بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: alireza hasanfard


موارد یافت شده: 40

1 - ضرایب همبستگی و تجزیه به عامل‌های صفات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی مؤثر بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) تیپ دسی (چکیده)
2 - Prolonged exposure to freezing stress reduces the ability of chickpea seedlings to effectively tolerate extremely low temperatures (چکیده)
3 - Can different sowing dates affect weed control efficacy and chickpea yield (چکیده)
4 - تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L) در شرایط آب‌ و هوایی مشهد (چکیده)
5 - Tank-mixing 2,4-D amine and sulfosulfuron can help alleviate the adverse effects of water hardness on controlling flixweed [Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl] (چکیده)
6 - به گزینی ژنوتیپ های نخود کابلی متحمل به سرما بر اساس تجزیه خوشه ای (چکیده)
7 - Antioxidant Potential and Osmotic Adjustment Modulate Growth and Yield Formation in Kabuli-Type Chickpea Genotypes Under Freezing Stress (چکیده)
8 - به‌گزینی تحمل یخ‌زدگی ژنوتیپ‌های عدس با استفاده از کلروفیل فلورسانس (چکیده)
9 - Effects and mitigation of poor water quality on herbicide performance: A review (چکیده)
10 - Freezing Stress Affects Herbicide Efficacy On Sterile Oat and Turnipweed in Wheat (چکیده)
11 - A field study on the effect of Phelipanche aegyptiaca management on tomato yield (چکیده)
12 - Feasibility study of cultivating desi‐type chickpea genotypes in cold and temperate regions (چکیده)
13 - How Does the Freezing Stress in the Seedling Stage Affect the Chickpea’s Morpho-Physiological and Biochemical Attributes? (چکیده)
14 - Freezing stress induces changes in the morphophysiological of chickpea and wild mustard seedlings (چکیده)
15 - بررسی تنوع ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل شده (چکیده)
16 - Effect of water hardness induced by bicarbonate and chloride forms of magnesium and sodium on the performance of herbicides for littleseed canarygrass control (چکیده)
17 - Freezing stress affects the efficacy of clodinafop-propargyl and 2,4-D plus MCPA on wild oat (Avena ludoviciana Durieu) and turnipweed [Rapistrum rugosum (L.) All.] in wheat (Triticum aestivum L.) (چکیده)
18 - بررسی پاسخ عوامل فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) به تنش یخ‌زدگی (چکیده)
19 - Performance of 2,4-D plus MCPA and Mesosulfuron plus Iodosulfuron plus Mefenpyr-diethyl as influenced by ammonium sulfate, urea ammonium nitrate, and carrier water hardness (چکیده)
20 - تغییرات بیشینه کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم II در گندم، یوالف وحشیAvena ludoviciana Durieu و شلمیRapistrum rugosum (L.) All. درشرایط تنش یخزدگی (چکیده)
21 - بررسی رشد مجدد علف‌های هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) و چاودار وحشی (Secale cereale L.) در مقایسه با گندم پس از تنش یخ‌زدگی (چکیده)
22 - Selection of lentil (Lens culinaris medik.) genotypes by assessing phenological, morphological, yield and yield attributes (چکیده)
23 - کاشت پاییزه بارهنگ برگ پهن .Plantago major L) در شرایط آب وهوایی مشهد (چکیده)
24 - Gas exchange variables as promising criteria for screening freezing‐tolerant faba bean (Vicia faba L.) landraces at early growth stages (چکیده)
25 - تحمل به یخ‌زدگی در برخی از ژنوتیپ‌های عدس تحت شرایط کنترل‌شده (چکیده)
26 - Regeneration capacity after exposure to freezing in wild oat (Avena ludoviciana Durieu.) and turnipweed (Rapistrum rugosum (L.) All.) in comparison with winter wheat (چکیده)
27 - بررسی تحمل به یخ زدگی در علفهای هرز جودره . Hordeum spontaneum Koch. و چاودار وحشی . Secale cereale L. در مقایسه با گندم , Triticum aestivum L. در مرحله دو برگی (چکیده)
28 - بررسی برخی خصوصیات عملکردی ژنوتیپ های منتخب عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط مزرعه (چکیده)
29 - ارزیابی جوانه زنی بذر بیوتیپ های یولاف وحشی زمستانه (.Avena ludoviciana L) حساس و مقاوم به علفکش های بازدارنده ACCase در پاسخ به تغییرات دما و پتانسیل آب (چکیده)
30 - ارزیابی شایستگی علفهای هرز جودره (Hurdeum spantaneum Koch.) و چاودار وحشی (Secale cereale L.) نسبت به تنش یخزدگی در مرحله پنجهزنی (چکیده)
31 - علف کش های شبه اکسینی با تاکید بر تئوری و مدیریت پدیده مقاومت علف های هرز (چکیده)
32 - بررسی اثر تنش یخ زدگی در گیاه باقلا (Vicia faba) تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
33 - مقایسه تحمل به یخ زدگی در گندم (.Triticum aestivum L) و جودره (Hordeum spontaneum Koch) در شرایط کنترل شده (چکیده)
34 - بررسی تحمل به یخ‌زدگی در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها (چکیده)
35 - گیاهان هالوفیت؛ راهکاری مناسب برای استفاده پایدار از منابع آب شور (چکیده)
36 - بررسی تحمل به سرما در باقلا (Vicia faba L.) (چکیده)
37 - بررسی روند تغییرات عوامل فلورسانس کلروفیل در طی تنش یخ‌زدگی در دو توده باقلا (Vicia faba L.) (چکیده)
38 - اهمیت به گزینی گیاهان زراعی برای تحمل به سرما (چکیده)
39 - مطالعه تحمل گیاهان به تنش سرما با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها و بقاء در شرایط کنترل شده (چکیده)
40 - اثر تنش یخزدگی بر نشت الکترولیتها و درصد بقاء دو توده باقلای (L.Vicia faba L.) بروجرد و نیشابور در شرایط کنترل شده بروجرد و نیشابور (چکیده)