هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2019-08-27

عنوان : ( ارزیابی امکان بکارگیری کولتیواتور و علفکش در کنترل تاج خروس ریشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L) در سیب زمینی (.Solanum tubresum L) )

نویسندگان: مسلم تقی پور , علی قنبری , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات کاربرد تلفیقی کولتیواتور و نحوه مصرف علفکش بر روی تاج خروس ریشه قرمز، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394 بر روی محصول سیبزمینی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار و با دو عامل شامل: استفاده از کولتیواتور در دو سطح و عامل علف کش در شش سطح با استفاده از علفکشهای پندیمتالین به عنوان علفکش پیشرویشی با فرمولاسیونEC %33 و متریبیوزین به عنوان علفکش پسرویشی با فرمولاسیون70WP% انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد یک بارکولتیواتور و عدم کاربرد آن تأثیر معنیداری بر تراکم تاجخروس نداشت. ولی استفاده از تیمارهای مختلف علفکش تأثیر کاملا معنی داری در سطح 1 درصد در تمام مراحل نمونه برداری، بر تراکم تاج خروس داشته است به طوری که در بین همه تیمارها،تیمار کاربرد پندیمتالین + متریبیوزین سراسری و نواری دارای کمترین تراکم تاجخروس ریشه قرمز (1/99 و 2/23بوته در مترمربع) و تیمار کاربرد پندیمتالین به تنهایی (14/45بوته مترمربع)بعد از تیمار بدون علف کش (23/98 بوته در مترمربع) دارای بیشترین تراکم بودند. اثرات متقابل کاربرد کولتیواتور و تیمارهای مختلف علفکش نیز بر تراکم تاج خروس ریشه قرمز در هیچ مرحله ای از نمونه برداری معنی دار نشد.

کلمات کلیدی

, استومپ, زیستتوده, , سنکور, کاربرد نواری, کولتیواسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076417,
author = {تقی پور, مسلم and قنبری, علی and راستگو, مهدی},
title = {ارزیابی امکان بکارگیری کولتیواتور و علفکش در کنترل تاج خروس ریشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L) در سیب زمینی (.Solanum tubresum L)},
booktitle = {هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {استومپ، زیستتوده، ، سنکور، کاربرد نواری، کولتیواسیون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی امکان بکارگیری کولتیواتور و علفکش در کنترل تاج خروس ریشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L) در سیب زمینی (.Solanum tubresum L)
%A تقی پور, مسلم
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%J هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2019

[Download]