علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (16), شماره (90), سال (2019-8) , صفحات (335-342)

عنوان : ( بررسی مقاومت انتروکوکوسهای جدا شده از پنیر سنتی کردی به آنتی بیوتیکهای رایج درمانی، فعالیت همولیتیکی و ژلاتینازی آنها )

نویسندگان: حسین زنگانه , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , بهروز علیزاده بهبهانی , الناز میلانی , محمدرضا عدالتیان دوم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویژگی دوگانه انتروکوکوسها از یک سو، آنها را به باکتریهای مناسبی جهت تهیه کشتهای آغازگر در تولید فراوردههای غذایی تبدیل کرده اما از سویی دیگر بروز ویژگی مقاومت به آنتیبیوتیکها و فاکتورهای بیماریزایی، باعث نگرانی در حوزه سلامت مصرفکننده شده است. در این پژوهش تجربی جهت بررسی مقاومت آنتیبیوتیکی، فعالیت همولیتیکی و ژلاتینازی ایزولههای انتروکوکوسهای جدا شده از پنیر سنتی کردی از انتشار در آگار به کمک دیسک (دیسک دیفیوژن) و روشهای مبتنی بر کشت استفاده شد. نتایج حاصل از هاله بازدارندگی مربوط به ایزولههای انتروکوکوس نسبت به آنتیبیوتیکهای رایج درمانی نشان داد که جدایهها به آنتیبیوتیکهای ونکومایسین و آمپیسیلین حساس بوده و نسبت به آنتیبیوتیکهای کانامایسین و استرپتومایسین مقاوم بودند. جدایههای مورد بررسی مقاومت بسیار کمی نسبت به تتراسایکلین و کلرامفنیکل از خود نشان دادند. هیچ یک از جدایهها به تمامی آنتیبیوتیکهای مورد آزمایش مقاومت نداشتند. نتایج حاصل از بررسی فعالیت همولیتیکی جدایهها نشان داد که هیچ یک از باکتریهای مورد آزمون قادر به تجزیه خون و در نتیجه ایجاد هاله شفاف در محیط حاوی خون گوسفند نبوده و تمامی آنها گاما-همولیتیک و فاقد هر گونه فعالیت همولیتیکی بودند. نتایج حاصل از حاوی ژلاتین، ایجاد هاله روشن نمایند. TSA فعالیت ژلاتینازی سویهها نشان داد که هیچ کدام از جدایههای مورد بررسی نتوانستند در محیط

کلمات کلیدی

, انتروکوکوس, پنیر سنتی کردی, مقاومت آنتیبیوتیکی, فعالیت همولیتیکی, فعالیت ژلاتینازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076123,
author = {زنگانه, حسین and مرتضوی, سید علی and شهیدی, فخری and بهروز علیزاده بهبهانی and الناز میلانی and عدالتیان دوم, محمدرضا},
title = {بررسی مقاومت انتروکوکوسهای جدا شده از پنیر سنتی کردی به آنتی بیوتیکهای رایج درمانی، فعالیت همولیتیکی و ژلاتینازی آنها},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2019},
volume = {16},
number = {90},
month = {August},
issn = {2008-8787},
pages = {335--342},
numpages = {7},
keywords = {انتروکوکوس، پنیر سنتی کردی، مقاومت آنتیبیوتیکی، فعالیت همولیتیکی، فعالیت ژلاتینازی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقاومت انتروکوکوسهای جدا شده از پنیر سنتی کردی به آنتی بیوتیکهای رایج درمانی، فعالیت همولیتیکی و ژلاتینازی آنها
%A زنگانه, حسین
%A مرتضوی, سید علی
%A شهیدی, فخری
%A بهروز علیزاده بهبهانی
%A الناز میلانی
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2019

[Download]