بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahdi Salehi


موارد یافت شده: 462

1 - Application of Earning and Value Added in Reducing the Forecast Error of GDP (چکیده)
2 - Comprehensive Review on Audit Expectation Gap: A Meta-Synthesis Approach (چکیده)
3 - COVID-19 and CFO performance: evidence of large and medium-size companies (چکیده)
4 - A model of increasing performance in sustainable supply chain management (چکیده)
5 - The effect of board effectiveness on the long-term company success and comparability of financial information (چکیده)
6 - Management characteristics and audit opinion shopping (چکیده)
7 - From Accounting to Economics: The Role of Earning Reporting Features in The Relationship between Aggregated Earnings and GDP (چکیده)
8 - کاربرد سود و ارزش‌افزوده حسابداری در کاهش خطای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی (چکیده)
9 - Evaluating the Effect of COVID-19 on Profitability and Bank Performance (چکیده)
10 - بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فکری با خروجی های حسابرسی (چکیده)
11 - تاثیر واگرایی عقاید سرمایهگذاران بر سرعت تعدیل اهرم مالی به سمت اهرم بهینه (چکیده)
12 - تاثیر سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر کشف تقلب و خطای نوع اول و دوم حسابرسی (چکیده)
13 - The impact of audit members’ self-esteem and narcissism on organizational knowledge sharing among audit firms (چکیده)
14 - The impact of business ethics on stress, anxiety and depression and the success of auditors (چکیده)
15 - The effect of economic complexities and green economy on financial statements fraud (چکیده)
16 - The Driving Factors of Italy’s CO2 Emissions Based on the STIRPAT Model: ARDL, FMOLS, DOLS, and CCR Approaches (چکیده)
17 - The relationship between economic complexity and green economy with earnings management (چکیده)
18 - Intellectual capital, social capital components and internal control weaknesses: evidence from Iran’s business environment (چکیده)
19 - Knowledge sharing barriers and knowledge sharing facilitators in innovation (چکیده)
20 - Classification of Contributing Factors to Financial Statements Transparency Using Met analysis and Delphi-Fuzzy (چکیده)
21 - A comparative study of the relationship between audit quality and earnings management in the markets of Iraq and Oman (چکیده)
22 - A comparative analysis of the impact of ISIS and COVID-19 on fraudulent reporting motives and audit quality in Iraq (چکیده)
23 - The identification and classification of contributing factors to technical knowledge valuation at the related commercialisation level using the hierarchical analysis (چکیده)
24 - ارائه مدل اوراق بهادارسازی بیمه با استفاده از روش دلفی فازی و تکنیک دیمتل در شرایط محیطی ایران (چکیده)
25 - شناسایی ابعاد و کشف روابط ساختاری شاخص های مؤثر بر ظرفیت مالیاتی تجارت الکترونیکی و مالیات فروش اینترنتی در اجتناب از مالیات عملکرد (چکیده)
26 - The Effect of Mandatory Audit Firm Rotation on Earnings Management and Audit Fees: Evidence from Iran (چکیده)
27 - The Impact of Investment Efficiency on Firm Value and Moderating Role of Institutional Ownership and Board Independence (چکیده)
28 - The Relationship between Audit Adjustments and Audit Quality in Iraq (چکیده)
29 - Developing a Model of Insurance Securitisation in Iranian Environmental Conditions (چکیده)
30 - The relationship between political relations with audit quality and auditor industry expertise (چکیده)
31 - The impact of narcissism, self-confidence and auditor’s characteristics on audit report readability (چکیده)
32 - Nonfinancial sustainability reporting, management legitimate authority and enterprise value (چکیده)
33 - The impact of Covid-19 on organisational commitment with mediating role of satisfaction among the Iraqi auditors (چکیده)
34 - The Effect of Corporate Governance Structure on Fraud and Money Laundering (چکیده)
35 - Accounting Quality and Audit Attributes on the Stock Price Crashes in an Emerging Market (چکیده)
36 - Which Is More Concerning for Accounting ProfessionalsPersonal Risk or Professional Risk? (چکیده)
37 - Management psychological characteristics and earnings management (چکیده)
38 - The Effect of CO2 Gas Emissions on the Market Value, Price and Shares Returns (چکیده)
39 - Assessment of Financial Security of SMEs Operating in the Renewable Energy Industry during COVID-19 Pandemic (چکیده)
40 - The relationship between corporate governance and cost of equity: evidence from the ISIS era in Iraq (چکیده)
41 - Relationship between COVID 19 prevention and panic and distress tolerance, spiritual intelligence and happiness in undergraduate, postgraduate accounting students (چکیده)
42 - The effect of intellectual capital on audit fees stickiness (چکیده)
43 - The Impact of Blockchain on the Quality of Accounting Information: An Iraqi Case Study (چکیده)
44 - The materiality of identified misstatements by auditors and earnings management (چکیده)
45 - Earnings management and investor reaction (چکیده)
46 - The Impact of Islamic Banking Corporate Governance on Green Banking (چکیده)
47 - Influence of the three different types of standby components on the performance of a k–out–of–n:F system in the dynamic stress–strength model (چکیده)
48 - Increased Audit Competition Interlocking and Financial Reporting Quality in an Emerging Market (چکیده)
49 - ارائه مدل مفهومی ظرفیت مالیات بر تجارت الکترونیک و مالیات فروش های اینترنتی در شناسایی، اندازه گیری و جلوگیری از اجتناب مالیاتی: مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران (چکیده)
50 - تیپ شخصیتی و تردید حرفه‌ای: آیا واقعاً حسابرسان مستقل رفتار می‌کنند؟ (چکیده)
51 - رابطه بین بیش‌ارزشیابی سهام و بحران مالی شرکت‌ها (چکیده)
52 - The effect of auditors’ psychological characteristics on cultural values and social health (چکیده)
53 - Identifying and classifying the financial resilience measurement indices using intuitive fuzzy DEMATEL (چکیده)
54 - The Relationship between Prevention and Panic from COVID-19, Ethical Principles, Life Expectancy, Anxiety, Depression and Stress (چکیده)
