علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2019-9) , صفحات (23-29)

عنوان : ( مطالعه کارایی داروهای آلبندازول و لوامیزول علیه نماتودهای گوارشی در گلههای گوسفند شهرستان مشهد )

نویسندگان: حامد محسنی , سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده , حسن برجی , محمد رشتی باف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نماتودهای گوارشی در نشخوارکنندگان کوچک رخداد و اهمیت جهانی دارند. برای کنترل و پیشگیری از این کرمها،گلههای گوسفند با داروهای ضدکرمی که شایعترین آنها داروی آلبندازول و لوامیزول است، به طور دورهای با این داروها درمان می شوند. ارزیابی کارایی داروهای ضدکرمی از این جنبه مهم است که کارکرد صحیح این داروها در گلهها تأیید گردد و مقاومت دارویی ایجاد نشده باشد.در این مطالعه، هدف ما این است تا کارایی درمانی داروهای آلبندازول و لوامیزول را علیه نماتودهای گوارشی در گلههای گوسفندان شهرستان مشهد با آزمون کاهش تعداد تخم در مدفوع ارزیابی کنیم. از مجموع 351 گوسفند از 5 گله گوسفند پرورش یافته در منطقه مشهد بر 9 میلیگرم در کیلوگرم و گروه کنترل / 9 میلیگرم در کیلوگرم، لوامیزول با دوز 5 / اساس نوع دارو به 1 گروه شامل آلبندازول با دوز 5 تقسیم گردید. نمونه مدفوع از این گوسفندان قبل از درمان و 31 تا 34 روز پس از درمان اخذ گردید و با روش کلیتون لین آزمایش شد. نتایج مطالعه حاضر بیانگر متوسط کارایی 49 و 44 درصد به ترتیب برای داروی آلبندازول و لوامیزول است. در مجموع این میزان کارایی مشاهده شده برای داروهای آلبندازول و لوامیزول بیانگر کارایی پایین این داروها علیه نماتودهای گوارشی در گلههای گوسفند در شهرستان مشهد است. پژوهشهای بیشتری برای ارزیابی کارایی داروهای ضدکرمی علیه نماتودهای گوارشی در گلههای گوسفند سایر نقاط کشور الزامی است.

کلمات کلیدی

, آلبندازول, لوامیزول, کارایی داروهای ضدکرمی, نماتودهای گوارشی, گوسفند, مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076292,
author = {محسنی, حامد and تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا and برجی, حسن and محمد رشتی باف},
title = {مطالعه کارایی داروهای آلبندازول و لوامیزول علیه نماتودهای گوارشی در گلههای گوسفند شهرستان مشهد},
journal = {علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران},
year = {2019},
volume = {13},
number = {1},
month = {September},
issn = {2423-3633},
pages = {23--29},
numpages = {6},
keywords = {آلبندازول، لوامیزول، کارایی داروهای ضدکرمی، نماتودهای گوارشی، گوسفند، مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه کارایی داروهای آلبندازول و لوامیزول علیه نماتودهای گوارشی در گلههای گوسفند شهرستان مشهد
%A محسنی, حامد
%A تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا
%A برجی, حسن
%A محمد رشتی باف
%J علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
%@ 2423-3633
%D 2019

[Download]