بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossein Arouiee


موارد یافت شده: 257

1 - مروری بر کیفیت و استاندارد های خشکبار ارگانیک ایران (چکیده)
2 - تهیه و تولید نانو کپسول ژل آلوئه ورا حاوی اسانس کاکوتی (ZiziphoratenuirL.) (چکیده)
3 - Morphological, Phytochemical, and Photosynthetic Performance of Grafted Tomato Seedlings in Response to Different LED Light Qualities under Protected Cultivation (چکیده)
4 - ارزیابی برخی ویژگی‌های فیزیکی شانزده ژنوتیپ زرشک بومی ایران (چکیده)
5 - بررسی انبارمانی چند توده پیاز خوراکی بومی افغانستان (چکیده)
6 - Optimal methods for the preparation of fungal mycelium for examination with the scanning electron microscope (چکیده)
7 - Diversity of Chemical Composition and Morphological Traits of Eight Iranian Wild Salvia Species during the First Step of Domestication (چکیده)
8 - بررسی اثرفعالیت ضد قارچی اسانس کاکوتی بر کنترل قارچهای Penicillium digitatum Penicillium italicum (چکیده)
9 - Semi-industrial Production of Lovastatin with a Standard Amount of Mycotoxin Citrinin from Monascus purpureus (چکیده)
10 - Quantitative and Qualitative Characteristics of Two Tomato Cultivars in Autumn Cultivation as Affected by Different Greenhouse Covers (چکیده)
11 - Effect of essential oil of seven medicinal plants on longevity, nongermination, qualitative and quantitative traits of Solanum tuberosum cv. Agria (چکیده)
12 - پیامد کاربرد اسید فولویک و اسید آمینه بر برخی شاخصهای مورفوفیزیولوژیک خیار سوپر در شرایط کمآبیاری (Cucumis sativus L.) دامینوس (چکیده)
13 - 1 بررسی اثر ضدقارچی اسانس نعناع فلفلی بر رشد قارچهایRhizopus Stoloniferو Rhizoctonia Solani (چکیده)
14 - Leaf Area Index, Dry Matter Accumulation and Allocation Trends in Vicia faba L. Affected by Inoculation with Rhizobium and Pseudomonas (چکیده)
15 - Evaluation of Soil Temperature under Mulches and Garlic Extract on Yield of Cucumber (Cucumis sativus L.) in Greenhouse Conditions (چکیده)
16 - بررسی اثراسیدهیومیک و اسید آمینه به صورت کود آبیاری بر صفات رشدی خیار ’سوپر دامینوس‘(Cucumis sativus L.)تحت تنش خشکی (چکیده)
17 - Antifungal activity of Mentha × Piperita L. essential oil (چکیده)
18 - ارزیابی تنوع عملکرد اسانس و محتوای تام فنول و فلاونوئیدی اکوتیپهای مختلف مریم گلی پر ساقهSalvia multicaulisvahl در استان همدان (چکیده)
19 - EVALUATION OF MORPHOLOGICAL CHARACTERS AND ESSENTIAL OIL CONTENT IN SALVIA MULTICAULISVAHL. ECOTYPES OF HAMEDAN PROVINCE, IRAN (چکیده)
20 - THE EFFECT OF PRIMING ON CUCURBITA PEPO SEED GERMINATION UNDER SUBOPTIMAL TEMPERATURES (چکیده)
21 - Growth and development of two cultivars of Mentha piperita and Shirazi mint under fungus Trichoderma treatment (چکیده)
22 - ترکیبی از طیف های نوری آبی و قرمز باعث رشد و توسعه نشاء گوجه فرنگی رقم240 شدند. (چکیده)
23 - نور تکمیلی به همراه تغذیه چه اثری بر میوه گوجه فرنگی رقم 240 خواهد داشت؟ (چکیده)
24 - کاربرد تغذیه ای آمینواسیدها، رویکردی نوین جهت دستیابی به عملکرد حداکثری گیاه ریحان خوراکی (چکیده)
25 - تاثیر محلول پاشی اسیدهای آمینه، بر رشد و عملکرد دو رقم ریحان (خوراکی و دارویی) (چکیده)
26 - بررسی کاربرد محلول پاشی اسید هیومیک بر رشد و عملکرد گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bert.) (چکیده)
27 - بررسی اثر ضد قارچی نعناع فلفلی بر رشد قارچهای Rhizopus stolonifer و Rhizoctonia solani (چکیده)
28 - 1ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک روی عملکرد رشد رویشی و میزان جذب نیتروژن در گیاه دارویی زعفران (چکیده)
29 - اثر غلظت و زمان کاربرد اسید هیومیک بر صفات مورفوفیزیولوژیک اسفناج ( L. Spinacia oleracea (چکیده)
30 - تاثیر عصاره‌های گیاهی و بسته‌بندی بر کیفیت میکروبی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان (چکیده)
31 - اثر تلقیح باکتری Rhizobium leguminosarum در ترکیب با سطوح مختلف جمعیت باکتری Peseudomonas fluorescens بر برخی صفات کمی باقلا (Vicia faba) (چکیده)
32 - Changes in biochemical properties of tomato (cv.240) affected by combination of blue/red optical spectra and Calfomyth spray (Ca and P) (چکیده)
