مهندسی مکانیک مدرس, Volume (19), No (12), Year (2019-12) , Pages (2927-2934)

Title : ( شبیه سازی عددی احتراق همزمان زیستتوده- کنسانترههای سولفیدی و تولید آلایندهها در کوره فلش ذوب مس )

Authors: neda rajabi khosh andam , Mohammad Moghiman ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

احتراق همزمان زیستتوده و سوختهای فسیلی در کورههای صنعتی روشی مناسب برای کاهش اثرات زیستمحیطی ناشی از فعالیت بشر، با سرمایهگذاری قابل قبول است. در این مقاله نتایج حاصل از شبیهسازی عددی احتراق همزمان کنسانترههای سولفیدی و ۳ سوخت کمکی شامل گازوئیل، نفت و زیستتوده خاکاره در کوره فلش ذوب مس با هم مقایسه شدهاند. برای مدلسازی جریان و تابع چگالی احتمال RNG,k‐ε آشفته و فرآیند احتراق به ترتیب از مدلهای استفاده شده است. این مطالعه با هدف بررسی توزیع دمای کوره و (pdf) آلایندههای احتراقی انجام شده است. نتایج شبیهسازی عددی نشان میدهد که دمای شعله حاصل از احتراق گازوئیل و خاکاره به عنوان سوخت کمکی به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را دارد. وجود نیتروژن در ترکیب شیمیایی خاکاره منجر NOx میشود در احتراق زیستتوده علیرغم دمای پایین شعله، کسر جرمی آلاینده افزایش مییابد. همچنین در احتراق خاکاره با وجود اکسیژن زیاد، مقدار تولید در نواحی دما پایین SO در نواحی دما بالای کوره و 3 SO آلایندههای گوگردی 2 (>۱۲۷۳K) در دماهای نسبت ا بالا SO مشعل سوخت کمکی افزایش مییابند. زیرا 2 در دماهای نسبت ا پایین با وجود اکسیژن SO و در شرایط غنی از اکسیژن و گونه 3 در احتراق خاکاره نسبت به مقدار CO اضافی تشکیل میشود. مقدار تولید آلاینده حاصل از احتراق گازوئیل و نفت بسیار ناچیز است.

Keywords

, زیست توده, کوره فلش, احتراق همزمان, آلایندهها, احتراق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075691,
author = {Rajabi Khosh Andam, Neda and Moghiman, Mohammad},
title = {شبیه سازی عددی احتراق همزمان زیستتوده- کنسانترههای سولفیدی و تولید آلایندهها در کوره فلش ذوب مس},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2019},
volume = {19},
number = {12},
month = {December},
issn = {1027-5940},
pages = {2927--2934},
numpages = {7},
keywords = {زیست توده، کوره فلش، احتراق همزمان، آلایندهها، احتراق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی عددی احتراق همزمان زیستتوده- کنسانترههای سولفیدی و تولید آلایندهها در کوره فلش ذوب مس
%A Rajabi Khosh Andam, Neda
%A Moghiman, Mohammad
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2019

[Download]