A مهدی نژاد, علیرضا
%A کامیابی گل, عطیه
%A ابراهیمی, شیما
%J دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
%D 2019

[Download]