33 - اثر فواصل آبیاری و ترکیبات ضد تعرق بر ترکیبات فنلی، محتوای کلروفیل، کاروتنوئید، میزان پرولین، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (sativa Nigella) (چکیده)
34 - بررسی برخی صفات مورفولوژیک و میزان آلکالوئیدهای وین‌بلاستین، وین‌کریستین و آجمالایسین در اندام-های ارقام مختلف گیاه پروانش کبیر (Catharanthus roseus (L.) G. DON) (چکیده)
35 - Investigation of photosynthetic effects, carbohydrate and starch content in cress (Lepidium sativum) under the influence of blue and red spectrum (چکیده)
36 - آنالیز نیم دای‌آلل صفات مرتبط با عملکرد و کیفیت میوه در لاین‌های گوه‌فرنگی (چکیده)
37 - پاسخ کمی و کیفی گیاه بومی چوچاق (Eryngium caucasicum Trautv.) به کاربرد تیمارهای کودی تلفیقی شیمیایی، آلی و زیستی (چکیده)
38 - ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و تعیین دمار کاردینال با استفاده از مدل رگرسیونی در سبزی بومی چوجاق (چکیده)
39 - بررسی خصوصیات مورفولوژیکی اسفناج تحت تنش خشکی (چکیده)
40 - اثر پیش تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در شرایط تنش شوری بر بذر گیاه ریحان (چکیده)
41 - اثر پرایمینگ سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم بر رنگیزه های فتوسنتزی ریحان تحت تنش شوری (چکیده)
42 - Flowering Features and Breeding Systems of Seven Native Salvia Species in Iran (چکیده)
43 - Accumulation of ajmalicine and vinblastine in cell cultures is enhanced by endophytic fungi of Catharanthus roseus cv. Icy Pink (چکیده)
44 - بهینه سازی ریزازدیادی مامیران (Chelidonium sp) و بررسی میزان فنول تام در اندامهای مختلف آن در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
45 - اثر عصاره و اسانس شش گونه گیاه دارویی بر کنترل آفت و کیفیت خربزه رقم خاتونی (چکیده)
46 - اثر کشت مخلوط دو رقم خربزه و چهار گونه گیاه دارویی بر کنترل آفت و عملکرد میوه خربزه (چکیده)
47 - Anatomical and Morphological Properties of Trichomes in Four Iranian Native Salvia Species under Cultivated Conditions (چکیده)
48 - Quantitative Determination of Lycorine and Galanthamine in Different in Vitro Tissues of Narcissus tazetta by GC-MS (چکیده)
49 - The growth and development of cress (Lepidium sativum) affected by blue and red light (چکیده)
50 - ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک روی عملکرد رشد رویشی و میزان جذب نیتروژن در گیاه دارویی زعفران (چکیده)
51 - Studying the Effects of Foliar Spraying of Seaweed Extract as a Bio-Stimulant on ‎the Increase on the Yield and Quality of Tomato (Lycopersicon Esculentum L.) (چکیده)
52 - تأثیر بیوچار پسماند گل رُز شاخه بریده بر صفات مورفولوژیک و فلزات سنگین در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) رقم \\\"سیاهو\\\" (چکیده)
53 - بررسی تاثیر بیوچار گلایول بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و جذب فلزات سنگین در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) رقم \\\\\\\\\\\\\\\"سیاهو\\\\\\\\\\\\\\\" (چکیده)
54 - اثر گرد و غبار بر خصوصیات مرفولوژیکی، ترکیبات و عملکرد گیاهان دارویی (چکیده)
55 - اثر تیمار‌های ایندول بوتیریک اسید و آگروباکتریوم رایزوژنز بر ریشه‌زایی قلمه‌های چوب سخت پایه‌های رویشی MM106 و EM9 سیب (چکیده)
56 - Screening of Amaryllidaceae alkaloids in bulbs and tissue cultures of Narcissus papyraceus and four varieties of N. tazetta (چکیده)
57 - The Effect of Planting Seasons on Quantitative and Qualitative Characteristics of Black cumin -Nigella sativa L.- (چکیده)
58 - مطالعه برخی خصوصیات بنه های دختری گیاه داروییزعفران تحت شرایط کنترل آبیاری و کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک (چکیده)
59 - ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد کود آلی و پلیمرهای ابر جاذب ریز ترکیب بر عملکرد اقتصادی و تولید مواد مؤثره در گیاه دارویی زعفران -Crocus sativus L.- (چکیده)
60 - Physiological and Biochemical Changes Induced by UV-B Radiation in Rosemary Plants Grown Under Salinity Stress (چکیده)
61 - بررسی اثر سلنیم بر خسارات ناشی از عناصر سنگین در جوانه زنی، رشد و فعالیت های آنتی اکسیدانی گیاهچه خیار-Cucumis sativus L.- (چکیده)
