چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2019-07-16

عنوان : ( بررسی سلامت اکوسیستم با استفاده از شاخص یکپارچگی زیستی (B-IBI) (مطالعه موردی: رودخانه کارده ) )

نویسندگان: سمیه سرگلزائی , آزیتا فراشی , امید صفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به منظور ارزیابی سلامت اکوسیستم رودخانه کارده از شاخص یکپارچگی زیستی جوامع‌کفزیB-IBI به عنوان یک شاخص چند معیاره استفاده شد. هدف از این روش ادغام معیارهای متعدد زیستی برای اندازه‌گیری و ارتباط با شرایط زیستی بدنه آبی و در نتیجه سلامت اکولوژیکی رودخانه بود. این مطالعه در فصل پاییز 97 در چهار ایستگاه با سه تکرار و نمونه‌برداری با استفاده از سوربر انجام شد و در این مطالعه کف زیان منطقه و همچنین پارامترهای فیزیکی Ph، DO، EC و دما مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. جهت طبقه‌بندی کیفی و تعیین سلامت رودخانه برای این شاخص شش معیار در نظر گرفته شد و معیارها با توجه به شرایط منطقه و هدف مطالعه انتخاب شد و هرکدام از معیارها براساس جدول امتیازدهی شاخص B-IBI محاسبه گردید و در نهایت وضعیت کیفی 4 ایستگاه براساس شاخص B-IBI در دو گروه کیفی طبقه‌بندی گردید و کمترین میزان شاخص B-IBI مربوط به ایستگاه D با مقدار 71/0±40/1 و بیشترین آن مربوط به ایستگاه A با مقدار 51/0±73/3 می‌باشد و همبستگی مثبتی بین شاخص B-IBI با پارامترهای دما، Ph و EC مشاهده شد. نتایج حاضر نشان داد که کیفیت آب رودخانه کارده تحت تاثیر فعالیت‌های کشاورزی و فاضلاب‌های خانگی قرار دارد.

کلمات کلیدی

, شاخص چند معیاره , شاخص زیستی, IBI, رودخانه کارده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076200,
author = {سرگلزائی, سمیه and فراشی, آزیتا and صفری, امید},
title = {بررسی سلامت اکوسیستم با استفاده از شاخص یکپارچگی زیستی (B-IBI) (مطالعه موردی: رودخانه کارده )},
booktitle = {چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران},
year = {2019},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {شاخص چند معیاره ، شاخص زیستی، IBI، رودخانه کارده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سلامت اکوسیستم با استفاده از شاخص یکپارچگی زیستی (B-IBI) (مطالعه موردی: رودخانه کارده )
%A سرگلزائی, سمیه
%A فراشی, آزیتا
%A صفری, امید
%J چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
%D 2019

[Download]