دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2019-03-07

عنوان : ( سنگ چینه نگاری سازند شیرگشت در برش چینه شناسی جنوب کوه عاشقان )

نویسندگان: بهاره شکفته , عباس قادری , هادی جهانگیر , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند شیرگشت در برش جنوب کوه عاشقان با گذر ناپیوسته و دگرشیب بر روی سازند کلمرد قرار گرفته و خود توسط سـازند گاـاب بـا گـذر ناپیوسـته فرسایشـی پوشیده می‌شود. سازند شیرگشت در این ناحیه با ضخامت 197 متر، قابل تقسیم به سه عضو مجزای ماسه سنگی ـ دولومیتی زیرین، شیل سبز میانی و شیل قرمـز ارغوانی بالایی است. عضو دوم به دلیل برخورداری از یک بخش غنی از بازوپایان استروفومنید و تریلوبیت، نسبت به دیگر برشـهای چینـه شناسـی ایـن سـازند در پیرامون طاقدیس کلمرد، شایان توجه است. وجود گونه تریلوبیتی Psilocephalina lubrica در این بخش، سن اردوویسین پیشین را برای آن تأیید می‌نماید.

کلمات کلیدی

, سنگ چینه نگاری, بلوک کلمرد, شیرگشت, جنوب کوه عاشقان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075893,
author = {شکفته, بهاره and قادری, عباس and هادی جهانگیر and عاشوری, علیرضا},
title = {سنگ چینه نگاری سازند شیرگشت در برش چینه شناسی جنوب کوه عاشقان},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سنگ چینه نگاری، بلوک کلمرد، شیرگشت، جنوب کوه عاشقان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنگ چینه نگاری سازند شیرگشت در برش چینه شناسی جنوب کوه عاشقان
%A شکفته, بهاره
%A قادری, عباس
%A هادی جهانگیر
%A عاشوری, علیرضا
%J دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2019

[Download]