62 - Studying the Effects of Irrigation Management, Organic Fertilizer and Nano composite Superabsorbent Polymers on Some Quantitative and Qualitative Characteristics of Daughter Corms of Saffron -Crocus Sativus L.- (چکیده)
63 - Protective Role of Selenium on Cucumber -Cucumis sativusL.- Exposed to Cadmium and Lead Stress During Reproductive Stage (چکیده)
64 - ارزیابی درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر گیاه دارویی و بومی ایران، پونه سای انبوه -Nepeta glomerulosa Boiss.- (چکیده)
65 - بررسی و گزینش از بین چند جمعیت خاکشیر بومی استان خراسان برای صفات جوانه زنی، کمی و کیفی (چکیده)
66 - تأثیر نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی-Zataria multiflora- بر بازدارندگی از رشد عوامل پوسیدگی قارچی Aspergillus niger ، Aspergillus ochraceus و flavus Aspergillus (چکیده)
67 - Visual Quality and Morphological Responses of Rosemary Plants to UV-B Radiation and Salinity Stress (چکیده)
68 - نور تکمیلی به همراه تغذیه چه اثری بر میوه گوجه فرنگی رقم 240 خواهد داشت؟ (چکیده)
69 - بررسی اثرات نور تکمیلی و تغذیه بر برخی صفات میوه گوجه فرنگی رقم 240 (چکیده)
70 - بررسی اثر مقدار تابش نور خورشید بر برخی ویژگی های رشدی و مقدار اسانس گیاه نعناع فلفلی (چکیده)
71 - ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی اکوتیپ‌های مختلف مریم‌گلی پرساقه (Salvia multicaulis Vahl.) استان همدان (چکیده)
72 - بررسی تاثیر غلظتهای مختلف عصاره اتانولی هفت گیاه دارویی بر سه سویه باکتری (چکیده)
73 - Evaluation of resistance, enzymatic response, and phenolic compounds in roots of f1 cucumber hybrids to fusarium oxysporum f. Sp. Radicis-cucumerinum (چکیده)
74 - اثر محلول پاشی اسیدهای آمینه بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گوجه فرنگی در شرایط تنش شوری (چکیده)
75 - EFFECT OF CADMIUM ON SEED GERMINATION AND EARLIER BASIL (OCIMUM BASILICUM L. AND OCIMUM BASILICUM VAR. PURPURESCENS) SEEDLING GROWTH (چکیده)
76 - اثر ضدعفونی کننده اشعه گاما و گاز ازون بر بار میکروبی بادرنجبویه ( Melissa officinalis) (چکیده)
77 - کودهای زیستی بر میزان و عملکرد اسانس و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه نعناع ) Mentha spicata L. ( در شرایط کم آبیاری (چکیده)
78 - Priming impacts on seed quality of tomato (Lycopersicon esculentum) under salinity condition (چکیده)
79 - مطالعه تاثیر کروناتین بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زرشک بومی (Berberis crataegina, Berberis integrrima) تحت شرایط تنش شوری (چکیده)
80 - ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصاره متانولی کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز بومی خراسان رضوی بر سویه های اشرشیاکلی و سالمونلا (چکیده)
81 - Effects Of Different Nitrogen And Solupotasse. Fertilizer Rate On Yield And Yield Components Of Potato (چکیده)
82 - تأثیر نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی ( Zataria multiflora ) بر بازدارندگی از رشد عوامل بیماریزای قارچی Alternaria solani، Rhizoctonia solani و Rhizopus stolonifer (چکیده)
83 - Bioassay of Flavonoids Crataegus oxyacantha with Plant bionanosensor (چکیده)
84 - The Qualitative Bioassay of vitamins C and B12 antioxidants by Plant bionanosensor (چکیده)
85 - ارزیابی میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی پونه، کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز جمع آوری شده از استان خراسان رضوی (چکیده)
86 - تهیه و بررسی خصوصیات نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی با روش هموژناسیون با فشار کششی بالا و امواج فراصوت (چکیده)
87 - اثر فواصل آبیاری و ترکیبات طبیعی ضد تعرق بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و شاخص بهره برداری آب آبیاری سیاهدانه Nigela sativa (چکیده)
88 - Antifungal activity of Zataria multiflora essential oil-loaded solid lipid nanoparticles in-vitro condition (چکیده)
89 - Effect of GA3 and Ehtephon on sex expression and oil yield in medicinal pumpkin (Cucurbita peop var. styriaca) (چکیده)
90 - Effect of magnetic field on germination of two Calendula officinalis L. cultivars (چکیده)
