دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2019-03-07

عنوان : ( دیرینه بوم شناسی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاهرآباد (خاور حوضه رسوبی کپه داغ) )

نویسندگان: سهیل همتی , عباس قادری , علیرضا عاشوری , مرتضی طاهرپور خلیل آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی شاخصه‌های دیرینه بوم شناسی همچون عمق، اکسیژن و مواد مغذی توالی‌های کربناته سازند تیرگان در برش چینه شناسـی طاهرآبـاد (خاور حوضه رسوبی کپه داق) مدنظر این پژوهش می‌باشد. با این هدف از دو گروه فسیلی مهم و شاخص روزن‌داران کفزی و جلبـک‌هـای آهکی به منظور بازسازی شرایط دیرینه بوم شناسی انباشت‌های سازند مورد بحث بهره گرفته شده اسـت. از ایـن رو 40 نمونـه سـنگی بـه صورت سیستماتیک برداشت و مورد بررسی قرارگرفته‌اند. برش طاهرآباد اساساً فاقد محتوای روزن‌داران شناور بوده و با توجه به این موضوع، نهشته‌های سازند تیرگان در این برش در یک محیط رسوبی کم عمق تشکیل یافته‌اند. ضمناً وجود روزن‌داران کف‌زی از خانواده اربیتولینده نیز گواه دیگری بر کم عمق بودن حوضه بوده و این امر با توجه به تنوع بالای گونه‌های جلبک‌های آهکی نیز مورد تائید می‌باشد. همچنین بر طبق گونه‌های سطح‌زی و درون‌زی شناسایی شده و جایگاه آنها در مدل تراکس شرایط الیگوتروفیک و یوتروفیک تشخیص و ارزیابی‌هـای صورت گرفته بیانگر غلبه شرایط الیگوتروفی در بخش اعظم برش طاهرآباد بوده و در موارد اندکی، نوسانات اکسیژن و مـواد مغـذی سـبب ایجاد یوتروفی شده است.

کلمات کلیدی

, سازند تیرگان, طاهرآباد, روزن داران کف‌زی, جلبک‌های آهکی, حوضه رسوبی کپه داق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075897,
author = {همتی, سهیل and قادری, عباس and عاشوری, علیرضا and مرتضی طاهرپور خلیل آباد},
title = {دیرینه بوم شناسی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاهرآباد (خاور حوضه رسوبی کپه داغ)},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سازند تیرگان، طاهرآباد، روزن داران کف‌زی، جلبک‌های آهکی، حوضه رسوبی کپه داق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دیرینه بوم شناسی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاهرآباد (خاور حوضه رسوبی کپه داغ)
%A همتی, سهیل
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%A مرتضی طاهرپور خلیل آباد
%J دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2019

[Download]