بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Moghaddam


موارد یافت شده: 222

1 - Salicylic acid elicitation effect on phenolic profile and antioxidant activity of Mentha piperita L. in relation to zinc concentration under soilless culture (چکیده)
2 - Phenolic compounds, enzymatic and non-enzymatic antioxidant activities of Mentha piperita modified by Zinc and methyl jasmonate concentrations (چکیده)
3 - بررسی غلظت های زیر بازدارندگی برخی اسانس های گیاهی بر فاکتورهای پرآزاری بیمارگرPseudomonas syringae pv. syringae (چکیده)
4 - تغییر در ترکیبات فنلی، فعالیت آنتی اکسیدانی و زیست توده نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) تحت سطوح مختلف روی و سالیسیلیک اسید (چکیده)
5 - بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و محتوای اسانس نعناع فلفلی تحت تأثیر سطوح مختلف روی و متیل جاسمونات در شرایط کشت بدون خاک (چکیده)
6 - تاثیر مغناطیس کردن آب شور بر زیست توده اندام هوایی، محتوای کلروفیل، فنول کل و فعالیت آنتی اکسیدانی در مریم گلی ترکه ای (.Salvia virgata Jacq) (چکیده)
7 - تاثیر SNP بر مریم گلی ترکه ای تحت تنش کادمیوم در شرایط درون شیشه (چکیده)
8 - تاثیر SNP در کاهش سمیت ناشی از کادمیوم در مریم گلی ترکه ای در شرایط درون شیشه (چکیده)
9 - اثر تنش خشکی بر رشد و مقدار ترکیبات فنولی گیاه ریحان (Ocimum basilicum) در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
10 - بهینه سازی باززایی درون شیشه ای گیاه ریحان (Ocimum basilicum) (چکیده)
11 - تأثیر نوع و غلظت حلال بر میزان استخراج ترکیبات فنلی و سنجش فعالیت آنتیاکسیدانی برگ سیاه ولیک( Crataegus elbursensis L.) جمع آوری شده از استان گلستان (چکیده)
12 - تاثیر سولفات پتاسیم بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تنش خشکی (چکیده)
13 - تأثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر غذایی همیشه بهار تحت تنش کلرید سدیم (چکیده)
14 - Magnetic water irrigation changes physiological traits and stress tolerance of Salvia virgata under saline conditions (چکیده)
15 - اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر باززایی گیاه بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
16 - تأثیر سطوح مختلف سلنات سدیم بر زیست توده تر و خشک اندام هوایی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی نعناع فلفلی در سیستم کشت بدون خاک (چکیده)
17 - تاثیر مغناطیس کردن آب شور بر خصوصیات بیوشیمیایی و تولید زیست‌توده مریم‌گلی ترکه‌ای (.Salvia virgata Jacq) (چکیده)
18 - اثر سطوح مختلف سلنات و سلنیت سدیم بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و غلظت عناصر غذایی توسط نعناع فلفلی (چکیده)
19 - اثر برهمکنش سطوح مختلف روی و متیل‌ جاسمونات بر ویژگی‌های مورفولوژیک و رنگیزه‌های فتوسنتزی نعناع فلفلی در شرایط کشت بدون خاک (چکیده)
20 - Antibacterial characteristics and mechanisms of some herbal extracts and ϵ-polylysine against two spoilage bacterial (چکیده)
21 - Effect of 5-Aminolevulinic Acid on Phytochemical and Biochemical Traits of Fagopyrum esculentum Under Salinity Stress (چکیده)
22 - اثر سالیلسیلیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، جذب برخی عناصر و بازده اسانس ریحان رقم کشکنی لولو(Ocimum basilicum cv. Keshkeni luveluo) تحت تنش شوری (چکیده)
23 - تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی به ‏لیمو (Lippia citrodora L.) تحت تنش شوری (چکیده)
24 - تاثیر دو گونه قارچ مایکوریزا بر خصوصیات بیوشیمیایی و زیست توده خشک اندام هوایی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش کادمیوم (چکیده)
25 - بهینه سازی ریزازدیادی دو گونه چویل بومی و در معرض انقراض ایران (Ferulago subvelutina Rech.f. and Ferulago angulata (Schlecht) Boiss) (چکیده)
26 - ارزیابی کاربرد کیتوزان بر ویژگیهای رشدی، بیوشیمیایی و میزان اسانس مرزه تحت سطوح مختلف رطوبت خاک (چکیده)
27 - Bentonite Mitigates the Adverse Effects of Drought Stress in Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) (چکیده)
28 - Biological fertilizers and superabsorbent polymer change biomass and volatile oil composition of Ocimum ciliatum Hornem (چکیده)