91 - The Survey of Microbial Quality of the Dry Sample, Extract and Brewing of some Medicinal Plants (چکیده)
92 - Antifungal Effects of Zataria multiflora Essential Oil on the Inhibitory Growth of some Postharvest Pathogenic Fungi (چکیده)
93 - تأثیر آب شور بر ویژگی‌های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیک (چکیده)
94 - تاثیر بررسی تنش کم آبی بر خصوصیات رویشی سه گونه نعناع (چکیده)
95 - اثردما، نوع بسته بندی و مدت انبارداری بر خصوصیات روغن بذرگل مغربی (چکیده)
96 - بررسی اثرات دمای انبار، اتمسفر و نوع پوشش بسته بندی بر برخی ویژگی های کیفی بذور زنیان در طی نه ماه انبارداری (چکیده)
97 - ارزیابی اثر بیوفسفر و اسید هیومیک بر برخی خصوصیات رشدی و میزان روغن بذر گل مغربی (چکیده)
98 - مطالعه تأثیر کادمیم، روی و زئولیت بر خصوصیات فیزیومورفولوژیکی گل راعی(Hypericum perforatum L.) (چکیده)
99 - بررسی اثرات آللوپاتیکی برخی از گیاهان دارویی بومی ایران با روش دیش پک (چکیده)
100 - تاثیر اسپرمیدین روی القای تحمل به سرما در گیاهچه های خیار رقم سوپردامینوس (چکیده)
101 - اثر فواصل آبیاری و ترکیبات طبیعی ضد تعرق بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و شاخص بهره‌وری آب آبیاری سیاهدانه (L. Nigella sativa) (چکیده)
102 - بررسی پاسخ برخی از متغیرهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا به غلظت‌های مختلف زغال فعال با حلال‌های متفاوت (چکیده)
103 - Effect of foliar application with salicylic acid on two Iranian melons (Cucumis melo L.) under water deficit (چکیده)
104 - Phytochemical diversity of Eremostachys laciniata Bunge populations in Iran (چکیده)
105 - تأثیر سیلیس در کاهش اثرات تنش شوری در گیاه شنبلیله Trigonella foenum- graecum (چکیده)
106 - Micropropagation of Astragalus adscendens :A Source of Gaz-angabin Manna in Iran (Persian Manna) (چکیده)
107 - کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل پوسیدگی پس ازبرداشت توت فرنگی رقم سلواناشی از قارچ Botrytis cinerea (چکیده)
108 - The impact of aeration on potato (Solanum tuberosum L.) minituber production under soilless conditions (چکیده)
109 - استفاده مجدد از خاک پوششی مصرف شده واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ای (چکیده)
110 - Phytochemical and Morphological Attributes of Borage (Borago officinalis) Affected by Salicylic Acid as an Enhancer (چکیده)
111 - مطالعه ویژیگی های ریخت شناسی، کمی و کیفی برخی توده های بومی خربزه ایران (چکیده)
112 - بررسی اثرضد قارچی اسانس چندین گیاه دارویی و پارابن‌ها درکشت درون شیشه‌ای گیاه سیب (Malus domestica cv.Gala (چکیده)
113 - مطالعه تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه دارویی گزانگبین از طریق جوانه انتهایی (چکیده)
114 - Effects of Essential Oils to Control Rhizopus stolonifer in vitro and in vivo on Strawberry (چکیده)
115 - Effect of fungicidal essential oils against Botrytis cinerea and (چکیده)
116 - تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیتهای گیاه دارویی سنبل بیابانی پاره برگ (.Eremostachys laciniata Bunge) (چکیده)
117 - The study of plant density and planting methods on some growth characteristics, seed and oil yield of medicinal pumpkin (Cucurbita pepo var. styriaca, cv. ‘Kaki) (چکیده)
118 - واکنش خصوصیات رشدی کدو خورشتی (Cucurbita pepo var. rada) به خاکپوش رنگی و فاصله کشت (چکیده)
119 - بررسی ویژگیهای دگرآسیبی تیره گیاهی Asteraceae با استفاده از روش ساندویچ (چکیده)
120 - بررسی 20 گونه گیاهی متعلق به تیره Asteraceaeاز نظر ویژگیهای دگرآسیبی با استفاده از روش دیش پک (چکیده)
121 - The effects of Thrichoderma harzianom extract on the chlorophyll rate and nitrate concentration in two varieties of Lettuce in soilless culture system (چکیده)
122 - Effect of different isolates of Trichoderma harzianum fungus on Lettuce (Lacttuca sativa) seedling growth traits in soilless culture (چکیده)
123 - Effect of different irrigation intervals And anti-transpirants compounds on yield and yield components of Black Cumin (Nigella Sativa) (چکیده)
124 - Effect of foliar application of Humic acid and Nano fertilizer (Farmks®) on yield and yield components of Black cumin Nigella sativa L).) (چکیده)