55 - The Relationship between Knowledge-Based Economy and Financial Reporting Quality on Financial Statement Comparability (چکیده)
56 - A model of board of directors’ compensation based on evaluation measure of relative accounting performance (چکیده)
57 - Auditor’s Report Tone and Audit Expectation Gap (چکیده)
58 - The effect of knowledge management on intellectual capital, social capital, and firm innovation (چکیده)
59 - The ISIS Impacts on the Political Connections, Board Interlock, and Quality of Financial Reporting (چکیده)
60 - A Modeling for Unreasonableness Audit Expectation Gap, Assessing Fraud Impact and Audit Accuracy (چکیده)
61 - The Effect of COVID 19 on the Resilience of Small and Medium-Size Firms (چکیده)
62 - The effect of cash flow information asymmetry criteria on conservatism in Iran (چکیده)
63 - Identifying and classifying the contributing factors to financial resilience (چکیده)
64 - The Effect of Management Characteristics on Audit Report Readability (چکیده)
65 - The effect of COVID 19 on risktaking of small and medium-sized, family and non-family firms (چکیده)
66 - The relationship between corporate governance and financial reporting transparency (چکیده)
67 - Sustainability Reporting and Corporate Reputation: The Moderating Effect of CEO Opportunistic Behavior (چکیده)
68 - Social Capital, Intellectual Capital, and Audit Fee: Conflicting Evidence from Iran (چکیده)
69 - The effect of different types of intelligence on organizational performance (چکیده)
70 - The effect of social and intellectual capital on fraud and money laundering in Iraq (چکیده)
71 - The relationship between board characteristics and social responsibility with firm innovation (چکیده)
72 - The effect of corporate lobbying on fraud and money laundering (چکیده)
73 - The relationship between management attributes and accounting comparability (چکیده)
74 - The relationship between auditor characteristics and fraud detection (چکیده)
75 - The consequences of the auditor’s choice in group companies and expectations gap (چکیده)
76 - Does intellectual capital and corporate governance have an impact on annual report readability? Evidence from an emerging market (چکیده)
77 - Business strategy, intellectual capital, firm performance, and bankruptcy risk: evidence from Oman’s non-financial sector companies (چکیده)
78 - The relationship between political connections, auditor characteristics and auditor narcissism (چکیده)
79 - The relationship between managerial entrenchment, social responsibility, and firm’s risk-taking and shareholders’ activity (چکیده)
80 - The relationship between knowledge-based economy and fraudulent financial reporting (چکیده)
81 - The relationship among financial and non-financial aspects of business sustainability performance: evidence from Iranian panel data (چکیده)
82 - Managers’ and auditors’ narcissism on the management team’s stability and relative corporate performance (چکیده)
83 - The relationship between business strategy and management entrenchment (چکیده)
84 - Material internal control weakness with intangible assets, capital structure and commercial risk (چکیده)
85 - The anti-money laundering expectations gap in Iran: auditor and judiciary perspectives (چکیده)
86 - The relationship between managerial entrenchment and accounting conservatism (چکیده)
87 - The relationship between CEOs’ narcissism and internal controls weaknesses (چکیده)
88 - The effect of intellectual capital on fraud in financial statements (چکیده)
89 - The relationship between managerial attributes and firm risk-taking (چکیده)
90 - Comparing psychological characteristics with organizational conflicts and occupational innovation barriers (چکیده)
91 - Comparative analysis of the relationship between internal control weakness and different types of auditor opinions in fraudulent and non-fraudulent firms (چکیده)
92 - The effect of auditor narcissism on audit market competition (چکیده)
93 - The relationship between different types of leadership, client’s identity, and self-confidence and auditors’ impartiality (چکیده)
94 - The relationship between intellectual capital and financial statements readability: the role of management characteristics (چکیده)
95 - The impact of intellectual capital and related party transactions on contractual costs (چکیده)
96 - The relationship between managers’ narcissism and overconfidence on corporate risk-taking (چکیده)
97 - Mutually unbiased measurements with arbitrary purity (چکیده)
98 - اهمیت کنترلهای داخلی متناسب با اندازه شرکتها (چکیده)
99 - An empirical study on the materiality calculation at financial statements level (چکیده)
100 - Analysis of the factors affecting probable failure of local entrepreneurs (چکیده)
101 - The relationship between relative performance and managerial change (چکیده)
102 - بررسی تأثیر ویژگی‌های رئیس کمیته حسابرسی بر رابطه بین تأخیر در گزارش‌گری مالی و ارتباط ارزشی (چکیده)
103 - The Effect of Audit Committee Characteristics and Auditor Changes on Financial Restatement in Iran (چکیده)
104 - The relationship between supervision quality, CEO’s ability and authority with firm performance (چکیده)
105 - The Effect of Intellectual Capital and Board Characteristics on Value Creation and Growth (چکیده)
106 - بررسی تاثیر سرمایه فکری بر خرید اظهار نظر با نقش واسط قابلیت مقایسه پذیری صورتهای مالی (چکیده)
107 - The effect of earnings management on the reputation of family and non-family firms (چکیده)
108 - The relationship between narcissism, managerial overconfidence and comparability of financial statements of listed companies (چکیده)
109 - Designing the Model of Financial Statement Transparency Based on the Hierarchical TOPSIS Method (چکیده)
110 - The relationship between corporate governance characteristics and agency costs (چکیده)
111 - Structural shocks in monetary policy, exchange rates, and stock prices using SVAR in Iran (چکیده)
112 - A Synergetic R-Shiny Portal for Modeling and Tracking of COVID-19 Data (چکیده)
113 - The Relationship between Corporate Reputation and Different Types of Earnings Management (چکیده)
