پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- ژئومورفولوژی و چالش های محیطی , 2017-10-18

عنوان : ( بررسی توزیع رسوبات پلایای سبزوار با استفاده از سنجش از دور )

نویسندگان: ملیحه پورعلی , عادل سپهر , محمدحسین محمودی قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پستت ررین مناطق بعضتی از حوضه های آبریز، دشت های مسطحی با مشخصات ویژه رشکیل می گردد که اصطلاحاً به این مناطق کویر، دق یا گفته می شود که عمدراً در مناطق خشک و به نسبت گرم و کم باران قرار گرفته اند که اغلب روسط نهشته های دریاچه ای عهد حاضر )Playa( پلایا 1978 (. در مورد شتتکل گیری پلایا، برخی از پژوهشتتگران آن را باقیماندة ،Glennie( )رناوب لایه های رس، ستتیلت و نمک( پوشتتیده شتتده استتت میدانند که در دوره های یخچالی و به دلیل بارش فراوان رشکیل شده اند و سپس با شروع هولوسن که با افزایش )pluvial lake( دریاچههای بارانی دما و کاهش باران همراه بوده، این گونه دریاچهها، به ردریج رحلیل رفته و در نهایت به پلایا رغییر شتتکل داده اند ررکیب مواد موجود در پلایا متغیر در سرراسر ایران بیش از 06 پلایا )دریاچه های نمک خشک یا فصلی( ) Harrison, بوده و گاهی می رواند منعکس کننده اقلیم گذشته باشد ( 1993 از آنجایی که پلایا از مناطق حساس و شکننده در محیط های خشک محسوب می شوند بررسی آن ها به جهت (Krinsley , گسترش دارد ( 1970 برنامه ریزی و حفظ اکوستیستتم دارای اهمیت می باشد امروزه داده های سنجش از دور به عنوان یک رکنیک بررر با امکان پردازش های مختلف بر روی داده های رقومی قابلیت دید عمومی و کلان نگری به قلمرو و نیز به لحاظ چند طیفی و چند زمانه بودن در مطالعات زمین ریخت شتناسی قادر )22 ، به بالا بردن روان ژئومورفولوژیست ها شده است و امکان بررسی رغییرات را در درازمدت با کاهش هزینه ها فراهم کرده است )سلطانیان، 1336 +ETM رصاویر ماهواره ای ، ASTER هدف از انجام این رحقیق ستنجش رغییرات رستوبات ستطحی پلایای سبزوار با استفاده از داده های اررفاعی و مشتاهدات میدانی می باشتد در دهه های اخیر مطالعه پلایاها بیشتر با استفاده از رکنیک های سنجش از دور انجام شده است که از آن IRS P6، جمله می روان به مطالعات افرادی همچون ثقفی ) 1332 (، ستلطانیان) 1336 (، رامشتت و ستیف ) 1333 (، قهرودی رالی) 2616 ( و علوی پناه در سال 2662 ( اشاره نمود

کلمات کلیدی

, ژئومورفولوژی, پلایای سبزوار, سنجش از دور, رسوبات سطحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076176,
author = {پورعلی, ملیحه and سپهر, عادل and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {بررسی توزیع رسوبات پلایای سبزوار با استفاده از سنجش از دور},
booktitle = {پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- ژئومورفولوژی و چالش های محیطی},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ژئومورفولوژی، پلایای سبزوار، سنجش از دور، رسوبات سطحی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی توزیع رسوبات پلایای سبزوار با استفاده از سنجش از دور
%A پورعلی, ملیحه
%A سپهر, عادل
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
%D 2017

[Download]