نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران , 2019-08-31

Title : ( بررسی اثر چند اسانس گیاهی بر روی شاخصهای تعیین کننده شدت بیماریزایی در بیمارگر انباری سیب زمینی Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum، )

Authors: habibe hajian , Sareh Baghaee Ravari , Mohammad Moghaddam ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076136,
author = {Hajian, Habibe and Baghaee Ravari, Sareh and Moghaddam, Mohammad},
title = {بررسی اثر چند اسانس گیاهی بر روی شاخصهای تعیین کننده شدت بیماریزایی در بیمارگر انباری سیب زمینی Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum،},
booktitle = {نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران},
year = {2019},
location = {تهران, IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر چند اسانس گیاهی بر روی شاخصهای تعیین کننده شدت بیماریزایی در بیمارگر انباری سیب زمینی Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum،
%A Hajian, Habibe
%A Baghaee Ravari, Sareh
%A Moghaddam, Mohammad
%J نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
%D 2019

[Download]