29 - Inoculation Efficiency of Different Mycorrhizal Species on Growth, Nutrient Uptake, and Antioxidant Capacity of Calendula officinalis L.: a Comparative Study (چکیده)
30 - A Comparative Study on Essential Oil Profile and Antioxidant Activity in Different Parts of Three Ferulago Species (چکیده)
31 - پاسخ مورفوفیزیولوژیکی ریحان به تغذیه با دی‏ اکسیدکربن و اتانول (چکیده)
32 - تاثیر اکسید سیلیسیم و اسید سالیسیلیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی خربزه (Cucumis melo var. inodorus) (چکیده)
33 - تاثیر بنتونیت بر صفات بیوشیمیایی و محتوای رطوبت نسبی مرزه (Satureja hortensis) تحت سطوح مختلف رطوبت خاک (چکیده)
34 - تاثیر کاربرد آزومیت بر کاهش خسارت ناشی از تنش شوری در گیاه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) (چکیده)
35 - بررسی پاسخ مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان رقم ’کشکنی لولو‘ به تنش شوری و کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب (چکیده)
36 - Nutritive Composition, Growth, Biochemical Traits, Essential Oil Content and Compositions of Salvia officinalis L. Grown in Different Nitrogen Levels in Soilless Culture (چکیده)
37 - Application of Exogenous Ascorbic Acid Modifies Growth and Pigment Content of Calendula officinalis L. Flower Heads of Plants Exposed to NaCl Stress (چکیده)
38 - Chemical Compositions of Essential Oil from the Aerial Parts of Tagetes patula L. and Tagetes erecta L. Cultivated in Northeastern Iran (چکیده)
39 - Phytochemical Variation within Aerial Parts of Ferula cupularis Populations, an Endangered Medicinal Plant from Iran (چکیده)
40 - Seed Priming with Putrescine Alleviated Salinity Stress During Germination and Seedling Growth of Medicinal Pumpkin (چکیده)
41 - تاثیر گونه های مختلف قارچ مایکوریزا بر زیست توده تر، خشک و برخی صفات فیزیولوژیکی شنبلیله (Trigonella foenum groecum L.) (چکیده)
42 - تأثیر آب مغناطیس بر کاهش تنش شوری در مریم‌گلی هرز (Salvia virgata Jacq.) (چکیده)
43 - ارزیابی محتوای فنل، فلاونوئیدکل و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره حاصل از برگ و گل سیاه ولیک (Crataegus elbursensis L.) (چکیده)
44 - تأثیر برهمکنش تنش شوری و پوترسین بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی ریحان ((Ocimum basilicum L. cv. Genove ‬‬‬‬‬ (چکیده)
45 - پاسخ دفاع آنزیمی و غیرآنزیمی گیاه مرزه تابستانه به سطوح مختلف کلرید سدیم (چکیده)
46 - Mycorrhizal fungi modified growth, physiological traits, and essential oil content of sweet basil (چکیده)
47 - Response of Ocimum ciliatum L. to biochar amendment under cadmium stress (چکیده)
48 - The effect of pinching and row spacing on biomass, essential oil content and composition of Tagetes minuta (چکیده)
49 - اثر سولفات و نانو ذرات آهن و روی بر زیست توده، مقدار و ترکیبات روغن های اسانسی نعناع فلفلی ((Mentha piperita L. تحت تنش شوری (چکیده)
50 - ارزیابی و مقایسه محتوای فنل و عملکرد ضداکسیدانی در 80 جمعیت متعلق به جنس جاشیر (Prangos spp.) (چکیده)
51 - بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی عصاره اتانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، مریم گلی بنفش (Salvia verticillata) و اناریجه (Froriepia subpinnata) بر باکتری‌های عامل پوسیدگی سبزیجات (چکیده)
52 - Titanium dioxide nanoparticle is involved in mitigating NaCl-induced Calendula officinalis L. by activation of antioxidant defense system and accumulation of osmolytes (چکیده)
53 - بررسی برخی خصوصیات آت اکولوژی، اکوفیزیولوژیکی و ریخت‌شناسی گونه دارویی-مرتعی در معرض خطر انقراض چویل ترکمنی (Ferulago subvelutina Rech.f.) (چکیده)
54 - Herbal essential oils exert a preservative effect against the potato soft rot disease (چکیده)
55 - Morphological, physiological and phytochemical responses of Mexican marigold (Tagetes minuta L.) to drought stress (چکیده)
56 - تأثیر دمای انبار، مدت انبارمانی و نوع بسته‌بندی بر برخی ویژگی های کیفی نعناع سبز (چکیده)
57 - تأثیر بیوچار بر ویژگیهای رشدی و جذب عناصر غذایی مرزه تابستانه Satureja hortensis L.) (چکیده)
