هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2019-08-27

عنوان : ( اثر علفکش نیکوسولفورون و عبور آب حامل علفکش از میدان مغناطیسی بر شاخصهای رشدی علفهای هرز مزرعه ذرت (.Zea mays L) )

نویسندگان: محمد جمشیدی , علی قنبری , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تغییرات سطح برگ گونههای مختلف باریک و پهنبرگ ذرت تحت کنترل با علفکش نیکوسولفورون در شرایط عبور آب از میدان مغناطیسی 650 میلی تسلا آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی طی دو سال متوالی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.

کلمات کلیدی

, سطح برگ, معادله سیگموئیدی, مدیریت شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076419,
author = {جمشیدی, محمد and قنبری, علی and راستگو, مهدی},
title = {اثر علفکش نیکوسولفورون و عبور آب حامل علفکش از میدان مغناطیسی بر شاخصهای رشدی علفهای هرز مزرعه ذرت (.Zea mays L)},
booktitle = {هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سطح برگ، معادله سیگموئیدی، مدیریت شیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر علفکش نیکوسولفورون و عبور آب حامل علفکش از میدان مغناطیسی بر شاخصهای رشدی علفهای هرز مزرعه ذرت (.Zea mays L)
%A جمشیدی, محمد
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%J هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2019

[Download]