114 - تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر رابطه میان ارتباطات سیاسی و تأخیر در گزارش حسابرسی (چکیده)
115 - The Effects of Corporate Characteristics on Managerial Entrenchment (چکیده)
116 - The relationship between managerial entrenchment and firm risk‐taking on social responsibility disclosure (چکیده)
117 - The effect of intellectual capital on corporate performance (چکیده)
118 - Audit adjustments and corporate financing: evidence from Iran (چکیده)
119 - A framework for business sustainability performance using meta-synthesis (چکیده)
120 - Taxonomies of money laundering: an Iranian perspective (چکیده)
121 - Perception versus reality: Iranian banks and international anti-money laundering expectations (چکیده)
122 - The potential impact of managerial entrenchment on firms’ corporate social responsibility activities and financial performance: evidence from Iran (چکیده)
123 - تأثیر آزادسازی مالی بر حجم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار (چکیده)
124 - The relationship between managerial ability, earnings management and internal control quality on audit fees in Iran (چکیده)
125 - The impact of corporate governance on intellectual capitals efficiency in Iran (چکیده)
126 - The relationship between management characteristics and financial statement readability (چکیده)
127 - The relationship between the companies’ political connections and audit fees (چکیده)
128 - Earnings management and the informational and disciplining role of debt: evidence from Iran (چکیده)
129 - The impact of personal characteristics, quality of working life and psychological well-being on job burnout among Iranian external auditors (چکیده)
130 - Impact of corporate governance mechanisms on the cost of equity capital in emerging markets (چکیده)
131 - دراسة دور واهمیة التعلیم المحاسبی الالکترونی فی التنمیة البشریة ورفد سوق العمل بالمحاسبین الرقمیین:وجهة نظر التدریسیین العراقیین (چکیده)
132 - The Mediating Effect Of Audit Quality On The Relationship Between Earnings And Earnings Valuation In Iran (چکیده)
133 - Management stock ownership and corporate debt: evidence from an emerging market (چکیده)
134 - The impact of ownership structure on the cost of equity in emerging markets (چکیده)
135 - The impact of changes in cash flow statement items on audit fees: evidence from Iran (چکیده)
136 - The relationship between audit components and audit market adaptability (چکیده)
137 - Does accounting details play an allocative role in predicting macroeconomic indicators? Evidence of Bayesian and classical econometrics in Iran (چکیده)
138 - Auditors’ response to readability of financial statement notes (چکیده)
139 - Corporate Governance and Cost of Equity: Evidence from Tehran Stock Exchange (چکیده)
140 - The Impact of the Characteristics and Behaviors of the Board of Directors on Agency Costs in Iran (چکیده)
141 - The relationship between audit components and audit expectation gap in listed companies on the Tehran stock exchange (چکیده)
142 - The effect of auditor characteristics on tax avoidance of Iranian companies (چکیده)
143 - The Relationship between Organizational Justice and Auditors’ Professional Skepticism with the Moderating Role of Organizational Commitment and Identity (چکیده)
144 - Tax Avoidance and Corporate Risk: Evidence from a Market Facing Economic Sanction Country (چکیده)
145 - بررسی عوامل موثر بر خوانایی گزارش حسابرس: یک رویکرد زبانی (چکیده)
146 - The necessity of anti-money laundering standards for Iranian auditors (چکیده)
147 - Corporate tax aggression and debt in Iran (چکیده)
148 - The effect of managerial ability on product market competition and corporate investment decisions Evidence from Iran (چکیده)
149 - The effect of managerial overconfidence on the conditional conservatism and real earnings management (چکیده)
150 - Relationship between earnings management, CEO compensation, and stock return on Tehran Stock Exchange (چکیده)
151 - The Effect of Audit Committee and Board of Directors Characteristics on Audit Fees and Internal Control Quality in Iran (چکیده)
152 - Anti-money laundering developments in Iran Do Iranian banks have an integrated framework for money laundering deterrence? (چکیده)
153 - Debt maturity structure, institutional ownership and accounting conservatism Evidence from Iranian listed companies (چکیده)
154 - Analysis of risk and return on investment of local entrepreneurs in Iran (چکیده)
155 - The relationship between management characteristics and firm performance (چکیده)
156 - The effect of internal controls on financial reporting quality in Iranian family firms (چکیده)
157 - مقایسه دقت فناوری های نوین مدل های آماری و مدل های یادگیری ماشین به منظور پیش بینی ورشکستگی بانک ها (چکیده)
158 - بررسی اثرات محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر رفتار سرمایه‌گذاری و بازدهی آتی شرکت‌ها (چکیده)
159 - تأثیر تمرکز مشتری بر پاداش مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
160 - The effects of psychological factors on the performance of independent auditors in Iran (چکیده)
161 - The impact of financial crisis on audit quality and audit fee stickiness: evidence from Iran (چکیده)
162 - A meta-analysis approach for determinants of effective factors on audit quality (چکیده)
163 - Empirical study on the effective factors of social responsibility disclosure of Iranian companies (چکیده)
164 - The impact of auditor conservatism on accruals and going concern opinion: Iranian angle (چکیده)
165 - Association between the availability of financial resources and working capital management with stock surplus returns in Iran (چکیده)
166 - The effect of managerial ability on tax avoidance by classical and Bayesian econometrics in multilevel models (چکیده)
167 - Relationship between Cash Flow Management and Financial Performance of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange (چکیده)
168 - بررسی رابطه بین تغییر مدیران و حقالزحمه حسابرسی (چکیده)
169 - بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی با حق الزحمه و کیفیت حسابرسی با در نظر گرفتن ماده 99قانون برنامه پنجم توسعه (چکیده)
