هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2019-09-25

Title : ( مقایسه دقت فناوری های نوین مدل های آماری و مدل های یادگیری ماشین به منظور پیش بینی ورشکستگی بانک ها )

Authors: Nafiseh Ghazizadeh , Mohammad Reza Abbaszadeh , Mahdi Salehi , Mehdi Jabbari Nooghabi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

هدف: در سال های اخیر بسیاری از کشورها با اقتصادهای پیشرفته، با بحران های جدی در بخش بانکی خود مواجه شدند. در ایران تا پیش از این کم تر به مسأله پیش بینی ورشکستگی بانک ها پرداخته شده است. اما اخیراً به دلیل افزایش سهم بخش خصوصی در نظام بانکی، ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری و شایعاتی که در خصوص ورشکستگی برخی بانک ها مطرح شده است، اهمیت این موضوع دوچندان شده است. روش: در پژوهش حاضر سعی بر این است تا از میان مدل های آماری و مدل های یادگیری ماشین، دقیق ترین مدل جهت پیش بینی ورشکستگی بانک ها معرفی شود. جامعه مورد بررسی شامل 30 بانک فعال ایران برای یک دوره 10 ساله طی سال های 1387 الی 1396 می باشد. یافته ها: نتایج حاکی از دقت بالای مدل ماشین بردار پشتیبان در این زمینه است. بعد از آن به ترتیب مدل های شبکه عصبی مصنوعی، رگرسیون لجستیک و ممیزی خطی فیشر به عنوان دقیق ترین مدل ها جهت پیش بینی ارزیابی شدند. در نهایت مدل نزدیک ترین همسایه K جزو مدل های مؤثر در زمینه پیش بینی ورشکستگی بانک ها شناسایی نشد. این پژوهش می تواند زوایای جدیدی از تکنیک های پیش بینی ورشکستگی بانک ها را بر مطالعات مالی بیفزاید؛ چرا که به دنبال مقایسه دقت مدل های آماری و یادگیری ماشین به منظور پیش بینی ورشکستگی می باشد که این مهم در ادبیات مالی مورد بررسی قرار نگرفته است.

Keywords

, شبکه عصبی مصنوعی, نزدیک ترین همسایه K, ماشین بردار پشتیبان, رگرسیون لجستیک, ممیزی خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075747,
author = {Ghazizadeh, Nafiseh and Abbaszadeh, Mohammad Reza and Salehi, Mahdi and Jabbari Nooghabi, Mehdi},
title = {مقایسه دقت فناوری های نوین مدل های آماری و مدل های یادگیری ماشین به منظور پیش بینی ورشکستگی بانک ها},
booktitle = {هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2019},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {شبکه عصبی مصنوعی، نزدیک ترین همسایه K، ماشین بردار پشتیبان، رگرسیون لجستیک، ممیزی خطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه دقت فناوری های نوین مدل های آماری و مدل های یادگیری ماشین به منظور پیش بینی ورشکستگی بانک ها
%A Ghazizadeh, Nafiseh
%A Abbaszadeh, Mohammad Reza
%A Salehi, Mahdi
%A Jabbari Nooghabi, Mehdi
%J هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2019

[Download]