125 - بررسی ویژگی های جوانه زنی دو رقم اصلاح شده گیاه دارویی گل گندم (centaurea cyanus L) و توده بومی ایران در شرایط تنش شوری (چکیده)
126 - تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در نه لاین گوجه فرنگی (lycopersicon esculentum Mill ) با استفاده از تلاقی دای آلل (چکیده)
127 - The Estimate of Heterosis and Combining Ability Some Morphological Characters in Tomato Transplants (Lycopersicon esculentum Mill.) (چکیده)
128 - The Estimate of Combining Ability and Heterosis for Yield and Yield Components in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) (چکیده)
129 - بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم کاشت بر میزان و اجزای روغن گیاه دارویی گل مغربی (Oenothera biennis L.) (چکیده)
130 - Effect of Different levels of Salt Stress and Salicylic Acid onMorphological Characteristics of four Mass Native Basils (Ocimum basilcum) (چکیده)
131 - تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن میزان اسانس و بار میکروبی نعنا فلفلی (چکیده)
132 - بررسی تاثیر کود دامی و کمپوست شهری بر رشد و نمو، میزان و عملکرد اسانس و بار میکروبی سنبل الطیب (چکیده)
133 - Effect of compost on antioxidant components and fruit quality of sweet pepper (capsicum annuum L.) (چکیده)
134 - اثرات دور آبیاری و خاکپوش بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد خربزه (چکیده)
135 - اثر اشعه گاما بر بار میکروبی و ترکیبات گیاه دارویی آویشن شیرازی (چکیده)
136 - اثر تیمارهای ضدعفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی بذر انجدان رومی تحت شرایط درون شیشه ای (چکیده)
137 - Influenced of Quality of Light Reflected of Colored Mulch on Cucurbita Pepo Var Rada Under Field Condition (چکیده)
138 - The Investigation of Decontamination Effects of Ozone Gas on Microbial Load and Essential Oil of Several Medicinal Plants (چکیده)
139 - Influence of Drought Stress and its Interaction with Salicylic Acid on Medicinal Pumpkin (Cucurbita pepo L.) Seedling Growth (چکیده)
140 - Effect of Humic Acid on Antioxidan Activities and Fruit Quality of Hott Pepper (Capsicum annuum L (چکیده)
141 - تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان مواد موثره و بار میکروبی گیاه دارویی نعنا فلفلی(Mentha × piperita ) (چکیده)
142 - بررسی تاثیر کاربرد کود دامی و کمپوست شهری بر میزان رشد و نمو میزان و عملکرد اسانس و بار میکروبی سنبل الطیب(Valeriana officinalis (چکیده)
143 - Comparison of Colchicine Content Between Hysteranthous and Synanthous Colchicum Species in Different Seasons (چکیده)
144 - بررسی اثر مالچ و دور آبیاری بر عملکرد و کیفیت میوه دو رقم خربزه استان خراسان رضوی (چکیده)
145 - اثرمالچ بر کنترل علف های هرز، ذخیره رطوبت و دمای خاک در سبزی پپینو (Solanum muricatum) (چکیده)
146 - مروری بر خواص دارویی و مواد فیتوشیمیایی انار از دیرباز تا به امروز (چکیده)
147 - In vitro and in vivo antifungal activates of the essential oils of various (چکیده)
148 - Effect of Silicon on Growth and Physiological Parameters in Fenugreek (Trigonella foenumgraceum L.) Under Salt Stress (چکیده)
149 - تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss تحت شرایط رویشگاه (چکیده)
150 - تغییرات وزن خشک و تعیین میزان کلشی سین طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران kotschyi Boiss Colchicum و C. robustum Stefanov (چکیده)
151 - The Influence of Compost on Antioxidant Activities and Quality of Hot Pepper (Capsicum annuum L.) (چکیده)
152 - بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر میزان مواد موثره و بار میکروبی گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana officinalis L.) (چکیده)
153 - واکنش سه گونه جنس نعناع به تنش کم آبی تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
154 - Fulvic acid affects pepper antioxidant activity and fruit quality (چکیده)
155 - EFFECT OF WATER DEFICIT STRESS ON GROWTH AND YIELD OF THREE MENTHA SPECIES UNDER CONTROLLED CONDITIONS (چکیده)