170 - بررسی تأثیر ساختار نظام راهبری شرکتی بر اعتبار تجاری (چکیده)
171 - Accounting Conservatism and Long-Run Stock Return: Some Evidence of Initial Offering in Tehran Stock Exchange (چکیده)
172 - بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول در خصوص کنترلهای داخلی کوزو - 2013 - با کیفیت گزارشگری مالی (چکیده)
173 - The Distance between Auditor and Client (چکیده)
174 - بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی (چکیده)
175 - The relationship between tax avoidance and firm value with income smoothing: A comparison between classical and Bayesian econometric in multilevel models (چکیده)
176 - Association of information technology and internal controls of Iranian state agencies (چکیده)
177 - Application of local conditional autoregressive models for development of zonal crash prediction models and identification of crash risk boundaries (چکیده)
178 - The relationship between cost stickiness and financial reporting quality in Tehran Stock Exchange (چکیده)
179 - The Relationship between Managerial Entrenchment, Earnings Management, and Firm Innovation (چکیده)
180 - The impact of board’s human capital on the relationship between board’s characteristics and firm’s performance in Iran (چکیده)
181 - Corporate social responsibility and future financial performance Evidence from Tehran Stock Exchange (چکیده)
182 - The relationship between cash holdings, investment opportunities and financial constraint with audit fees (چکیده)
183 - Family ownership and financial reporting quality: Iranian evidence (چکیده)
184 - Board compensation and disclosure quality: Corporate governance interference (چکیده)
185 - بررسی آثار تعاملی وضعیت مالی شرکت و ویژگی‌های صنعت در تعدیل‌ ساختار سرمایه (چکیده)
186 - The relationship between management characteristics and firm innovation (چکیده)
187 - the effect of communication capabilities of suppliers and external green integration on the green and financial performance in Iran (چکیده)
188 - بررسی رابطۀ محدودیت مالی، ساختار دارایی ها و تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
189 - The effect of Islamic sacred months on stock prices in Iran and Iraq Stock Exchanges (چکیده)
190 - The relationship between corporate governance mechanisms and internet financial reporting in Iran (چکیده)
191 - Audit report forecast: an application of nonlinear grey Bernoulli model (چکیده)
192 - Modeling and forecasting abnormal stock returns using the nonlinear Grey Bernoulli model (چکیده)
193 - پیش بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم (چکیده)
194 - تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
195 - The relation between corporate governance mechanisms, executive compensation and audit fees: Evidence from Iran (چکیده)
196 - Obstacles and methods of financing for the development of local entrepreneurship in Iran (چکیده)
197 - The effect of characteristics of audit committee and board on corporate profitability in Iran (چکیده)
198 - The effect of CEO tenure and specialization on timely audit reports of Iranian listed companies (چکیده)
199 - Earnings quality and managerial access to debt financing: empirical evidence from Iran (چکیده)
200 - The effect of reporting quality on stock returns of listed companies on the Tehran Stock Exchange (چکیده)
201 - The impact of financial restatement on auditor changes: Iranian evidence (چکیده)
202 - مقایسه فنون داده‌کاوی و منطق فازی به‌منظور شناسایی رفتار مشتریان (چکیده)
203 - فراتحلیل عوامل موثر بر اظهارنظر حسابرسی تعدیل‌شده (چکیده)
204 - The relationship between emotional intelligence, thinking style, and the quality of investors’ decisions using the log-linear method (چکیده)
205 - Relationship between corporate governance and audit switching: Iranian evidence (چکیده)
206 - The effect of financial distress costs on ownership structure and debt policy: An application of simultaneous equations in Iran (چکیده)
207 - The relationship between board of directors’ structure and company ownership with corporate social responsibility disclosure: Iranian angle (چکیده)
208 - The effect of internal control on earnings quality in Iran (چکیده)
209 - The impact of Iran Central Bank’s sanction on Tehran Stock Exchange (چکیده)
210 - بررسی رفتار ناکارآمد حسابرسان و روابط کاری با سرپرستان، نقش تعدیلی جو اخلاقی مدیران (چکیده)
211 - تاثیر کارایی سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس تهران (چکیده)
212 - بررسی دقت الگوریتم های خطی- تکاملی BBO و ICDE و الگوریتم های غیرخطی SVR و CART در پیش بینی مدیریت سود (چکیده)
213 - رابطه کیفیت حسابرسی با کیفیت حسابداری (چکیده)
214 - تاثیر تمرکز مالکیت و درجه کنترل بر ارزش شرکت‌ در صنعت بیمه (چکیده)
215 - شناسایی متغیرهای مالی و غیر مالی موثر بر مبانی تعدیل گزارش حسابرسی مرتبط با برآوردهای حسابداری: رویکرد داده کاوی (چکیده)
216 - بررسی مقایسه ای پیش بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در نهادهای پولی با استفاده از هوش مصنوعی (چکیده)
217 - بررسی رابطه بین بازده سهام و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
218 - The effect of suspicious executives on tax shelters in Iran (چکیده)
219 - بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول برکیفیت سود در شرکت های کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
220 - حداقل کردن واریانس پورتفوی با محدودیت‌های L (چکیده)
221 - ارتباط بین محافظه کاری وتغییرات قیمت سهام در شرکتهای تولیدی دولتی (چکیده)
222 - عوامل موثر بر هزینه سرمایه با تاکید بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
223 - Abnormal audit fees and future restatements: evidence from Tehran Stock Exchange (چکیده)
224 - Spiritual and emotional intelligences, financial performance, tax avoidance and corporate disclosure quality in Iran (چکیده)
225 - The impact of targeted subsidies plan on electricity consumption, sale, receivables collection and operating cash flow Evidence from the agricultural and rural sectors of Iran (چکیده)
226 - The effect of audit fees pressure on audit quality during the sanctions in Iran (چکیده)
