هشتمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2019-08-27

Title : ( ارزیابی شایستگی علفهای هرز جودره (Hurdeum spantaneum Koch.) و چاودار وحشی (Secale cereale L.) نسبت به تنش یخزدگی در مرحله پنجهزنی )

Authors: Ebrahim Izadi Darbandi , alireza hasanfard ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

ارزیابی تحمل به تنش یخزدگی علفهای هرز رایج ضمن دستیابی به میزان توان رقابتی آنها در این شرایط، سبب کسب اطلاعاتی مناسب درزمینة مدیریت علفهای هرز خواهد شد. در همین راستا آزمایش حاضر در پاییز سال 1340 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. عوامل آزمایش شامل 19 - و 10 - درجه سانتیگراد( بودند. نتایج ،-12 ،-4 ،-0 ،- علفهای هرز جودره و چاودار وحشی و دماهای مورد نظر )صفر، 3 نشان داد که شروع افزایش آسیب به غشای سلولی در چاودار وحشی و جودره به ترتیب در دماهای 4- و 0- درجه سانتیگراد اتفاق افتاد. در چاودار وحشی و جودره بقاء به ترتیب تا دمای 12 - و 0- درجه سانتیگراد 122 درصد بود؛ اما با کاهش بیشتر 12 - درجه سانتیگراد / 19 - و 0 / چاودار وحشی و جودره به ترتیب برابر با 9 LT50su . دما درصد بقاء در هر دو گونه کاهش یافت بود. بر اساس نتایج آزمایش حاضر در مناطقی با شرایط اقلیمی سرد اولویت مدیریت علفهای هرز به علت شایستگی و توانایی باززایی بیشتر در شرایط یخزدگی با چاودار وحشی است.

Keywords

, باززایی, سرما, غشای سلول, مدیریت علفهای هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075774,
author = {Izadi Darbandi, Ebrahim and Hasanfard, Alireza},
title = {ارزیابی شایستگی علفهای هرز جودره (Hurdeum spantaneum Koch.) و چاودار وحشی (Secale cereale L.) نسبت به تنش یخزدگی در مرحله پنجهزنی},
booktitle = {هشتمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {باززایی، سرما، غشای سلول، مدیریت علفهای هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی شایستگی علفهای هرز جودره (Hurdeum spantaneum Koch.) و چاودار وحشی (Secale cereale L.) نسبت به تنش یخزدگی در مرحله پنجهزنی
%A Izadi Darbandi, Ebrahim
%A Hasanfard, Alireza
%J هشتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2019

[Download]