دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار , 2019-02-14

عنوان : ( تأثیر لذت از کمک به دیگران بر رفتار تسهیم دانش و رفتار کاری نوآورانه )

نویسندگان: علی شیرازی , سیدامیرحسین رئوف قطب الدینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در محیط پررقابت کنونی، سازمانها برای بقا، رشد و موفقیت خود به نوآوریهای سریع و مستمر در محصوالت، خدمات و فرآیندهایشان نیاز دارند. از سوی دیگر تسهیم دانش فردی، بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر نوآوری شرکتها در پژوهشهای گذشته موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است؛ بنابراین مجاب کردن افراد به تسهیم دانش خود با دیگران ضروری میباشد و بایستی رفتارهایی را در افراد برانگیخت تا دانش خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. در این راستا لزوم توجه به عوامل انگیزشی مؤثر بر تسهیم دانش، مهم قلمداد میشود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر »لذت از کمک به دیگران« به عنوان یک عامل انگیزشی درونی، بر »رفتار تسهیم دانش« و همچنین تأثیر »رفتار تسهیم دانش« بر »رفتار کاری نوآورانهی کارکنان« میباشد. جامعهی موردمطالعه کلیهی کارکنان شرکتهای دانشبنیان پارک علم و فناوری استان خراسان )شهر مشهد( و مراکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد به تعداد 275 نفر بودهاند که از میان آنها 182 نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار AMOS18 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد لذت از کمک به دیگران بر رفتار تسهیم دانش و نیز رفتار تسهیم دانش بر رفتار کاری نوآورانه تأثیر مثبت و معنادار دارد، عالوه بر این تأثیر غیرمستقیم لذت از کمک به دیگران بر رفتار کاری نوآورانه کارکنان در جامعهی موردمطالعه تائید گردید. در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاداتی جهت ارتقا رفتار تسهیم دانش و رفتار کاری نوآورانه افراد در شرکتهای دانش بنیان ارائه گردیده است .

کلمات کلیدی

, لذت از کمک به دیگران, نوعدوستی, رفتار تسهیم دانش, رفتار کاری نوآورانه, انگیزش درونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076430,
author = {شیرازی, علی and رئوف قطب الدینی, سیدامیرحسین},
title = {تأثیر لذت از کمک به دیگران بر رفتار تسهیم دانش و رفتار کاری نوآورانه},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لذت از کمک به دیگران، نوعدوستی، رفتار تسهیم دانش، رفتار کاری نوآورانه، انگیزش درونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر لذت از کمک به دیگران بر رفتار تسهیم دانش و رفتار کاری نوآورانه
%A شیرازی, علی
%A رئوف قطب الدینی, سیدامیرحسین
%J دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار
%D 2019

[Download]