یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2019-05-01

عنوان : ( مقایسه طیف پاسخ ساختگاه در دو حیطه لرزه ای (کم-متوسط و زیاد-خیلی زیاد) تحت اثر زلزله حوزه های نزدیک با طیف آیین نامه 2800 )

نویسندگان: عاطفه غلامی , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طیف استاندارد 2800ابزار اساسی در هنگام استفاده از روش تحلیل استاتیکی و روش آنالیز طیفی میباشد. به همین دلیل دقت در محاسبه و ارائه ضریب Bدر آیین نامه اهمیت زیادی دارد. هدف از این مقاله، مقایسه طیف پاسخهای 4نوع خاک در دو حیطه لرزه خیزی (کم-متوسط و زیاد- خیلی زیاد) تحت اثر زلزلههای حوزه نزدیک ودور از گسل با طیف استاندارد 2800میباشد و به طور خاص طیف پاسخ زلزلههای نزدیک با طیفهای استاندارد مقایسه می شود. در این پژوهش طیفهای حاصل ازتحلیل با نرم افزار seimo signalرا با توزیع 50درصد و 84درصد با شتابهای مبنای طرح در مناطق لرزهخیزی مختلف توصیف و با طیف استاندارد مقایسه میگردد. نتایج حاکی از آن است، که مقادیر طیف میانگین پاسخ ترکیبی و طیفهای میانگین پاسخ زلزله حوزه های نزدیک در ناحیه سرعت و جابه جایی ثابت، همیشه نزدیک ترین طیف به طیف آیین نامه است. بنابراین طیف آیین نامه محافظه کارانه است، در صورتیکه در ناحیه شتاب ثابت طیف میانگین بالاتر از مقادیر آیین نامه است. لذا به نظر میرسد که مقادیر توصیه شده در آیین نامه در ناحیه شتاب ثابت غیرمنطقی و نامطمئن می باشد. بنابراین توصیه می گردد بازنگری در طیف آیین نامه با لحاظ نمودن تعداد زلزلههای بیشتر با محتوای فرکانسی متفاوت صورت گیرد

کلمات کلیدی

, طیف طرح, طیف های ترکیبی انواع خاک ها, طیف زلزله های گسل نزدیک, طیف میانگین, طیف فوق میانگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075817,
author = {غلامی, عاطفه and شریعتمدار, هاشم},
title = {مقایسه طیف پاسخ ساختگاه در دو حیطه لرزه ای (کم-متوسط و زیاد-خیلی زیاد) تحت اثر زلزله حوزه های نزدیک با طیف آیین نامه 2800},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2019},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {طیف طرح، طیف های ترکیبی انواع خاک ها، طیف زلزله های گسل نزدیک، طیف میانگین، طیف فوق میانگین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه طیف پاسخ ساختگاه در دو حیطه لرزه ای (کم-متوسط و زیاد-خیلی زیاد) تحت اثر زلزله حوزه های نزدیک با طیف آیین نامه 2800
%A غلامی, عاطفه
%A شریعتمدار, هاشم
%J یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2019

[Download]