58 - بررسی تاثیر سطوح مختلف بیوچار بر کیفیت و عملکرد گل همیشه بهار تحت شرایط تنش کادمیوم (چکیده)
59 - پاسخ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) به کاربرد قارچ های مایکوریزا در شرایط تنش شوری (چکیده)
60 - بررسی اثر کیفیت نور بر جوانه‌زنی و برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی گیاهچه‌های سنبل‌الطیب ((Valeriana officinalis (چکیده)
61 - ارزیابی کاربرد سطوح مختلف دی اکسیدکربن و محلول پاشی اتانول بر میزان پروتئین محلول، فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیداز، گایاکول پراکسیداز و خواص آنتی اکسیدانی ریحان (چکیده)
62 - تاثیر محلول پاشی پوترسین بر القاء مقاومت به خشکی در گیاه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) (چکیده)
63 - بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی گیاه دارویی سنا (Cassia angustifolia Vahl.) (چکیده)
64 - تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر تنوع مورفولوژیک و اجزاء متشکله اسانس جاشیر (Prangos ferulacea (L.) Lindl.) (چکیده)
65 - تاثیر سه نوع پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر در ریحان تحت تنش شوری (چکیده)
66 - تاثیر مایه‌زنی قارچ های مایکوریزا بر ویژگی های رشدی، پایداری غشاء، محتوای نسبی آب برگ و جذب عناصر گشنیز تحت تنش کادمیوم (چکیده)
67 - تاثیر عصاره‌های گیاهی و بسته‌بندی بر کیفیت میکروبی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان (چکیده)
68 - ارزیابی میزان همزیستی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و شاخص خطر و سلامت گشنیز تحت سمیت کادمیوم و کاربرد قارچ های مایکوریزا (چکیده)
69 - بررسی تأثیر گونه های مختلف قارچ مایکوریزا بر برخی شاخص های رشدی، رنگیزه های فتوسنتزی، محتوای فلاونوئید و کارتنوئید گل همیشه‏بهار (چکیده)
70 - تاثیر محلول پاشی متیل جاسمونات بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و میزان جذب سرب در گیاه دارویی ریحان تحت تنش سرب (چکیده)
71 - تأثیر قارچ های مایکوریزا بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر غذایی گیاه دارویی جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) تحت تنش شوری (چکیده)
72 - اثر سطوح مختلف کود آلی ورمی‌کمپوست و آزومیت بر فاکتورهای رشدی، بیوشیمیایی و جذب عناصر غذایی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) (چکیده)
73 - Variability in the essential oil of different wild populations of Prangos platychlaena collected from Southwestern Iran (چکیده)
74 - Seed germination, antioxidant enzymes activity and proline content in medicinal plant Tagetes minuta under salinity stress (چکیده)
75 - Chemical Composition and Antifungal Activity of Essential Oil of Thymus vulgaris Grown in Iran against Some Plant Pathogenic Fungi (چکیده)
76 - Biochar application modified growth and physiological parameters of Ocimum ciliatum L. and reduced human risk assessment under cadmium stress (چکیده)
77 - Amelioration of soil properties, growth and leaf mineral elements of summer savory under salt stress and biochar application in alkaline soil (چکیده)
78 - Changes in growth and essential oil composition of sweet basil in response of salinity stress and superabsorbents application (چکیده)
79 - Changes in essential oil compositions, total phenol, flavonoids and antioxidant capacity of Achillea millefolium at different growth stages (چکیده)
80 - Phytochemical and physiological response of Satureja hortensis L. to different irrigation regimes and chitosan application (چکیده)
81 - Phytotoxicity and antifungal properties of the essential oil from the Juniperus polycarpos var. turcomanica (B. Fedsch.) R.P. Adams leaves (چکیده)
82 - Antimicrobial activity of some plant essential oils and an antimicrobial-peptide against some clinically isolated pathogens (چکیده)
83 - تاثیر محلول پاشی پوترسین بر زیست توده، محتوای نسبی آب برگ و میزان عناصر معدنی ریحان ((Ocimum basilicum L. cv. Genove تحت تنش شوری (چکیده)
84 - اثر نه نوع قارچ مایکوریزا بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه دارویی همیشه‏بهار (Calendula officinalis L.) (چکیده)
