دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2019-03-07

عنوان : ( پالینوفاسیس رسوبات شیلی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاقدیس اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق) )

نویسندگان: سهیل همتی , عباس قادری , علیرضا عاشوری , الهام داوطلب , مرتضی طاهرپور خلیل آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از موارد بسیار مهم برونزدهای توالی‌های رسوبی سازند تیرگان در طاقدیس اشلیر، وجود حجم قابل توجهی از طبقات شیلی می‌باشد. این مشخصـه بارز در بخش‌های بالایی برش اشلیر به وضوح قابل پیگری بوده و واحد اصلی سنگ شناختی به شمار می رود. از ایـن رو بـه منظـور تنیـین خاسـتگاه محیطی انباشت‌های مذبور تعداد 17 نمونه شیلی به منظور مطالعات رخساره‌های پالینولوژیکی برداشت و مورد بررسی ریزدیرینه شناسی قـرار گرفـت کـه مطالعات انجام شده منجر به شناسایی تعداد چهار پالینوفاسیس از شیل و شیل‌های آهکی برش اشلیر شده و ارزیابی آنان حاکی از ته نشست رسوبات فوق در محیط‌های نزدیک کم اکسیژن تا فلات احیایی در بخش‌های زیرین، محیط کم ژرفای ساحلی کم اکسیژن تـا بـدون اکسـیژن در بخش‌ـهای میـانی تـا بالایی، دریای باز کم عمق تا احیایی در بخش‌های زیرین تا میانی و محیط فلات احیایی انتهایی در بخش‌های زیرین می‌باشد.

کلمات کلیدی

, سازند تیرگان, پالینولوژی, پالینوفاسیس, طاقدیس اشلیر, حوضه رسوبی کپه داق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075898,
author = {همتی, سهیل and قادری, عباس and عاشوری, علیرضا and الهام داوطلب and مرتضی طاهرپور خلیل آباد},
title = {پالینوفاسیس رسوبات شیلی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاقدیس اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق)},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سازند تیرگان، پالینولوژی، پالینوفاسیس، طاقدیس اشلیر، حوضه رسوبی کپه داق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پالینوفاسیس رسوبات شیلی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاقدیس اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق)
%A همتی, سهیل
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%A الهام داوطلب
%A مرتضی طاهرپور خلیل آباد
%J دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2019

[Download]