227 - اتکای سرمایه گذاران برکیفیت حسابرسی مستقل، و تاثیرپذیری کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات صورت های مالی (چکیده)
228 - توانایی مدلهای تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش بینی سود هر سهم (چکیده)
229 - تورش توجه محدود سرمایه‌گذار و تکیه‌گاه‌های روان‌شناختی: یک پیش‌بینی از رفتار جمعی بازار (چکیده)
230 - Rayleigh distribution revisited via ranked set sampling (چکیده)
231 - The Effect of Corporate Governance and Audit Quality on Disclosure Quality: Evidence from Tehran Stock Exchange (چکیده)
232 - The Relationship Between Institutional and Management Ownership and Financial Flexibility in Iran (چکیده)
233 - Audit committee impact on the quality of financial reporting and disclosure Evidence from the Tehran Stock Exchange (چکیده)
234 - Bankruptcy prediction of listed companies on the Tehran Stock Exchange (چکیده)
235 - تأثیر وجود کمیته حسابرسی و ویژگی‌های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی (چکیده)
236 - ارتباط بین سبک‌های تفکر در مدیران مالی و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها (چکیده)
237 - تاثیر وابستگی ساختاری بر تغییرات مرز کارا پرتفوی و مقایسه آن با روش سنتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل (چکیده)
238 - برآورد احتمال برگشت زیان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
239 - The role of tolerance of ambiguity on ethical decision-making students (چکیده)
240 - Different bankruptcy prediction patterns in an emerging economy: Iranian evidence (چکیده)
241 - الگوسازی و پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های صنایع دارویی و شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوها و روش‌های نوین (چکیده)
242 - رابطه ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و با تاکید بر تورم ایجاد شده حاصل از تصمیم‌گیری‌های دولت (چکیده)
243 - بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری در گزارشهای مالی (چکیده)
244 - بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی با کمک ماتریس رتبه ای (چکیده)
245 - اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP (چکیده)
246 - بررسی تأثیر پرداخت نقدی یارانه بر قیمت سهام و ایجاد بازده غیر عادی در صنعت فرآورده های نفتی (چکیده)
247 - بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، عملکرد مالی و ارزش شرکت در شرکت های بورسی و فرابورسی (چکیده)
248 - بررسی تاثیر توانایی مدیران بر پاداش هیأت مدیره و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
249 - بررسی رابطه بین گزارشگری مسئولیت پاسخگویی و عملکرد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
250 - حساسیت جریان‌های نقد سرمایه‌گذاری شده یک معیار نامناسب برای محدودیت‌های تامین مالی شرکت‌ها- معرفی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در موجودی کالا (چکیده)
251 - کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در گزارش حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
252 - بررسی ارتباط بازده صفر ومیزان شفافیت اطلاعات و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
253 - Quantifying Audit Expectation Gap: A New approach to Measuring Expectation Gap (چکیده)
254 - The Effect of Academic Education on Employers' Satisfaction and Audit Quality in Iran (چکیده)
255 - Stock Price Forecasting (چکیده)
256 - The Influence of Firms’ Capital Expenditure on Firms’ Working Capital Management (چکیده)
257 - Audit Fees Prediction Using Fuzzy Models (چکیده)
258 - تاثیر متغیر میانجی (جو اخلاقی) بر رابطه بین رهبری اخلاقی با نوآوری و رفتار اخلاقی کارکنان بانک ملی مشهد (چکیده)
259 - رابطه بین اظهار نظر حسابرس، اقلام تعهدی اختیاری و ریسک مالی (چکیده)
260 - مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان دانشجویان (چکیده)
261 - Performance Evaluation of Islamic Banking Sector: Iranian View (چکیده)
262 - A Study of Impact of Ownership Structure and Disclosure Quality on Information Asymmetry in Iran (چکیده)
263 - Predicting Corporate Financial Distress Using Data Mining Techniques An Application in Tehran Stock Exchange (چکیده)
264 - مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی (چکیده)
265 - رابطه بین کیفیت حسابرسی با نسبت نقدینگی، بازده سرمایه در گردش و ضریب سهام (چکیده)
266 - زمان بندی اعلام سود فصلی، نوع خبر سود و دقت پیش بینی سود (چکیده)
267 - بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری حسابرس برای مشتریان و حق الزحمه حسابرسان متخصص صنعت و غیر متخصص (چکیده)
268 - بررسی رابطه ساختار دارایی های قابل وثیقه و ساختار سرمایه (چکیده)
269 - The Relationship between the Outside Financing and the Quality of Financial Reporting: Evidence from Iran (چکیده)
270 - سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
271 - The Effect of Implementation of Accounting Information System on Efficiency, Profitability and Productivity of SMEs in Iran (چکیده)
272 - Relationship between Oil Price Fluctuations and Stock Price Index in Iran (چکیده)
273 - رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی حسابداران شاغل درشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (چکیده)
274 - تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو (چکیده)
275 - رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار ناکارآمد حسابرسی (چکیده)
276 - ویژگی های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی: تغییر در نقدینگی تغییر در بحران مالی (چکیده)
277 - اثر اعلان سودهای فصلی و سالانه بر عمق بازار (چکیده)
278 - بررسی خطای پیش بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در صنعت مواد و محصولات دارویی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی (چکیده)
279 - بررسی تأثیرتمرکز مالکیت بر ارزش سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های تابلویی (چکیده)
280 - Forecasting Systematic Risk by Least Angel Regression, AdaBoost and Kernel Ridge Regression (چکیده)
281 - Market Risk Recognition by Different Models in Listed Banks of Tehran Stock Exchange and OTC (چکیده)
282 - رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و افشای اینترنتی اطلاعات مالی (چکیده)
283 - رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگی (چکیده)
284 - Estimating Probability of Return on Loss and Its Effect on Future Abnormal Return in Iran (چکیده)
285 - Expressions for the mean of the order statistics from the skew-normal distribution and their application (چکیده)