85 - تاثیر کاربرد گونه های مختلف قارچ مایکوریزا بر فعالیت برخی از آنزیم‎‏های آنتی‏اکسیدانی و نشت‏الکترولیت گیاه دارویی همیشه بهار (چکیده)
86 - بررسی تاثیر محلول پاشی پوترسین بر برخی صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی جعفری مکزیکی ( ( Tagetes minuta L.تحت تنش خشکی (چکیده)
87 - بررسی تاثیر محلول پاشی پوترسین بر برخی صفات رشدی و فیزیولوژیکی جعفری مکزیکی تحت تنش خشکی (چکیده)
88 - بررسی تغییرات فیتوشیمیایی اسانس گیاه دارویی Dracocephalum moldavica L. تحت تنش های مختلفشوری و کاربرد هیومیک و آسکوربیک اسید (چکیده)
89 - Macro- and microelement content and health risk assessment of heavy metals in various herbs of Iran (چکیده)
90 - ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیت های زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum) در استان خراسان (چکیده)
91 - بررسی اثر چند اسانس گیاهی بر روی شاخصهای تعیین کننده شدت بیماریزایی در بیمارگر انباری سیب زمینی Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum، (چکیده)
92 - ارزیابی کاربرد عصاره برخی از گیاهان دارویی و کلرید کلسیم بر برخی ویژگی های میوه زردآلو رقم شاهرودی طی دوره انبارداری (چکیده)
93 - تأثیر سطوح مختلف رطوبت خاک و سولفات پتاسیم بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی مرزه تابستانه (Satureja hortensis) (چکیده)
94 - تاثیر قارچ‏های مایکوریزا و محلول پاشی پوترسین بر صفات بیوشیمیایی و بیوماس اندام هوایی ریحان سبز (Ocimum ciliatum L.) در دو چین مختلف برداشت (چکیده)
95 - تاثیر آزومیت روی رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان تحت تنش شوری (چکیده)
96 - Efficiency of essential oils against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum causing potato soft rot and their possible application as coatings in storage (چکیده)
97 - تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی به‏ لیمو در سطوح مختلف شوری آب آبیاری (چکیده)
98 - اثر بیوچار بر خصوصیات رشدی و نسبت پتاسیم به سدیم مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت تنش کلرید سدیم (چکیده)
99 - تأثیر کاربرد کودآلی و دور آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات رشدی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) (چکیده)
100 - Study on Adjustment of the Effects of Salt Stress by Azomite Application on Mexican Marigold (Tagetes minuta L.) (چکیده)
101 - Alleviating negative effects of salinity stress in summer savory (Satureja hortensis L.) by biochar application (چکیده)
102 - ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از اسید هیومیک و اسید آسکوربیک در گیاه دارویی بادرشبی -Dracocephalum moldavica L.- (چکیده)
103 - بررسی برخی ویژگی های آت اکولوژی گونه انار شیطان -Tecomella undulata- در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
104 - تاثیر کاربرد قارچهای مایکوریزا در کاهش اثرات مضر تنش عنصر سنگین کادمیوم در - Coriandrum sativum L. گیاه دارویی گشنیز - (چکیده)
105 - تاثیر پیش تیمار پوترسین بر شاخص‏های جوانه زنی کدوی پوست کاغذی -Cucurbita pepo L.- تحت تنش شوری (چکیده)
106 - Studying the effect of salicylic acid on some physiological and biochemical characteristics of Lippia citroidora under NaCl stress (چکیده)
107 - Alleviating negative effects of cadmium stress in basil -Ocimum basilicum L. cv. Keshkeni Luvelou- by using two types of mycorrhizal fungi (چکیده)
108 - ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی، میزان فنل کل، میزان اسانس و امکان‌سنجی اثر دگرآسیبی جمعیت های رازیانه-Foeniculum vulgare Mill.-جمع آوری شده از استان اردبیل (چکیده)
109 - Characterization of nutrients uptake and enzymes activity in Khatouni melon -Cucumis melo var. inodorus- seedlings under different concentrations of nitrogen, potassium and phosphorus of nutrient solution (چکیده)
110 - تاثیر برهمکنش تنش شوری و پلیمرهای سوپرجاذب بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ریحان رقم کشکنی لولو (چکیده)
111 - اثر محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع سبز --Mentha spicata تحت تنش خشکی (چکیده)
