چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2019-07-16

عنوان : ( وضعیت کیفیت آب رودخانه کارده با استفاده از شاخص NSF WQI )

نویسندگان: سمیه سرگلزائی , آزیتا فراشی , امید صفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از شاخص‌های کیفی حجم زیاد اطلاعات را به صورت یک عدد منفرد و بدون بعد تبدیل می‌کند که دارای مفهوم و تعریف کیفی تفسیر شده‌ای است. شاخص کیفی NSF WQI یک شاخص عمومی، ساده و دارای بیشترین کاربرد می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت آب رودخانه کارده با استفاده از شاخص کیفیت NSF WQI بود در این مطالعه از 4 ایستگاه تعیین شده بر روی رودخانه کارده در دو فصل پاییز و زمستان نمونه‌برداری شد و پارامترهای اکسیژن محلول، کلیفرم مدفوعی، Ph ، BOD ، نیترات، فسفات، دما، کدورت و کل مواد جامد مورد سنجش قرار گرفتند و نتایج نشان داد شاخص کیفیت فصل پاییز و زمستان آب رودخانه در این دوره مطالعه در گستره 81-78 متغیربوده و در گروه خوب قرار می‌گیرد. که این نشان دهنده وضعیت کاربری اراضی در اطراف این رودخانه است. مشاهدات میدانی نشان داد که در طول رودخانه مورد بررسی حداقل توسعه‌های انسانی وجود دارد و اینکه شاخص‌های فیزیکوشیمیایی تغییرات لحظه‌ای را گزارش می‌کند.

کلمات کلیدی

, شاخص کیفی, NSF WQI, رودخانه کارده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076201,
author = {سرگلزائی, سمیه and فراشی, آزیتا and صفری, امید},
title = {وضعیت کیفیت آب رودخانه کارده با استفاده از شاخص NSF WQI},
booktitle = {چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران},
year = {2019},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {شاخص کیفی، NSF WQI، رودخانه کارده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T وضعیت کیفیت آب رودخانه کارده با استفاده از شاخص NSF WQI
%A سرگلزائی, سمیه
%A فراشی, آزیتا
%A صفری, امید
%J چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
%D 2019

[Download]