156 - تأثیر سطوح مختلف شوری و سیلسیوم بر تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه دارویی شنبلیله (چکیده)
157 - اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی Mentha piperita (چکیده)
158 - مطالعه اثر نوع ریزنمونه و سطوح مختلف تنظیم کنندگاه رشد بر کالزایی در گیاه دارویی Levisticum officinalis در محیط کشت MS تغییر یافته (چکیده)
159 - Would Trichoderma Affect Seed Germination and Seedling Quality of Two Muskmelon Cultivars, Khatooni and Qasri and Increase Their Transplanting Success? (چکیده)
160 - Influence of Plant Growth Regulators (PGRs) and Planting Method on Growth and Yield in Oil Pumpkin (Cucurbita pepo var. styriaca) (چکیده)
161 - تاثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار (Cucumis sativus cv. Super Dominus) تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
162 - Effect of plant density and nitrogen on growth, yield and fruit quality of sweet pepper (Capsicum annum L.) (چکیده)
163 - بررسی تاثیر نسبت های کوکوپیت و ورمی کمپوست به عنوان بسترکاشت بر سبز شدن و برخی ویژگیهای کمی و کیفی نشاء فلفل شیرین (L. Capsicum annuum) (چکیده)
164 - بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاه در شرایط بدون خاک Colchicum kotschyiBoiss (چکیده)
165 - بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر برخی خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی در طی دو چین (چکیده)
166 - EFFECT OF NITROGEN FERTILIZER ON VEGETATIVE AND REPRODUCTIVE GROWTH OF PEPPER PLANTS UNDER FIELD CONDITIONS (چکیده)
167 - Inhibitory Effect of Some Medicinal Plants Essential Oils on Post-Harvest Fungal Disease of Greenhouse Tomato Fruits (چکیده)
168 - The Activity of essential oils of Hyssopus officinalis and Juniperus orointalis Against Rhizopus spp (چکیده)
169 - Allelopathic Effects of some Medicinal Plants Extracts on Seed Germination of Some Weeds and Medicinal Plants (چکیده)
170 - تعیین میزان کلشی سین و تغییرات وزن خشک طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران C. robustum Stefanov و Colchicum kotschyi Boiss (چکیده)
171 - تأثیر بسترهای مختلف بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در کشت بدون خاک در فضای آزاد دو گونه سورنجان بومی ایران (چکیده)
172 - RESPONSES OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA L.) TO DIFFERENT RATES OF NITROGEN UNDER FIELD CONDITIONS (چکیده)
173 - تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی سورنجان تحت شرایط رویشگاه (چکیده)
174 - تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در کشت بدون خاک گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss (چکیده)
175 - بررسی تغییرات فصلی میزان آلکالوئید کلشی سین در دو گونه سورنجان بومی ایران Colchicum kotschyi Boiss و C.robustum Stefanov (چکیده)
176 - تأثیر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر رفع خواب و جوانه زنی بذر گیاه سوخوار سورنجان تحت شرایط کشت درون شیشه ای (چکیده)
177 - Warm Stratification and Chemical Treatments Overcomes the Dormancy and Promotes Germination of Colchicum kotschyi Boiss Seeds under In Vitro Condition (چکیده)
178 - بررسی فعالیت دگرآسیبی 25 گیاه دارویی و وحشی با استفاده از روش ساندویچی (چکیده)
179 - Performance of Eggplant (Solanum melongena L.) and Sweet Pepper (Capsicum annuum L.) in Intercropping System under Different Rates of Nitrogen (چکیده)
180 - Allelopathic Effects of some Medicinal Plants Extracts on Seed Germination and Growth of Common Weeds in Mashhad Area (چکیده)
181 - Allelopathic Effects of Convolvulus arvensis L. on Garden Radish Growth and Germination (چکیده)
182 - The Study of Different Levels of Vermicompost and Phosphorus on Growth and Development and Some Elements Absorption in Tomato Transplants (چکیده)
183 - The Effect of Seed Extraction Methods on Seed Quality of Two Cultivar’s Tomato (Lycopersicon esculentum Mill( (چکیده)
184 - تاثیر کاربرد بذری سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار (cucumis sativus) تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