112 - بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان (Ocimum basilicum cv. Keshkeni luvelou) تحت سطوح مختلف متیل جاسمونات و سمیت سرب (چکیده)
113 - بررسی و مقایسه خصوصیات ریختی، محتوای فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی جمعیت های مختلف سه گونه از گیاه دارویی Prangos spp. در رویشگاههای مختلف استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد (چکیده)
114 - مروری بر اثرات اسانس و عصاره های گیاهی در کنترل بیماری پوسیدگی نرم غده سیب زمینی (چکیده)
115 - Effects of different magnesium levels on some morphophysiological characteristics and nutrient elements uptake in Khatouni melons (cucumis melo var. inodorus) (چکیده)
116 - Response of summer savory at two different growth stages to biochar amendment under NaCl stress (چکیده)
117 - Effects of bentonite application and urea fertilization time on growth, development and nitrate accumulation in spinach (Spinacia oleraceae L.) (چکیده)
118 - تأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه¬زنی، موروفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و تحمل به شوری ریحان (Ocimum basilicum L.) (رقم کشکنی لولو) (چکیده)
119 - مطالعه اثر ضدباکتریایی چند اسانس گیاهی در کنترل باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum عامل بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی (چکیده)
120 - Chemical composition and antimicrobial activity of Origanum vulgare subsp. viride essential oils cultivated in two different regions of Iran (چکیده)
121 - Study of Genetic Diversity of Some Persian walnut Genotypes in Khorasan Razavi with ISSR Marker (چکیده)
122 - Evaluation of Genetic Diversity of Some Walnut Genotypes Based on Morphological Characteristics in Khorasan Razavi Province (چکیده)
123 - اثر محلول پاشی آهن و روی به فرم‌های سولفاته و نانو ذرات بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش شوری (چکیده)
124 - Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Fumaria vaillantii Extract at Three Phenological Stages Assayed by Various Methods (چکیده)
125 - اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر برخی شاخص های جوانه زنی، میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاهچه های پونه سا بی کرک (Nepeta nuda) تحت شرایط تنش شوری (چکیده)
126 - اثر اسید هیومیک و آسکوربات برصفات رویشی و بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش شوری (چکیده)
127 - بررسی اثرات هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بر بهبود جوانه‌زنی بذر چمن بومی چچم سخت (Lolium rigidum) (چکیده)
128 - Chemical composition, antibacterial and antifungal activities of seed essential oil of Ferulago angulata (چکیده)
129 - Effect of biochar on photosynthetic pigments and Na and K concentration of Summer savory (Satureja hortensis L.) under NaCl salinity (چکیده)
130 - Alleviating Negative Effects of Salinity Stress in Summer Savory (Satureja hortensisL.) by Biochar Application (چکیده)
131 - اثر بیوچار بر ویژگی های رشدی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت تنش شوری (چکیده)
132 - The effect of humic acid and ascorbic acid on amount and composition of essential oils in Dragonhead medicinal plant (Dracocephalum moldavica L.) under salinity stress (چکیده)
133 - Variability in essential oil content and composition of Bunium persicum Boiss. populations growing wild in northeast of Iran (چکیده)
134 - بررسی اثر تعدیل کنندگی اسید هیومیک بربرخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع خوراکی(Menthaspicata) در شرایط تنش خشکی (چکیده)
135 - اثر عصاره های چای سبز و پوست انار بر افزایش زمان انبارداری پرتقال تامسون ناول تلقیح شده با جدایه های قارچی پنی سیلیوم (چکیده)
136 - اثر عصاره های گیاهی بر کنترل رشد قارچ های P. digitatum و P. italicum عامل کپک سبز و آبی در مرکبات (چکیده)
137 - Methyl jasmonate effects on volatile oil compounds and antioxidant activity of leaf extract of two basil cultivars under salinity stress (چکیده)