286 - پیش بینی انتخاب حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های داده کاوی الگوریتم های هیوریستیک (چکیده)
287 - بررسی تأثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی بین نرخ مبادله دلار و شاخص فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل (چکیده)
288 - بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ترکیبی (چکیده)
289 - رابطه نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در شرایط عدم تقرن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
290 - بررسی وجود حافظه بلند مدت در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و تاثیر آن بر تئوری بازار کارا از نوع ضعیف (چکیده)
291 - The Effect of Financial Indicators on Trading Volume of the Listed Companies on the Tehran Stock Exchange (چکیده)
292 - Expressions for moments of order statistics and records from the skew-normal distribution in terms of multivariate normal orthant probabilities (چکیده)
293 - بررسی رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه ای حسابرسی ایران (چکیده)
294 - پیش‌بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم در صنایع کشاورزی و نساجی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
295 - تأثیر عوامل فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی در بین مؤدیان امور مالیاتی (چکیده)
296 - Analysis of Incentive Effects of Managers’ Bonuses on Real Activities Manipulation Relevant to Future Operating Performance (چکیده)
297 - An Investigation of the Relationship between Changes of Balance Sheet Items and Stock Future Output: Iranian View (چکیده)
298 - Studying the effect of structural characteristics of (چکیده)
299 - Empirical review of costs stickiness by emphasis on motivations and management expectations (چکیده)
300 - Structural and Process Features of Boards on Financial Risk (چکیده)
301 - ویژگیهای ساختاری و فرایندی هیئت مدیره و ریسک مالی )تغییر در نقدینگی-تغییر در بحران مالی( (چکیده)
302 - بررسی دیدگاه سهامداران نهادی و کارگزاران فرابورس در رابطه با متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران (چکیده)
303 - شناسائی و بررسی دلایل عدم اعمال آثار تورم بر گزارشگری مالی در ایران (چکیده)
304 - بررسی میزان رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی (چکیده)
305 - محتوای اطلاعاتی سود اعلان شده و پیش بینی شده هر سهم در تبیین بازده غیر عادی سهام (چکیده)
306 - تخمین پارامتر انباشتگی کسری حافظة سری زمانی قیمت گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی (چکیده)
307 - Relationship between Cultural Values and Professional Commitment and Ethical Ideologies in the Accounting System of Iran (چکیده)
308 - The Relationship between Ownership Structure and Conservatism of Companies in Iran (چکیده)
309 - Islamic Banking Ranking Efficiency Based on a Decision Tree in Iran (چکیده)
310 - Relationship between the Institutional Ownership and Non-Executive Directors in Iran (چکیده)
311 - The Role of Information Asymmetry in Financing Methods (چکیده)
312 - The Relationship between Intellectual Capital with Economic Value Added and Financial Performance (چکیده)
313 - A Study on the Influences of Islamic Values on Iranian Accounting Practice and Development (چکیده)
314 - چالش های آموزش حسابداری در ایران از دید شاغلین حرفه و مراجع دانشگاهی (چکیده)
315 - بررسی عوامل موثر بر سطح افشای اختیاری اطلاعات (چکیده)
316 - بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی با عملکرد مالی شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (چکیده)
317 - تاثیر متغیر های مالی و غیر مالی بر افشا ی داوطلبانه (چکیده)
318 - بررسی رابطه حق الزحمه حسابرس و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
319 - Evaluating of Limitations, Barriers and Problems of Using Modern Accounting Information Systems in Iran (چکیده)
320 - Stractural and Process Features of Boards on Financial Risk (چکیده)
321 - Estimation of Pr(X < Y ) using record ranked set sampling scheme from the exponential distribution (چکیده)
322 - The Effect of the Targeted Subsidies Plan on the Stock Returns: Iranian Evidence (چکیده)
323 - Prediction of Auditor Selection Using a Combination of PSO Algorithm and CART in Iran (چکیده)
324 - The Effect of Intellectual Capital on the Profitability Ratios in the Banking Industry: Evidence from Iran (چکیده)
325 - Comparison of two sampling schemes for generating record-breaking data from the proportional hazard rate models (چکیده)
326 - Estimation of stress-strength reliability using record ranked set sampling scheme from the‎ ‎exponential distribution (چکیده)
327 - Record ranked set sampling scheme (چکیده)
328 - تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام (چکیده)
329 - A Study of the Driving Factors of Knowledge Management and Corporate Entrepreneurship in Iran (چکیده)
330 - توانایی حسابرسان در حفظ استقلال در موقعیت اختلاف نظر با مدیریت صاحب کار (چکیده)
331 - بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی در گزارش گری مالی شرکت (چکیده)
332 - تاثیر استانداردها و دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی بر رضایت مشتریان و کیفیت گزارش حسابرسی (چکیده)
333 - A Study of the Maslow’s Needs Priority among the Iranian Auditors (چکیده)
334 - Reforming Accounting Education Content to Fulfill Business Environment Needs (چکیده)
335 - بررسی تاثیرتبلیغات بر عملکرد مالی و ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
336 - پیش بینی مدیریت سود با توجه به اقلام تعهدی ساختاری و معنایی با استفاده از شبکه عصبی-فازی والگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری (چکیده)
337 - بررسی رابطه سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
338 - کاربرد الگوریتم فاخته در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
339 - بررسی تاثیـر استفاده از وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزش بر یادگیری و کیفیت تدریس (چکیده)
340 - بررسی تأثیر نوع گزارش حسابرسی روی تأمین مالی (استقراض از بانک‌ها) شرکت‌های صنعت مواد و محصولات دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
341 - Timeliness of Annual Financial Reporting: Evidence from the Tehran Stock Exchange (چکیده)
342 - Cultural Values and Professional Commitment in Accounting System: Empirical Evidence from Iran (چکیده)