185 - Preliminary Studies on Allelopatic Effect of Some Woody Plants on Seed Oermination of Rye-Grass and Tall Fescue (چکیده)
186 - بررسی امکان اهلی سازی دو گونه سورنجان بومی استان های خراسان رضوی و شمالی Colchicumkotschyi Boiss و Colchicum robustum(Bunge) stefanov (چکیده)
187 - The Effect of Seed Extraction Methods on Seed Quality of Two Cultivar s Tomato-Solanum lycopersicum L (چکیده)
188 - The Effect of Mulch, Prune and Plant Density on Vegetative Characteristics of Pepino (Solanum muricatum) (چکیده)
189 - The Study of Improvement of Tomato Lines for the Longevity Period of Fruits (چکیده)
190 - Screening of 25 medicinal and wild plant species for allelopathic activity using the sandwich method (چکیده)
191 - بررسی اثرات تنش خشکی بر صفات مرفولوژیک ریشه در گراس های چمنی بومی و وارداتی (چکیده)
192 - بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 2- بخش هوایی (چکیده)
193 - Growth and Yield Characteristics of Paprika Pepper (Capsicum annum L.) in Response to Plant Density (چکیده)
194 - Comanion Culture of Cucumis melo var. inodorus with Peppermint and Thyme as a Natural Method for Myopardalis pardalino Control (چکیده)
195 - بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر رشد و نمو و جذب برخی از عناصر غذایی در نشاء گوجه فرنگی (چکیده)
196 - Antibacterial Effect of some Iranian Essential Oils Against Escherichia coli and Staphylococcus aureus in Ntrient BROTH Medium (چکیده)
197 - Effect of Essential oil of Carum carvi on the Growth Inhibition of Pathogenic Bacteria (چکیده)
198 - Antifungal Activities of the Essential Oils on Post Harvest Disease Agent Aspergilus flavus (چکیده)
199 - مروری بر مراحل مختلف فنولوژیکی دو گونه گیاه دارویی گل حسرت (چکیده)
200 - تعیین میزان آلکالوئید کلشیسین در دو گونه سورنجان بومی استانهای خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
201 - Effect of Different Media on Phonological Stages of Tow Colchicum Species Under Open Field Soilless Conditions (چکیده)
202 - بررسی تاثیر بستر و تراکم کشت بر برخی صفات رویشی عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب (Valerina officinallis L.) در سیستم کشت هیدرو پونیک فضای باز (چکیده)
203 - Comparison of Roots and Essential Oil Yield of Valerian Under Field and Hydroponic Conditions (چکیده)
204 - Effects of Different Media on Valeriana officinalis L. Root and Essential Oil Yield Under Open Field Soilless Culture Conditions (چکیده)
205 - Fresh yield and Esential Oil yield of Mentha x piperita L. in Open Field Soilless Culture and Conventional Condition (چکیده)
206 - Effect of Plant Density and Nitrogen Nutrition on Growth, Yield and Active Substances of Medicinal Pepper (چکیده)
207 - FOLIAR APPLICATION Zn , B AND N , ON GROWTH , DEVELOPMENT , SEED YIELD AND , OIL SEED CONTENT OF MEDICINAL PUMPKIN (چکیده)
208 - Effect of Essential Oils of some Medicinal Plants on Control of (چکیده)
209 - Allelopathic Effects of some Medicinal Plants Extracts on Seed Germination and Growth of Common Weeds in Mashhad Area (چکیده)
210 - Antifungal Activity of some Medicinal Plant Extracts and Essential Oils Against Citrus Fungal Diseases (چکیده)
211 - Qualitative and Quantitative Characteristics of Medicinal Pumpkin Influenced by Sowing Time (چکیده)
212 - Effect of Nitrogen Application on Growth and Essential Oil Production of Peppermint ( Mentha piperita ) (چکیده)
213 - Effects of Nitrogen on Growth , Seed Yield and Oil Seed Content of Cucurbita pepo subsp. pepo convar. pepo var. styriaca (چکیده)
214 - درمان گیاهی سنگ کیسه صفرا قسمت 1 (چکیده)
215 - رایحه درمانی (چکیده)
216 - کاربرد تیمارهای مختلف ضد عفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی گیاه دارویی Levisticum officinalis در شرایط In vitro (چکیده)
217 - مطالعه اثر نوع ریز نمونه، ترکیب محیط کشت و سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد بر کال زایی گیاه دارویی Levisticum officinalis (چکیده)