138 - بررسی تاثیر غلظتهای مختلف عصاره اتانولی هفت گیاه دارویی بر سه سویه باکتری (چکیده)
139 - اثر عصاره های گیاهی بر کنترل رشد قارچ های P. digitatum و P. italicum عامل کپک سبز و آبی در مرکبات (چکیده)
140 - اثر عصاره¬های چای سبز و پوست انار بر افزایش زمان انبارداری پرتقال تامسون ناول تلقیح شده با جدایه¬های قارچی پنی¬سیلیوم (چکیده)
141 - Chemical composition and antifungal activity of thyme (Thymus vulgaris) essential oil (چکیده)
142 - Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Fumaria vaillantii L. Extract at Different Phenological Stages Assayed by Various Methods (چکیده)
143 - Essential oil composition of seven populations belonging to two Nepeta species from northwestern Iran (چکیده)
144 - بررسی تنوع مورفولوژیکی، محتوای فنل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی جمعیتهای مختلف گونه های Nepeta nuda و Nepeta crassifolia در رویشگاه‌های استان اردبیل و آذربایجان شرقی (چکیده)
145 - نقش اسید هیومیک بر بهبود خصوصیات بیوشیمیایی، میزان رنگدانه های آنتوسیانین و کلروفیل در ارقام تربچه تحت شرایط تنش شوری (چکیده)
146 - تاثیر پلی آمین (پوترسین) بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و نشت الکترولیت گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش شوری (چکیده)
147 - اثر اسید هیومیک بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه ای سه رقم تربچه در شرایط تنش شوری (چکیده)
148 - مطالعه تاثیر محلول‌پاشی کودهای آهن و روی به صورت سولفاته و نانو ذرات بر رشد، نمو و میزان اسانس نعناع فلفلی تحت تنش شوری (چکیده)
149 - تاثیر محرک غیرزیستی سدیم نیتروپروساید (SNP) بر میزان تولید رزمارینیک اسید در نوشاخه¬های باززایی شده گیاه دارویی پونه¬سا بی¬کرک (Nepeta nuda L.) (چکیده)
150 - بررسی اثر غلظت‌های متفاوت سدیم نیتروپروساید در تخفیف صدمات اکسیداتیو ناشی از تنش آبی حاصل از پلی¬اتیلن¬گلایکول در گیاه دارویی پونه¬سای بی¬کرک در شرایط درون شیشه¬ای (چکیده)
151 - بررسی اثر محلول‌پاشی اتانول و متانول بر شاخص های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum c.v. Keshkeni luvelou) (چکیده)
152 - Germination and Growth Response of Flax (Linum usitatissimum) to Salinity Stress by Different Salt Types and Concentrations (چکیده)
153 - Variability in essential oil content and composition of Ocimum ciliatum accessions from Iran: Evidence for three chemotypes (چکیده)
154 - Storage stability of essential oil of cumin (cuminum cyminum l.) as a function of temperature (چکیده)
155 - بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای مختلف پونه (Mentha longifolia) در جنوب غربی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی (چکیده)
156 - Agro-morphological and phytochemical diversity of Iranian Cuminum cyminum accessions (چکیده)
157 - بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم کاشت بر جذب عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و کارایی مصرف و جذب نیتروژن در میوه گیاه زیره سبز (چکیده)
158 - ارزیابی ریز ازدیادی گیاه دارویی در معرض خطر انقراض پونه‌سای بی‌کرک (Nepeta nuda L.) (چکیده)
159 - بررسی تأثیر تفاله چغندر بر خصوصیات بیوشیمیایی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنتی‌اکسیدانتی عصاره برگ نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش خشکی (چکیده)
160 - بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های گردوی ایرانی در باغات تجاری مشهد با نشانگر ISSR (چکیده)
161 - یررسی ترکیبات اسانس پونه (Mentha longifolia L) منبع غنی از پولگون در پنج رویشگاه استان فارس (چکیده)
162 - ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصاره متانولی کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز بومی خراسان رضوی بر سویه های اشرشیاکلی و سالمونلا (چکیده)
163 - Study of Genetic Diversity of Pear Genotypes and Cultivars (Pyrus communis L.) Using Inter-Simple Sequence Repeat Markers (چکیده)
164 - ارزیابی میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی پونه، کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز جمع آوری شده از استان خراسان رضوی (چکیده)
