یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2019-08-26

Title : ( ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک روی عملکرد رشد رویشی و میزان جذب نیتروژن در گیاه دارویی زعفران )

Authors: amin ramazani , Hossein Arouiee , Majid Azizi , Ahmad Ahmadian ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

فقر مواد آلی و رطوبت خاک در اراضی زیر کشت زعفران در مناطق خشک و نیمه خشک، از دلایل اصلی پایین بودن ملکرد در واحد سطح است. لذا به منظور پیدا کردن و توصیه روشی جهت بهبود رشد رویشی و عملکرد گیاه، آزمایشی به صورت 50 و 70 روزه و ، کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی شامل کرتهای اصلی به صورت سه دور آبیاری 30 کرتهای فرعی شامل شاهد، ورمی کمپوست، پلیمرهای ابر جاذب و نانوکامپوزیت بلورآب آ و تراکوتم در سه تکرار به مدت دو 1394 ( انجام گردید. نتایج نشان داد که در سال دوم و دور آبیاری 50 روزه بیشترین تعداد متوسط برگ در کلنی - سال ) 96 43/9 برگ( تحت تاثیر تیمار ترکیبی ورمی کمپوست با تراکوتم همچنین تحت تاثیر تیمار ترکیبی ورمی کمپوست با بلور آب ( 1%( در دور آبیاری 30 روزه در سال دوم مشاهده شد. بیشترین تعداد بنه دختری / آ بالاترین میزان جذب نیتروژن برگ ) 8 2%( تحت / 36 تن در هکتار( و میزان جذب نیتروژن در بنه های دختری ) 1 / 346/3 عدد در متر مربع(، عملکرد بنه دختری ) 4 ( 50 و 70 روزه به ترتیب در سال دوم حاصل گردید. همچنین ، تاثیر تیمار ترکیبی بلور آب آ با تراکوتم در دور آبیاری 50 کمترین مقدار صفات مورد مطالعه در تیمار شاهد طی سال های آزمایش مشاهده شد. به طور کلی کاربرد تلفیقی ترکیبات آلی می تواند از طریق فراهمی رطوبت و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه باعث افزایش رشد رویشی گیاه شود. بنابراین این ترکیبات را می توان در زمان کاشت بنه زعفران به طور موفقیت آمیزی در مناطق خشک و نیمه خشک مورد استفاده قرار داد.

Keywords

, بلور آب آ, بنه دختری, تراکوتم, دور آبیاری و ورمی کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075821,
author = {Ramazani, Amin and Arouiee, Hossein and Azizi, Majid and احمد احمدیان},
title = {ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک روی عملکرد رشد رویشی و میزان جذب نیتروژن در گیاه دارویی زعفران},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2019},
location = {ارومیه, IRAN},
keywords = {بلور آب آ، بنه دختری، تراکوتم، دور آبیاری و ورمی کمپوست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک روی عملکرد رشد رویشی و میزان جذب نیتروژن در گیاه دارویی زعفران
%A Ramazani, Amin
%A Arouiee, Hossein
%A Azizi, Majid
%A احمد احمدیان
%J یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2019

[Download]