218 - بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر تولید نشاء و عملکرد فلفل دلمه ایی (چکیده)
219 - Influence of vermicompost on seedling growth of tomato (چکیده)
220 - Control of Cucumber Whitefly and Spider Mite Under Greenhouse Conditions by some Medicinal Plants Extract (چکیده)
221 - Multiple Cropping of Cucumis melo var. inodorus with Peppermint and Thyme as a Natural Method for Myopardalis pardalino Control (چکیده)
222 - Ferula assa-foetida as a Natural Pesticide Basis for Myopardalis pardalino Conrol for Production of C. melo var. inodorous Under Field Conditions (چکیده)
223 - Influence of Vermicompost on the Growth of Tomato’s Transplanting (چکیده)
224 - بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 1- بخش زیرزمینی (چکیده)
225 - Influence of ventilation and media on potato (Solanum tuberosum L.) tuberization and its growth characteristics (چکیده)
226 - بررسی تاثیر ورمی کمپوست و فسفر بر صفات مورفولو‍ژیکی نشاء گوجه فرنگی (چکیده)
227 - درمان گیاهی سنگ کیسه صفرا قسمت 3 (چکیده)
228 - درمان گیاهی سنگ کیسه صفرا قسمت 2 (چکیده)
229 - درمان گیاهی پروستات (چکیده)
230 - اثر دما و مدت زمان تخمیر بر کیفیت بذر تولیدی دو رقم گوجه فرنگی (چکیده)
231 - Spraying of Sucrose on the Greenhouse-Grown Rose and Its Effects on (چکیده)
232 - بررسی تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و محلولپاشی ورمی‌واش بر صفات مورفولوژیک و میزان مواد موثره ریحان (Ocimum basilicum). (چکیده)
233 - CONTROL OF GREENHOUSE WHITEFLY (Trialeurodes vaporariorum) BY THYME AND PEPPERMINT (چکیده)
234 - اثر تنش شوری و تغذیه ازت بر پرولین آزاد کدوی بذر برهنه (چکیده)
235 - بررسي سطوح مختلف نيتروژن بر روي برخي صفات گياه دارويي كدوي تخم كاغذي (چکیده)
236 - Effects of Nitrogen fertilizer on productivity of medicinal pumpkin (چکیده)
237 - EFFECTS OF THE ESSENTIAL OILS OF IRANIAN MEICINAL PLANTS ON THE GROWTH OF SOME PATHOGENIC BACTERIA (چکیده)
238 - effect of pre and post emergence salt treatment on some charasteristics of medicinal pumpkin (چکیده)
239 - effects of nitrogen fertilization on leaves chlorophyll nitrogen content seed dry weight and oil see (چکیده)
240 - كدوي تخم كاغذي - cucarbita pepo subsp. pepo con - var. pepo var. styriace grebense - گياهي جديد براي (چکیده)
241 - secondary metabolites of callus and regenerants of st johns wort - hypericum perforatum L (چکیده)
242 - كاربردهاي درماني و تركيبات شيميايي قارچ (چکیده)
243 - influence of pre and post emergence salt treatment on fruit yield and active substances of common pu (چکیده)
244 - بررسی اثرات محیط کشت بدون خاک روی برخی خصوصیات کمی و کیفی سه رقم توت فرنگی (چکیده)
245 - Effects of Seven substrates on Qualitative and Quantitative Characteristics of Three Strawberry (چکیده)
246 - بررسی اثر محیط کشت بدون خاک روی برخی خصوصیات کمّی و کیفی سه رقم توت فرنگی (چکیده)
247 - Effect of Nitrogen Nutrition on Growth and Essential Oil Production of Peppermint-Mentha piperita (چکیده)
248 - کشت توام آویشن و نعناء فلفلی با خربوزه به منظور کنترل مگس خربوزه (چکیده)
249 - بررسی تاثیر ضد قارچی اسانسهای نعناء فلفلی ، رازیانه و زیره سیاه (چکیده)
250 - کاربرد مواد موثر آنغوزه به عنوان یک آفتکش طبیعی در کنترل مگس خربوزه (چکیده)
251 - تاثیر اسانس نعناء فلفلی و رازیانه بر کنترل بیماری قارچی رایزوپوس تحت شرلیط کشت درون شیشه ای (چکیده)
252 - تاثیر اسانس رزماری و سرو بر کنترل بیماری قارچی رایزوپوس تحت شرایط درون شیشه ای (چکیده)
253 - کنترل مگس سفید و کنه تار عنکبوتی خیار گلخانه ای با استفاده از عصاره تعدادی از گیاهان دارویی (چکیده)
254 - Allelopathic Effects of some Medicinal Plants Extracts on Seed Germination of some Weeds and Medicinal Plants (چکیده)
255 - کنترل مگس خربوزه در ارقام مختلف با استفاده از روش نوین کشت توام با گیاه دارویی نعنا ء فلفلی (چکیده)
256 - مقایسه عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب تحت دوسیستم کشت هیدروپونیک و کشت مزرعه ای (چکیده)
257 - Inhibitory Effect of Some Medicinal Plants Essential Oils on Post-Harvest Fungal Disease of Greenhouse Tomato Fruits (چکیده)