165 - بررسی مقاومت به سرمازدگی جوانه های رویشی و زایشی ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف گلابی در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
166 - بررسی صفات مورفولوژیک، محتوای فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانتی دو گونه پونه سا (Nepeta spp.) در رویشگاههای طبیعی استان اردبیل و آذربایجان شرقی (چکیده)
167 - اثر تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیک و چگونگی جذب عناصر سدیم و پتاسیم در اندام هوایی و غده سه رقم تربچه (چکیده)
168 - Effect of Different N Fertilization Times on Post-Harvest Quality of Spinach (Spinacea oleracea L.) (چکیده)
169 - Effect of bentonite and fertilizer timeon growth, developmentin spanish (Spinacia olearace L.) (چکیده)
170 - بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره اتانولی چهار گیاه دارویی بومی استان اردبیل به دو روش انتشار دیسکی و چاهک (چکیده)
171 - EFFECT OF SEED PRIMING ON PLANT GROWTH, MORPHOLOGICAL, PHYSIOLOGICAL, BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS AND SALT TOLERANCE OF SWEET BASIL (OCIMUM BASILICUM) (چکیده)
172 - بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و آنتیاکسیدانی اندامهای مختلف گیاه دارویی .Ferula assafoetida L در دو رویشگاه طبیعی استانهای سمنان و خراسان (چکیده)
173 - اثر سمیت یونی کلرید سدیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز (.Mentha spicata L) (چکیده)
174 - اثر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) (چکیده)
175 - تأثیر پلیمرهای سوپرجاذب بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis) در شرایط تنش خشکی (چکیده)
176 - تاثیر دمای خاک بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و مقدار گلوکز کورم زعفران در طول دوره خواب (چکیده)
177 - اثر شوری و متیل جاسمونات بر خصوصیات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و میزان رنگیزه¬های فتوسنتزی دو رقم ریحان (چکیده)
178 - بررسی تنوع ژنوتیپها و ارقام گلابی با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی (چکیده)
179 - ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپهای گردوی ایرانی Juglans regia با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی در استان خراسان رضوی (چکیده)
180 - مطالعه اثرات تعدیل کننده هیومیک اسید در گیاه نعنا خوراکی (Mentha spicata) تحت تاثیر تنش خشکی (چکیده)
181 - تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیوشیمیایی سه رقم ریحان (Ocimum basilicum L.) (چکیده)
182 - بررسی گیاه دارویی سنبل الطیب (.Valeriana officinalis L) با تاکید بر عمده ترین ترکیبات شیمیایی و اثرات فارماکولوژیکی آن (چکیده)
183 - بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinaceae purpurea) خشک شده به روشهای مختلف با استفاده از دستگاه HPLC (چکیده)
184 - تأثیر تنش شوری بر برخی پارامترهای عملکردی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نعناع سبز (Mentha spicata L.) در شرایط هیدروپونیک (چکیده)
185 - بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی گیاه دارویی رُزماری (.Rosmarinus officinalis L) (چکیده)
186 - بررسی کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه مریم گلی کبیر تحت تنش شوری (چکیده)
187 - Genetic diversity of different ecotypes of horse mint (mentha longifolia) in southwest of Iran using Morphological traits (چکیده)
188 - Influence of environmental and genetic factors on resin yield, essential oil content and chemical composition of Ferula assa-foetida L. populations (چکیده)
189 - بررسی تیمارهای مختلف آبیاری بر عملکرد شیرابه، میزان اسانس، خصوصیات مورفولوژیکی و بقاء گیاه دارویی- مرتعی آنغوزه تلخ (Ferula assa-foetida L.) (چکیده)
190 - بررسی میزان پرولین، شاخص کلروفیل، بررسی میزان پرولین، کلروفیل کل، کربوهیدرات و مقدار جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تاثیر تنش خشکی و تیمار کودی (چکیده)
191 - Variability of total phenolic, flavonoid and rosmarinic acid content among Iranian basil accessions (چکیده)
192 - اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز (چکیده)
193 - Variation in essential oil composition and antioxidant activity ofcumin (Cuminum cyminum L.) fruits during stages of maturit (چکیده)
