رخساره های رسوبی, دوره (11), شماره (1), سال (2018-9) , صفحات (35-48)

عنوان : ( بررسی الگوی پراکندگی و زیست چینه نگاری نانوفسیلهای آهکی بخش بالایی سازند قم در برش سیاهکوه )

نویسندگان: محمد پرندآور , فاطمه هادوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر الگوی پراکندگی و زیست‌چینه نگاری نانوفسیل های آهکی بخش‌های بالایی سازند قم (عضوهای \\\"e\\\" و \\\"f\\\") در برش سیاه کوه مطالعه و ارزیابی شده است. بدین منظور تعداد 121 نمونه از عضوهای \\\"e\\\" و \\\"f\\\" سازند قم با ضخامت 351 متر جهت شناسایی نانوفسیل‌های آهکی، بررسی‌های آماری نیمه کمی و تفکیک دقیق زیست‌زون‌های استاندارد جهانی مورد مطالعه قرار گرفته است، که منجر به شناسایی 38 گونه متعلق به 15 جنس از این گروه پلانکتونی شد. با توجه به گونه‌های شاخص شناسایی شده، زیست‌زون‌های استاندارد نانوفسیلی NN2- NN4 و همینطور زون‌های زیستی CNM4- CNM6 برای عضوهای مطالعه شده از سازند قم معرفی شد. ارزش زمان چینه‌ای زیست‌زون‌های تفکیک شده، بیانگر سن زمین‌شناسی معادل Burdigalian- early Langhian برای بخش‌های \\\"e\\\" و \\\"f\\\" سازند قم در برش سیاه کوه می‌باشد. همچنین مطالعات آماری نیمه کمی انجام شده بر روی الگوهای پراکندگی نانوفسیل های آهکی، بیانگر تغییرات مجموعه های نانوفسیلی از ابتدای Burdigalian به طرف آغاز میوسن میانی (Langhian) می‌باشد.

کلمات کلیدی

الگوی پراکندگی؛ زیست چینه نگاری؛ سازند قم؛ نانوفسیلهای آهکی؛ سیاهکوه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075914,
author = {پرندآور, محمد and هادوی, فاطمه},
title = {بررسی الگوی پراکندگی و زیست چینه نگاری نانوفسیلهای آهکی بخش بالایی سازند قم در برش سیاهکوه},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2018},
volume = {11},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-787X},
pages = {35--48},
numpages = {13},
keywords = {الگوی پراکندگی؛ زیست چینه نگاری؛ سازند قم؛ نانوفسیلهای آهکی؛ سیاهکوه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی الگوی پراکندگی و زیست چینه نگاری نانوفسیلهای آهکی بخش بالایی سازند قم در برش سیاهکوه
%A پرندآور, محمد
%A هادوی, فاطمه
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2018

[Download]