343 - Prediction of Economic Value Added of Iranian Listed Companies (چکیده)
344 - The Effect of Mathematics Subject on Accounting Students of Private and State Universities in Iran (چکیده)
345 - Association between Corporate Governance and Corporate Performance in Iran (چکیده)
346 - Evaluation of Information Asymmetry in Financial Reporting: Other Approach, Other Result: New Evidence from Iran (چکیده)
347 - The Effect of CEO’s Reputation: Corporate Performance (چکیده)
348 - The Effect of Earning Quality on Level of Cash Holding of Listed Companies on the Tehran Stock Exchange (چکیده)
349 - A Survey on Timeliness in Financial Reporting and Corporate Governance: Evidence from Iran (چکیده)
350 - Comparative Analysis of Corporate Failure Prediction: Case from Iran (چکیده)
351 - MOMENTS OF ORDER STATISTICS FROM THE SKEW-NORMAL DISTRIBUTION WITH SOME APPLICATIONS (چکیده)
352 - راهکارهای اقتصاد مقاومتی، قاچاق و حمایت از تولید داخلی (چکیده)
353 - Generational Accounting in Iran (چکیده)
354 - A Study of the Impact of Equity Overvaluation on Earnings Management: Iranian Overview (چکیده)
355 - A Study of the Gap between the Expected Specialized Skills of Accounting Graduates and Actual Level in Iran (چکیده)
356 - درهم تنیدگی در سیستم های نا لخت فراتر از تقریب تک مد برای حالت های بل در حالت فرمیونی (چکیده)
357 - A Study of the Stickiness of Cost of Goods Sold and Operating Costs to Changes in Sales Level in Iran (چکیده)
358 - Record-breaking Data from a Ranked Set Scheme and its Applications (چکیده)
359 - بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پیش‌بینی سود نقدی سهام با استفاده از مدل‌های ترکیبی: مورد صنعت شیمیایی (چکیده)
360 - A Study the Relationship of Earnings and Cash Flows: Evidence of Finance Sector in Iran (چکیده)
361 - A Study of Mental Accounting in Sanction Conditions in Iran (چکیده)
362 - Identification and Prioritization of the Driving Factors of Labor Productivity in the Melli Bank: Iranian Scenario (چکیده)
363 - Corporate Governance and Earnings Quality: the Iranian Evidence (چکیده)
364 - Recovery Period, Inventories, Sales Growth Cycles and Companies’ Profitability: Empirical Evidence of Iran (چکیده)
365 - Baysian Inference of Generalized Exponential Distribution Based on Lower Record Values (چکیده)
366 - The Effect of Management Entrenchment on the Equity Capital in Iran (چکیده)
367 - Comparison Models of Corporate Bankruptcy Prediction in Companies Listed in Tehran Stock Exchange by Particle Swarm Optimization Algorithm and Support Vector Machine Algorithm (چکیده)
368 - Investigating the Effect of Internal Audit on the Performance of Private Banks’ System (چکیده)
369 - Administrative Barriers Regarding the Participation of Taxpayers in Iran (چکیده)
370 - بررسی وضعیت گزارشگری مالی اینترنتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
371 - تحریم های اقتصادی علیه ایران ، تهدیدها و فرصت ها (چکیده)
372 - Investment-Cash Flow Sensitivity: A Study of Iranian Listed Companies (چکیده)
373 - The Study of Bankruptcy Prediction in Tehran Stock Exchange (چکیده)
374 - Agency Costs in Islamic Countries: Evidence from Iran (چکیده)
375 - Prediction of order statistics and record values based on ordered ranked set sampling (چکیده)
376 - The Effect of Privatization on EVA and ROA in Iran (چکیده)
377 - Data Mining Approach to Prediction of Going Concern Using Classification and Regression Tree (CART) (چکیده)
378 - Bankruptcy Prediction by Using Support Vector Machines and Genetic Algorithms (چکیده)
379 - A Study of Accruals Quality on Risk Assessment of Securities in Iran (چکیده)
380 - Internet Financial Reporting: Case of Iran (چکیده)
381 - Data Mining Approach Using Practical Swarm Optimization (PSO) to Predicting Going Concern: Evidence from Iranian Companies (چکیده)
382 - The Relation of Working Capital and Fixed Assets: A Study (چکیده)
383 - The Relationship between Delay in Announcing Quarterly Forecasts of Annual Earnings and the Type of Earnings News (چکیده)
384 - Companies Life Cycle Stages and Capital Structure in Emerging Markets: Evidence from Iran (چکیده)
385 - سیر تکاملی حسابرسی اجتماعی و چالشهای پیش رو (از تئوری ها ی غربی به سوی رهنمود های اسلامی) (چکیده)
386 - بررسی ابزارهای نوین تامین مالی اسلامی (چکیده)
387 - Accounting Information System’s Barriers: Case of an Emerging Economy (چکیده)
388 - A Study of the Influence of Field of the Study and Gender on Ethical Values: Iranian Scenario (چکیده)
389 - Financial Distress Prediction of Iranian Companies by Using Data Mining Techniques (چکیده)
390 - عوامل موثر بر پایداری سود در بورس تهران (چکیده)
391 - قابل اتکا بودن اطلاعات صورتهای مالی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
392 - Effectiveness of Internal Control in the Banking Sector: Evidence from Bank Mellat, Iran (چکیده)
393 - Impact of Accruals Quality on the Equity Risk Premium in Iran (چکیده)
394 - A Study of Job Satisfaction - Comparison between the Auditors of Supreme Audit Court and CPAs. An Iranian Evidence (چکیده)
395 - A Study of the Audit Information Technology Usage and Perceived Importance by Auditors in Iran (چکیده)
396 - A Study of the Relationship between Dividend Policies and Future Growth: Iranian Evidence (چکیده)
397 - A Comparison of Data Mining Techniques for Going Concern Prediction (چکیده)
398 - Factors Affecting the Quality of Audit Committee: A Study (چکیده)
399 - A Comparative Study on Conservatism Using Basu’s and Ball & Shivakumar’s Methods (چکیده)
400 - Going Concern Prediction of Iranian Companies by Using Fuzzy C-Means (چکیده)
401 - A generalized skew two-piece skew-elliptical distribution (چکیده)
402 - Operating Profit, Expenses and Investors Herding Behavior in Iran (چکیده)
403 - A Study of the Roles of Firm and Country on Specific Determinates in Capital Structure: Iranian Evidence (چکیده)
404 - Prediction of Financial Distress in Tehran Stock Exchange Using DEA Approach (چکیده)
405 - Barriers to E-Customs in an Emerging Economy: The Case of Iran (چکیده)
