هشتمین همایش علفهای هرز ایران , 2019-08-27

عنوان : ( تاثیر تنش غرقاب بر علف هرز گل گندم )

نویسندگان: عباس عباسیان , قربانعلی اسدی , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گلگندم گیاهی یکساله از خانواده آفتابگردان است که اراضی آیش را مورد تهاجم قرار میدهد. در همین راستا جهت بررسی تاثیر غرقاب بر زیست توده و درصد بقا علفهرز گلگندم آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی شامل دورههای غرقاب صفر، یک، دو، سه، چهار و پنج روز غرقاب در مرحله 4 تا 6 برگی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 اجرا شد. بر اساس نتایج غرقاب تا روز دوم تاثیری روی بقاء نداشت پنج روز پس از غرقاب درصد بقاء صفر 50 و 80 درصد کاهش یافت. بر ، شد. همچنین در دومین، سومین، چهارمین روز پس از غرقاب زندهمانی گیاه به ترتیب 25 اساس نتایج زمان مورد نیاز برای کاهش 50 درصد زیستتوده و بقاء گلگندم در شرایط غرقاب به ترتیب دو و سه روز بود. بر اساس نتایج نتایج گلگندم گیاهی نسبتا متحمل به شرایط غرقاب در مراحل اولیه رشد میباشد.

کلمات کلیدی

, درصد بقاء, دوره غرقاب, زیست توده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076393,
author = {عباسیان, عباس and اسدی, قربانعلی and قربانی, رضا},
title = {تاثیر تنش غرقاب بر علف هرز گل گندم},
booktitle = {هشتمین همایش علفهای هرز ایران},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {درصد بقاء، دوره غرقاب، زیست توده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تنش غرقاب بر علف هرز گل گندم
%A عباسیان, عباس
%A اسدی, قربانعلی
%A قربانی, رضا
%J هشتمین همایش علفهای هرز ایران
%D 2019

[Download]