هشتمین همایش علفهای هرز ایران , 2019-08-27

Title : ( تاثیر روشهای مختلف شکست خواب بذر بر بذرهای علف هرز ماستونک )

Authors: robab shahid , Ghorban Ali Asadi , Reza Ghorbani , Abbas abbasian ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076276,
author = {Shahid, Robab and Asadi, Ghorban Ali and Ghorbani, Reza and Abbasian, Abbas},
title = {تاثیر روشهای مختلف شکست خواب بذر بر بذرهای علف هرز ماستونک},
booktitle = {هشتمین همایش علفهای هرز ایران},
year = {2019},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر روشهای مختلف شکست خواب بذر بر بذرهای علف هرز ماستونک
%A Shahid, Robab
%A Asadi, Ghorban Ali
%A Ghorbani, Reza
%A Abbasian, Abbas
%J هشتمین همایش علفهای هرز ایران
%D 2019

[Download]