406 - Environmental Accounting Reporting: Case of Emerging Economy (چکیده)
407 - Management Assessment of Going Concern Based on Data Mining Using Adaptive Network Based Fuzzy Inference Systems (ANFIS) (چکیده)
408 - A Study of Economic Index Effects on Return on Equity in Iranian Companies (چکیده)
409 - The Relationship between Consumer Price Index, Producer Price Index and Traded Shares at Tehran Stock Exchange (چکیده)
410 - A Study the Reasons of Failure in Implementation of Enterprise Resource Management Systems in Iran (چکیده)
411 - Effective Components on the Forecast of Companies Dividends Using Hybrid Neural Network and Binary Algorithm Model (چکیده)
412 - Barriers of Corporate Entrepreneurship: Case of Iran (چکیده)
413 - The Classification of Iranian Banks Based on Artificial Neural Network (ANN) (چکیده)
414 - A comparison of two sampling schemes for generating record-breaking data from exponential distribution (چکیده)
415 - A Study of Earning Quality and Return of Shares: An Iranian Prespective (چکیده)
416 - Auditors Professional Power and Users’ Expectations: Iranian View (چکیده)
417 - The Role of Information Technology in Financial Reporting Quality: Iranian Scenario (چکیده)
418 - A Study of Governmental Revenue Source: Evidence of Zanjan Province in Iran (چکیده)
419 - The Comparison between Balance Sheet of Listed Companies before and after the Consolidation: Case of Iran (چکیده)
420 - A Study of the Effective Variables on Earning Management: Iranian Evidence (چکیده)
421 - A Study of the Audit Inherent Risk: Evidence of Emerging Economy (چکیده)
422 - A Study of the Relative and Incremental Information Content of Financial Statements in Forecasting Stock Price: Iranian Evidence Iranian evidence (چکیده)
423 - Perceptions on Qualitative Characteristics in Financial Reporting: Iranian Evidence (چکیده)
424 - Examining Relationship between Working Capital Changes and Fixed Assets with Assets Return: Iranian Scenario (چکیده)
425 - A Comparison of Working Capital Management of Chemical and Medicine Listed Companies in Tehran Stock Exchange (چکیده)
426 - Fraud Affects on Auditing: Some Critical Scenario (چکیده)
427 - A Study of the Differences of Tax Auditing Terms of Determining Taxable Incomes: Iranian Evidence (چکیده)
428 - A Study of Job Satisfaction between External and Internal Auditors: An Iranian Scenario (چکیده)
429 - Developing Equity Culture and Partnerships in the Investement Market: A Study on Iran s Over the Counter Market (چکیده)
430 - A Study of Linear and Non-linear Relations between Accounting Variables and Share Return of Automobile Industry: Some Iranian Angles (چکیده)
431 - A Study of the Relation between Free Float Rate and Stock Yield Rate: Some Iranian Perspective (چکیده)
432 - Relationship between Short-termn Stock Returns and Market Ratios in Iran (چکیده)
433 - A Study of the Factors Affecting Earnings Management: Iranian Overview (چکیده)
434 - A Study of Relationship between Board Characteristics and Earning Management: Iranian Scenario (چکیده)
435 - A Study of the Effect of Establishing Accounting Standards on Conservatism Amount: Iranian Scenario (چکیده)
436 - The Relation between Financial Information Transparency and Firms Characteristics of Listed Companies in Tehran Stock Exchange (چکیده)
437 - A Study of the Effect of Accounting Quality on Method of Financing: Evidence from Iran (چکیده)
438 - EVALUATING THE INVESTORS’ OVERREACTION TO FINANCIAL MEASURES: SOME EVIDENCE OF TEHRAN STOCK EXCHANGE (چکیده)
439 - Comparing Liner and Non-Liner Relationships between Accounting Variables and Dividend: Evidence of Iranian Chemical Industries (چکیده)
440 - Identification of the Effective Stractual Factors in Creating and Developing Digital Entrepreneurship in Agricultural Sector (چکیده)
441 - A Survey of Fundamental Barriers in Development of Tourism in Shiraz (چکیده)
442 - A Study of Managers Point of View on Environmental Accounting Information Disclosure of Listed Companies in Iran (چکیده)
443 - A Study of the Relationship between Conservatism and Capital Cost of Listed Companies: Some Iranian Evidences (چکیده)
444 - Auditor Responsibility and Expectation Gap: Evidence from Iranian Bankers (چکیده)
445 - Improving Service Quality by Using Organizational Citizenship Behavior: Iranian Evidence (چکیده)
446 - An Investigation of Relationship between Earnings Conservatism and Price to Book Ratio Based on Basu s Method (چکیده)
447 - An Evaluation of Iranian Banking System Credit Risk: Neural Network and Logistic Regression (چکیده)
448 - Forecasting Stock Price Using Artificial Neural Networks: A Multi-Layer Perception Model- Iranian Evidence (چکیده)
449 - Audit Expectation Gap: Concept, Nature and Trace (چکیده)
450 - روشی سریع و ساده برای باززایی نوک شاخه پنبه رقم ورامین و بررسی انتقال ژن به آن (چکیده)
451 - بررسی کالو سزایی در پنبه رقم ورامین و امکان انتقال ژن به آن (چکیده)
452 - Prediction of order statistics based on ORSS and RRSS (چکیده)
453 - A study of the knowledge of auditors in the field of tax laws: Evidence of Iran (چکیده)
454 - The effect of qualified audit report on share prices and returns: Evidence of Iran (چکیده)
455 - An Investigation of the relationship between audit firm size and earning management in quoted companies in Tehran stock exchange (چکیده)
456 - A study of the reasons for shortcomings in establishment of internet financial reporting in Iran (چکیده)
457 - FACTORS AFFECTING DIVIDEND POLICY: EMPIRICAL EVIDENCE OF IRAN (چکیده)
458 - A Study of the Integrity of Internet Financial Reporting : Empirical Evidence of Emerging Economy (چکیده)
459 - A Study of the Effect of Oil Price Fluctuation on Industrial and Agricultural Produts in Iran (چکیده)
460 - بهینه سازی انتقال ژن به پنبه رقم ورامین (Gossypium hirsutum) با استفاده از ریزنمونه نوک شاخه (چکیده)
461 - A Study of the Effect of Financial Leverage on Earnings Response Coefficient through out Income Approach: Iranian Evidence (چکیده)
462 - Iranian Angle to Non-Audit Services: Some Empirical Evidence (چکیده)