194 - Changes in Glycyrrhizin Content of Iranian licorice(Glycyrrhiza glabra L.) Affected by Different Root Diameter and Ecological Conditions (چکیده)
195 - Changes in composition and essential oil yield of Ocimum ciliatum at different phenological stages (چکیده)
196 - Chemical composition and antifungal activity of essential oil from the seed of Echinophora platyloba DC. against phytopathogens fungi by two different screening methods (چکیده)
197 - Effect of sowing dates on the morphological characteristics, oil yield and composition of fatty acids in flax (Linum usitatissimum L.) (چکیده)
198 - تأثیر کود نیتروژن و فاصلة ردیف کاشت بر عملکرد و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica ) (چکیده)
199 - Essential oil composition of four Ocimum species and varieties growing in Iran (چکیده)
200 - Chemical composition and antibacterial activity of essential oil of Ocimum ciliatum, as a new source of methyl chavicol, against ten phytopathogens (چکیده)
201 - Effect of salin stress on morphological caracteristics of Mint (Mentha spicata L.) (چکیده)
202 - بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گشنیر (Coriandrum sativum) تحت تاثیر تنش خشکی و انواع کودها (چکیده)
203 - Composition and Antifungal Activity of Peppermint (Mentha piperita) Essential Oil from Iran (چکیده)
204 - Effect of Organic and Inorganic Fertilizers on Morphological and Physiological Characteristics, Essential Oil Content and Constituents of Agastache (Agastache foeniculum) (چکیده)
205 - Effect of sowing dates on quantity and quality of castor bean (Ricinus communis L.) under semi-arid condition in Iran (چکیده)
206 - Qualitative and Quantitative Changes in the Essential Oil of Lemon Verbena (Lippia citriodora) as Affected by Drying ConditionDrying Condition (چکیده)
207 - Chemotaxonomical Analysis of the Essential Oil Aroma Compounds of Two Different Ocimum basilicum L. Varieties from Iran (چکیده)
208 - Variation in essential oil content and composition of assafoetida (ferula assafoetida) in Kerman province (چکیده)
209 - the effects of nitroxine, bio sulfur fertilizers and super absorbent polymer on essential oil quantity and quality of vegetable parts of ocimum ciliatum hornem. (چکیده)
210 - Intraspecific variability of the essential oil of ocimum basilicum l. var. purpurascens and var. dianatnejadii from iran (چکیده)
211 - influence organic manures and nitrogen fertilizer on growth, yield and essential oil composition of agastache (agastache foeniculum) (چکیده)
212 - Effect of different levels of n fertilizer and row spacing on growth, development, oil content and herbage yield of moldavian dragonhead (dracocephalum moldavica l.) (چکیده)
213 - مطالعه فعالیت ضد نماتدی عصاره ریشه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) علیه نماتد Meloidogyne javanica (چکیده)
214 - Study on the hormone concentration in the MS medium for the miniature rose (Rosa chinesis Jacq. “minima” micropropagation (چکیده)
215 - بررسی خاصیت ضد هرپسی عصاره ریشه گیاه جعفری مکزیکی علیه ویروس های هرپس سیمپلکس تیپ یک و دو انسانی درکشت سلول (چکیده)
216 - ارزیابی اثر فعالیت ضدویروسی عصاره پیکر رویشی سرخارگل در کنترل ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک انسانی (چکیده)
217 - Changes in Content and Chemical Composition of Tagetes minuta Oil at Various Harvest Times (چکیده)
218 - Chemical Composition of the Essential Oil of Tagetes minuta L. (چکیده)
219 - بررسی اثر شرایط محیطی بر عملکرد و اجزای تشکیل دهنده اسانس جعفری مکزیکی (چکیده)
220 - بررسی تنوع مورفولوژیک توده های جنس ریحان (Ocimum spp.) بومی ایران (چکیده)
221 - Evaluation of genetic diversity among Iranian accessions of Ocimum spp.using AFLP markers (چکیده)
222 - The introduction of Camelthorn as an important medicinal plant in Iranian traditional medicine (چکیده)